18

Tơlơi Saul Pơiăng Kơ Dawid

1Giŏng kơ Dawid pơhiăp laih hăng Saul, Yônathan jing hĭ sa pran jua gơyut gơyâo hăng Dawid laih anŭn ñu khăp kơ gơ̆ kar hăng ñu khăp kơ ñu pô yơh. 2Čơdơ̆ng mơ̆ng hrơi anŭn, Saul djă̱ pioh Dawid hrŏm hăng ñu laih anŭn ƀu brơi ôh gơ̆ wơ̆t glaĭ pơ sang ama gơ̆. 3Giŏng anŭn, Yônathan pơjing tơlơi pơgop gơyut gơyâo hăng Dawid yuakơ ñu khăp kơ gơ̆ kar hăng ñu khăp kơ ñu pô. 4Yônathan tŏh hĭ ao jao ñu hlak buh laih anŭn brơi kơ Dawid wơ̆t hăng ao rơpi̱h ñu, đao ñu, hraŏ ñu laih anŭn hơdrăng kơiăng ñu mơ̆n.
5Hơget tơlơi Saul pơkiaŏ ñu ngă, Dawid ngă dưi jing hĭ soh sel, tui anŭn Saul jao brơi kơ ñu bruă yom amăng ƀing ling tơhan. Tơlơi anŭn pơmơak kơ abih bang ană plei laih anŭn kơ ƀing khua moa mă bruă kơ Saul mơ̆n.
6Tơdang ƀing ling tơhan wơ̆t glaĭ pơ sang tơdơi kơ Dawid pơdjai hĭ laih pô Philistia anŭn, ƀing đah kơmơi tơbiă rai mơ̆ng rĭm plei pla ƀing Israel rai čơkă pơtao Saul hăng tơlơi adoh, tơlơi suang, hăng khul tơlơi adoh mơak hrŏm hăng khul hơgơ̆r bŏ, khul go̱ng lut mơ̆n. 7Tơdang ƀing gơñu suang, ƀing gơñu adoh tui anai,
  “Saul hơmâo pơdjai hĭ lu rơbâo,
   samơ̆ Dawid hơmâo pơdjai hĭ lu rơbăn.”
8Saul hil biă mă yuakơ tơlơi adoh anŭn ƀu pơmơak kơ ñu ôh. Ñu pơmĭn tui anai, “Ƀing gơñu yap kơnăl Dawid hăng lu rơbăn, samơ̆ kơ kâo kơnơ̆ng lu rơbâo đôč. Hơget tơlơi ñu hơmâo dơ̆ng rơngiao kơ lŏn čar lĕ?” 9Čơdơ̆ng mơ̆ng anŭn Saul ƀlah moăñ hăng Dawid nanao yơh.
10Amăng hrơi tŏ tui, sa drơi yang bơngăt sat Ơi Adai pơkiaŏ rai dŏ ƀơi Saul. Ñu hlak pơhiăp ča čot amăng sang ñu hrup hăng mơnuih hưt, tơdang Dawid hlak pĕ go̱ng trưng kar hăng ñu juăt pĕ. Saul djă̱ sa ƀĕ tơbăk ƀơi tơngan ñu, 11laih anŭn ñu pơmĭn tui anai, “Kâo či klâŏ hĭ Dawid ƀơi pơnăng yơh.” Tui anŭn, ñu hră̱ glŏm tơbăk anŭn dua wơ̆t pơ Dawid, samơ̆ rĭm wơ̆t anŭn Dawid pơpĕ đuaĭ hĭ.
12Saul huĭ kơ Dawid yuakơ Yahweh dŏ hrŏm hăng Dawid samơ̆ đuaĭ hĭ laih mơ̆ng ñu. 13Tui anŭn yơh, ñu pơkiaŏ Dawid đuaĭ hĭ mơ̆ng ñu laih anŭn pơđar gơ̆ djă̱ akŏ kơ sa grup sa-rơbâo čô laih anŭn Dawid dui ba ƀing ling tơhan anŭn amăng hơdôm tơlơi kơsung blah yơh. 14Amăng djŏp mơta tơlơi ñu ngă, ñu ngă dưi jing bruă soh sel yuakơ Yahweh dŏ hrŏm hăng ñu. 15Tơdang Saul ƀuh Dawid mă bruă dưi jing soh sel, ñu huĭ kơ gơ̆ yơh. 16Samơ̆ abih bang ƀing Israel laih anŭn ƀing Yudah khăp kơ Dawid yuakơ ñu dui ba ƀing gơ̆ amăng khul tơlơi kơsung blah ƀing gơ̆.
17Saul laĭ kơ Dawid tui anai, “Anai yơh jing ană kơčoa đah kơmơi kâo HʼMerab. Kâo či brơi ñu pơdŏ kơ ih yơh; kơnơ̆ng mă bruă kơ kâo hăng tơlơi khĭn laih anŭn blah amăng tơlơi pơblah Yahweh.” Yuakơ Saul pơmĭn amăng pran jua ñu tui anai, “Kâo ƀu či yơr tơngan ngă sat kơ ñu dơ̆ng tah, samơ̆ lui brơi kơ ƀing Philistia yơh pơrai hĭ ñu!”
18Samơ̆ Dawid laĭ kơ Saul tui anai, “Ơ pơtao ăh, hlơi kâo, sang anŏ kâo ƀôdah djuai ama kâo jing amăng ƀing Israel, tơl kâo năng jing han kơ ih lĕ?” 19Tui anŭn, truh mông HʼMerab, jing ană kơčoa đah kơmơi Saul, khŏm brơi kơ Dawid dŏ, samơ̆ Saul jao hĭ gơ̆ dŏ kơ Adriêl, jing mơnuih Mehôlah.
20Hlak anŭn, HʼMikal, jing ană dra Saul, pơkhăp hăng Dawid laih anŭn tơdang Saul thâo kơ tơlơi anŭn, ñu mơak yơh. 21Ñu pơmĭn tui anai, “Kâo či jao brơi ñu kơ Dawid, tui anŭn ñu či jing sa boh čơđo̱ng kơ Dawid yơh laih anŭn dơ̆ng tơngan ƀing Philistia či pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ñu mơ̆n.” Tui anŭn, Saul laĭ kơ Dawid tui anai, “Ră anai ih hơmâo mông mơyŭn tal dua kiăng kơ jing han kâo.”
22Giŏng anŭn, Saul pơđar kơ ƀing khua mă bruă ñu tui anai, “Pơhiăp bĕ hăng Dawid hăng tơlơi hơgŏm tui anai, ‘Anai nê, pơtao mơak hăng ih laih anŭn abih bang ƀing khua mă bruă ñu khăp kơ ih mơ̆n; tui anŭn ră anai, jing hĭ bĕ han ñu.’ ”
23Ƀing gơñu pơhiăp glaĭ khul tơlơi pơhiăp anŭn hăng Dawid. Samơ̆ Dawid laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing gih pơmĭn tơlơi jing han pơtao anŭn jing sa tơlơi anet đôč hă? Kâo kơnơ̆ng jing sa čô mơnuih ƀun rin laih anŭn ƀu hing ang ôh.”
24Tơdang ƀing mă bruă kơ Saul ruai glaĭ kơ Saul hơget tơlơi Dawid hơmâo laĭ laih, 25Saul laĭ glaĭ, “Laĭ bĕ kơ Dawid, ‘Pơtao ƀu kiăng nua pơnŭ pơkŏn ôh kơ tơlơi pơdŏ rơngiao kơ sa-rơtuh boh klĭ akŏ pơjĕh ƀing Philistia kiăng kơ rŭ nua ƀơi ƀing rŏh ayăt ñu.’ ” Hơdră Saul anai kiăng kơ Dawid djai hĭ gah yŭ tơngan ƀing Philistia yơh.
26Tơdang ƀing khua mă bruă Saul ruai glaĭ khul tơlơi anŭn kơ Dawid, ñu mơak kiăng kơ jing han pơtao yơh. Tui anŭn, hlâo kơ mông pơkơčah rơgao hĭ, 27Dawid hăng ƀing ling tơhan ñu tơbiă nao pơdjai hĭ dua-rơtuh čô ƀing Philistia. Ñu ba rai khul klĭ akŏ pơjĕh gơñu laih anŭn pơyơr đĭ kơ pơtao djŏp mrô, kiăng kơ jing hĭ han pơtao. Giŏng anŭn, Saul jao kơ gơ̆ ană dra ñu HʼMikal amăng tơlơi pơdŏ.
28Tơdang Saul thâo krăn Yahweh dŏ hrŏm hăng Dawid laih anŭn ană dra ñu HʼMikal ăt khăp kơ Dawid mơ̆n, 29Saul huĭ lu hloh dơ̆ng kơ Dawid, tui anŭn ñu ăt dŏ ngă rŏh ayăt hăng Dawid amăng abih hrơi ñu dŏ hơdip yơh.
30Ƀing khua git gai Philistia tơbiă nao pơ tơdron blah; kar hăng tơlơi ƀing gơñu juăt tơbiă nao laih, Dawid hơmâo tơlơi dưi jing hloh kơ abih bang ƀing khua moa Saul, tui anŭn yơh anăn ñu jing hĭ hing ang.