1

Nub kws Yawmsaub teem txem

1Cov lug nuav yog Yawmsaub has tuaj rua Xefaniya kws yog Khusi tug tub. Nwg yawm yog Kentaliya, nwg yawm koob yog Amaliya, nwg yawm suab yog Hexekhiya. Thaus Yawmsaub has cov lug nuav yog ncua swjhawm kws Amoo tug tub Yauxiya ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws.
  2Yawmsaub has tas,
  “Kuv yuav muab txhua tsaav txhua yaam
   huv qaab ntuj nuav rhuav tshem pov tseg huvsw.
  3Kuv yuav rhuav tshem tej tuabneeg
   hab tej tsaj qus tsaj nyeg hab tej noog sau nruab ntug
   hab tej ntseg huv havtxwv huvsw.
  Kuv yuav muab cov tuabneeg limham
   ntxuav pov tseg,
  kuv yuav rhuav tshem tuabneeg
   kuas pluj taag huv qaab ntuj.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.

  4“Kuv yuav tsaa teg hlo tawm tsaam cov Yuta
   hab cov tuabneeg huv Yeluxalee huvsw.
  Kuv yuav rhuav tshem tej chaw
   kws tseed tshuav teev daab Npa‑aa
   ntawm thaaj chaw nuav,
  hab kuv yuav muab tej txwv neeb txwv yaig lub npe
   rhuav tshem kuas pluj moog,
  5yog cov kws nyob sau txheej tsev laag tshaav
   pe nub pe hli pe tej nub qub sau nruab ntug,
  hab cov kws tuav Yawmsaub lub npe yeem lug twv
   los tseed tuav daab Mikhoo lub npe yeem lug twv hab,
  6hab cov kws tig hlo tsw lawv Yawmsaub
   hab tsw nrhav nwg hab tsw ua nug rua Yawmsaub.
  7Ca le nyob tuabywv
   rua ntawm Vaajtswv Yawmsaub lub xubndag,
   tsua qhov Yawmsaub nub lug ze lawm.
  Yawmsaub npaaj tej kws nwg yuav muab xyeem lawm
   hab nwg cais nwg cov qhua kuas dawb huv rua nwg.
  8Nub kws Yawmsaub muab tua xyeem hov
   kuv yuav teem txem rua cov num tswv
  hab vaajntxwv tej tub hab cov tuabneeg
   kws muab lwm tebchaws tej tsoog lug naav.
  9Nub hov kuv yuav rau txem rua txhua tug
   kws caws qa hlaa hlo paws rooj
  hab cov tuabneeg kws ua nruj ua tswv ua tsw ncaaj
   es tau hov txhua chaw lug
   puv nkaus tug lospaav tsev.”

  10Yawmsaub has tas, “Nub hov mas
   yuav nov suab quaj qw ntawm lub rooj loog Ntseg,
  hab nov suab quaj nyav ntawm ceg kaum nroog kws ua tshab
   hab nov suab nrov pis poog sau tej roob.
  11Cov tuabneeg kws nyob qhov Zawj ca le quaj nyav,
   vem mej tej tub laag tub luam tsw tshuav nyob lawm,
   cov kws kiv nyaj raug muab rhuav tshem taag lawm.
  12Thaus ntawd kuv yuav taws teeb
   moog tshuaj lub nroog Yeluxalee,
  kuv yuav rau txem rua cov tuabneeg
   kws tso cev plhuav nyob zoo le tej txo cawv txwv maab
   kws tseg ca ntev tsw lim hlo le.
  Puab xaav huv lub sab tas,
   ‘Yawmsaub yuav tsw ua qhov zoo,
   hab nwg kuj yuav tsw ua qhov phem.’
  13Puab tej cuab txhaj cuab taam
   yuav raug muab lws taag,
  hab puab tej vaaj tse
   yuav nyob nqhaa quas lug ca.
  Puab ua vaaj ua tsev
   los puab tsw tau nyob huv,
  puab ua teb txwv maab
   los puab yuav tsw tau haus
   tej cawv txwv maab huv tej teb ntawd.

  14“Yawmsaub nub tseem ceeb lug ze lawm,
   lug ze quas zug lug sai kawg le.
  Yawmsaub nub ntawd
   yuav muaj suab quaj qhuav sab qhawv.
  Cov kws sab luj sab tuab
   los yuav quaj qw nrov nrov.
  15Nub ntawd yog nub kws npau tawg,
   yog nub kws txom nyem lwj sab heev,
  yog nub kws raug puam tsuaj
   hab pam taag du quas lug,
  yog nub kws tsaus ntuj hab tsaus dub quas ncab,
   yog nub kws muaj fuab hab tsaus quas nti,
  16yog nub kws muaj suab raaj kub yaaj nrov
   hab suab tub rog qw nrov
  rua thaus puab ntaus tej moos kws muaj ntsaa loog
   hab tej chaw zuv khuav sab sab.
  17Kuv yuav tso kev txom nyem lwj sab
   lug rua tej tuabneeg,
  mas puab yuav taug kev
   yaam nkaus le tej dig muag.
  Vem yog puab tau ua txhum rua Yawmsaub,
   mas puab tej ntshaav yuav raug muab laub nchuav
   yaam nkaus le moov aav,
  hab puab cev nqaj yuav raug muab nchuav pov tseg
   yaam nkaus le tej quav tsaj txhu.
  18Nub kws Yawmsaub npau tawg
   puab tej nyaj tej kub kuj paab tsw tau puab dim.
  Qhov kws Yawmsaub khib xeeb hab npau tawg
   yuav hlawv ib puas tsaav yaam
   huv qaab ntuj huvsw pov tseg.
  Yawmsaub yuav ua rua
   ib tsoom tuabneeg huv qaab ntuj nuav
   puam tsuaj taag huvsw taamswm ntaag.”