18

Yaunathas Coglus rau Daviv

1Thaum Xa-ules nrog Daviv tham tas, Xa-ules tus tub Yaunathas txaus siab rau Daviv thiab hlub Daviv ib yam li nws hlub nws lub cev. 2Txij hnub ntawd los Xa-ules txawm kom Daviv nrog nws nyob thiab tsis pub Daviv rov mus tsev li lawm. 3Yaunathas coglus rau Daviv ua phoojywg ruaj khov mus tas simneej, rau qhov nws hlub Daviv ib yam li nws hlub nws lub cev. 4Yaunathas hle nws lub tsho ntev rau Daviv, muab nws lub tsho tooj, rab ntaj, rab hneevnti thiab txojsiv tawv rau Daviv. 5Xa-ules txib kom Daviv ua dabtsi los Daviv ua tau tiav tas huv tibsi, Xa-ules thiaj tsa Daviv ua nws ib tug thawj tubrog. Xa-ules cov thawj tubrog thiab cov tubrog puavleej pom zoo.

Xa-ules Khib rau Tej uas Daviv Ua

6Tom qab uas Daviv mus tua tau Nkauli-am thiab cov tubrog Yixalayees tabtom rov los tsev, cov pojniam hauv tej nroog hauv tebchaws Yixalayees txawm tuaj tos Vajntxwv Xa-ules. Lawv seevcev, hu nkauj zoo siab, npuaj nruas thiab ntaus nkauj nogncas. 7Thaum cov pojniam seevcev, lawv hu nkauj hais tias, “Xa-ules tua tuag qas txhiab leej, tiamsis Daviv tua tuag qas vam leej.” 8Xa-ules hnov tej lus ntawd, nws tsis txaus siab thiab chim heev. Nws thiaj hais tias, “Lawv hu nkauj qhuas Daviv hais tias Daviv tua tuag qas vam leej, tiamsis kuv tua tuag qas txhiab leej xwb. Nimno tsuas yog tshuav qhov uas lawv tsis tau tsa Daviv ua vajntxwv xwb!” 9Txij hnub ntawd los, Xa-ules txawm khib thiab dub muag rau Daviv li lawm.
10Hnub tom qab Vajtswv cia tus ntsujplig phem los tshoov Xa-ules siab, Xa-ules txawm hais lus ua dog ua dig hauv nws tsev li tus neeg vwm. Daviv txawm los ntaus nkauj nogncas rau Xa-ules mloog raws li nws niaj zaus ntaus, Xa-ules tuav rawv ib rab hmuv ntawm tes. 11Xa-ules xav hais tias, “Kuv yuav muab hmuv nkaug nws kom teem nkaus rau ntim phab ntsa,” Xa-ules thiaj muab hmuv nkaus Daviv ob zaug; tiamsis Daviv maim dhau huv tibsi lawm.
12Xa-ules ntshai Daviv heev, rau qhov tus TSWV nrog nraim Daviv, tiamsis tus TSWV tso Xa-ules tseg lawm. 13Yog li ntawd, Xa-ules thiaj tsis pub Daviv nrog nws nyob, thiab tsa Daviv ua ib tug thawj tubrog saib pawg txhiab. Daviv coj nws cov tubrog mus tua rog 14thiab Daviv ua txhua yam tiav huv tibsi, rau qhov tus TSWV nrog nraim nws. 15Thaum Xa-ules pom Daviv ua tau txhua yam tiav, Xa-ules yimhuab ntshai Daviv heev. 16Tiamsis cov Yixalayees thiab cov Yudas nyiam Daviv heev, rau qhov Daviv yog ib tug thawjcoj uas ua tau txhua yam tiav.

Daviv Yuav Xa-ules Tus Ntxhais

17Tom qab no, Xa-ules hais rau Daviv hais tias, “Tus no yog kuv tus ntxhais hlob Melas. Kuv muab rau koj yuav ua pojniam; tiamsis koj yuav tsum ua kuv ib tug tubrog uas siab tawv thiab muab siab npuab kuv, thiab ntaus tsov ntaus nrog tawmtsam tus TSWV cov yeebncuab.” (Xa-ules xav hais tias yog ua li no cov Filitees yuav tua tau Daviv, tsis yog nws tua.)
18Daviv teb hais tias, “Kuv yog leejtwg, kuv txiv tsevneeg yog leejtwg uas thiaj tsimnyog ua vajntxwv vauv?” 19Tiamsis thaum txog hnub uas yuav muab Melas txis rau Daviv, Xa-ules txawm hloov siab thiab muab Melas txis rau Aliyees uas nyob hauv lub nroog Mehaulas yuav lawm.
20Tiamsis Xa-ules tus ntxhais Mikhas nyiam Daviv heev, thaum Xa-ules paub li ntawd Xa-ules zoo siab kawg li. 21Xa-ules xav hais tias, “Kuv yuav muab Mikhas rau Daviv yuav thiaj yuav ntxias tau Daviv mus tuag rau cov Filitees tes.” Yog li ntawd, Xa-ules thiaj rov hais rau Daviv hais tias, “Koj yuav tau ua kuv tus vauv.” 22Xa-ules kom nws cov nomtswv mus hais twjywm rau Daviv hais tias, “Vajntxwv nyiam koj, thiab nws cov nomtswv los puavleej hwm koj; nimno yog sijhawm zoo uas koj yuav tau ua vajntxwv tus vauv.”
23Yog li ntawd, lawv thiaj mus hais rau Daviv, thiab Daviv teb hais tias, “Tus uas tau ua vajntxwv vauv, tus ntawd tau ntsejmuag heev, tus neeg pluag thiab tsis tseemceeb li kuv no tsis tsimnyog ua vajntxwv vauv.”
24Cov nomtswv piav Daviv tej lus rau Xa-ules, 25Xa-ules thiaj kom lawv rov mus hais rau Daviv hais tias, “Tus nqi tshoob uas vajntxwv xav kom koj them tsuas yog cov Filitees ib puas daim tawv noov xwb, nws thiaj pauj tau nws cov yeebncuab.” (Qhov uas Xa-ules ua li no, yog nws xav ntxias Daviv mus kom cov Filitees tua tau Daviv.) 26Xa-ules cov nomtswv mus hais rau Daviv raws li Xa-ules hais rau lawv, thiab Daviv zoo siab uas yuav tau ua vajntxwv vauv. Thaum yuav txog hnub ua tshoob, 27Daviv thiab nws cov tubrog mus tua cov Filitees tuag ob puas leej. Daviv thiaj hlais cov Filitees ib puas daim tawv noov coj los suav ib daig zuj zus rau vajntxwv saib, kom Daviv tau ua Xa-ules vauv. Yog li ntawd, Xa-ules thiaj muab Mikhas rau Daviv yuav.
28Xa-ules paub hais tias tus TSWV nrog nraim Daviv thiab nws tus ntxhais Mikhas los nyiam Daviv heev. 29Yog li ntawd, Xa-ules yimhuab ntshai Daviv, thiab nws ua yeebncuab rau Daviv mus tas nws simneej.
30Txhua zaus uas cov Filitees tuaj tua cov Yixalayees, Daviv yog tus tua yeej ntau tshaj Xa-ules cov thawj tubrog. Ces Daviv lub koob meej thiaj nrov ncha moo lug.