1

1Anai jing boh hiăp Yahweh brơi kơ Zephanyah tơdang amăng rơnŭk Yôsiyahu ană đah rơkơi Ammôn jing pơtao kơ ƀing Yudah. Zephanyah jing tơhrĕ pơtao Hezêkiyah, anŭn jing Hezêkiyah jing ama kơ Amaryah, Amaryah jing ama kơ Gedalyah, Gedalyah jing ama kơ Kusi laih anŭn Kusi jing ama kơ Zephanyah.

Tơlơi Pơthâo Răng Kơ Tơlơi Răm Ƀăm Či Truh

  2Yahweh laĭ, “Kâo či pơrai hĭ abih bang
   mơ̆ng rŏng lŏn tơnah anai.
  3Kâo či pơrai hĭ abih mơnuih mơnam laih anŭn hlô mơnơ̆ng;
   Kâo či pơrai hĭ abih khul čim brĭm amăng adai
   laih anŭn khul mơnơ̆ng mơnuă amăng ia rơsĭ.
   Kâo jĕ či pơrai hĭ laih mơnuih sat ƀai.
  Kâo či pơrai hĭ abih mơnuih mơnam,
   laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô dŏ so̱t ôh.
   Kâo yơh jing Yahweh hơmâo pơhiăp laih kơ tơlơi anai.

Tơlơi Pơkơdơ̆ng Glaĭ Hăng Ƀing Yudah

  4“Kâo či yơr tơbiă tơngan Kâo pơkơhma̱l ƀing mơnuih dŏ amăng plei prŏng Yerusalaim
   laih anŭn pơkơhma̱l abih bang ƀing mơnuih dŏ amăng anih lŏn Yudah.
  Kâo či pơrai lui hĭ abih bang ƀing kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal mơ̆ng anih anŭn,
   laih anŭn ƀu či hơmâo hlơi pô hơdơr kơ ƀing khua ngă yang kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng Baal dơ̆ng tah.
  5Kâo či pơrai hĭ mơ̆n ƀing hlơi đĭ nao pơ bơbŭng sang
   kiăng kơ kơkuh pơpŭ kơ yang hrơi, yang blan laih anŭn khul pơtŭ amăng adai adih.
  Kâo ăt či pơrai hĭ mơ̆n ƀing bon kơkuh hăng ƀuăn dŏ tŏng ten hăng Kâo,
   samơ̆ giŏng anŭn ƀuăn rơ̆ng hĭ hăng yang Môlek.
  6Kâo ăt či pơrai hĭ ƀing hơmâo wir đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng Kâo
   wơ̆t hăng ƀing ƀu kiăng đuaĭ tui Kâo dơ̆ng tah.
  Laih anŭn Kâo ăt či pơrai hĭ mơ̆n ƀing ƀu rai pơ Kâo
   wơ̆t hăng ƀing ƀu kwưh rơkâo kơ Kâo dơ̆ng tah kiăng dui ba gơñu.”
  7Hrơi tơdang Yahweh či dŏ ƀơi anih phat kơđi jĕ truh laih,
   tui anŭn dŏ rơiăt bĕ ƀơi anăp Ñu.
  Yahweh hlak prap rơmet kiăng pơrai hĭ ƀing ană plei Ñu
   kar hăng arăng pơdjai hĭ hlô mơnơ̆ng kiăng kơ pơyơr ngă yang yơh,
   laih anŭn jak iâu ƀing rŏh ayăt kiăng rai sua mă ƀing Yudah.
  8Yahweh laĭ tui anai, “Amăng hrơi Kâo pơrai anŭn,
   Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing khua moa
   laih anŭn ƀing ană đah rơkơi pơtao
   wơ̆t hăng abih bang ƀing hlơi pô ngă tui tơlơi phiăn tuai kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng.
  9Ƀơi hrơi anŭn Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing hlơi pô kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng,
   laih anŭn ƀing klĕ gơnam hăng pơdjai mơnuih
   ngă sat ƀai kiăng kơ pơbă hĭ sang khua gơñu khul gơnam.”
  10Yahweh pơhaih tui anai, “Ƀơi hrơi anŭn,
   ƀing gih či hơmư̆ asăp ur hia mơ̆ng Bah amăng Akan amăng plei prŏng Yerusalaim.
  Ƀing gih či hơmư̆ asăp pơkrao mơ̆ng Črăn Anih Phrâo amăng plei,
   laih anŭn dơnai khul sang glưh mơñi kraih mơ̆ng khul bŏl čư̆.
  11Hia pơkrao bĕ tơdang ƀing gih hơmư̆ kơ tơlơi anai,
   Ơ ƀing gih jing ƀing dŏ amăng anih gah yŭ ƀiă kơ plei prŏng,
   yuakơ abih bang ƀing sĭ mơnia či djai hĭ yơh!
  12Ƀơi mông anŭn Kâo či mă apui kơđen hăng kơsem lăng plei Yerusalaim.
   Kâo či pơkơhma̱l abih ƀing hlơi pô pơhrăp laih anŭn đaŏ kơnang kơ gơñu pô,
   jing ƀing pơhiăp hăng gơñu pô tui anai,
   ‘Yahweh ƀu či ngă hơget gĕt ôh kơ ƀing ta,
   Ñu kŏn ngă tơlơi hiam ƀôdah tơlơi sat kơ ƀing ta lơi.’
  13Ƀing rŏh ayăt či sua mă hĭ mŭk dram gơñu laih anŭn pơrai hĭ abih pưk sang gơñu.
   Ƀing gơñu ƀu či dưi dŏ ôh amăng khul pưk sang gơñu hlak pơdơ̆ng đĭ,
   laih anŭn kŏn dưi mơñum lơi ia boh kơƀâo mơ̆ng đang boh kơƀâo gơñu hlak tĕm pla.”

Hrơi Yahweh Phat Kơđi Prŏng

  14Hrơi Yahweh phat kơđi prŏng jĕ či truh laih,
   jĕ laih anŭn rai tañ biă mă yơh.
  Hrơi anŭn či ngă kơ lu mơnuih rơngot hơning,
   laih anŭn wơ̆t tơdah ƀing ling tơhan khĭn kơtang ăt kwưh kraih
   yuakơ ƀing gơñu rơngiă hĭ laih tơlơi čang rơmang kơ tơlơi djru.
  15Hrơi anŭn či jing hrơi Ơi Adai pơrơđah kơ tơlơi Ñu hil,
   jing hrơi rŭng răng laih anŭn hrơi tah hơtai,
   jing hrơi glưh pơčah laih anŭn hrơi răm rai,
   jing hrơi brĭng brĭh laih anŭn kơnăm mơmŏt,
   jing hrơi hơyŭl kơthul laih anŭn hrơi kơnăm tĭt,
  16jing hrơi ƀing ling tơhan ayŭp tơdiăp ur pơblah kiăng kơ kơsung blah khul plei kơđông kơjăp,
   laih anŭn kơsung blah khul sang gak kơjăp glông.
  17Yahweh laĭ tui anai, “Kâo či ba rai tơlơi ruă tơnap rŭng răng ƀơi mơnuih mơnam,
   tui anŭn gơñu či rơbat kar hăng ƀing bum mơta yơh.
  Gơñu hơmâo ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ laih hăng Kâo,
   tui anŭn arăng či ngă kơ drah gơñu ƀlĕ tơbiă hrup hăng ia
   laih anŭn atâo djai gơñu či dŏ đih brŭ rai ƀơi lŏn yơh.”
  18Ƀơi hrơi tơdang Yahweh pơrơđah tơlơi Ñu hil,
   wơ̆t tơdah amrăk ƀôdah mah gơñu ăt ƀu či dưi pơklaih hĭ gơñu ôh.
  Abih bang lŏn tơnah či răm rai hĭ yơh
   yua mơ̆ng tơlơi hil hĭr hăr Ñu yơh.
  Ñu či pơđŭt hĭ blĭp blăp yơh
   abih bang hlơi pô hơdip ƀơi lŏn tơnah anai.