10

1Giŏng anŭn, Samuêl mă sa ge̱t ia ƀâo mơngưi laih anŭn trôč ƀơi akŏ Saul, čum pơpŭ kơ ñu hăng laĭ tui anai, “Yahweh hơmâo ruah mă laih ih jing khua djă̱ akŏ git gai ƀing ană plei Ñu ƀing Israel. Ih či git gai ƀing ană plei Ñu laih anŭn pơgang brơi ƀing gơñu mơ̆ng abih bang ƀing rŏh ayăt. Laih anŭn anai yơh jing gru kơnăl kơ ih kơ tơlơi Yahweh hơmâo ruah mă laih ih jing pô git gai ƀing ană plei Ñu: 2Tơdang ih đuaĭ hĭ mơ̆ng kâo hrơi anai, ih či bưp dua čô đah rơkơi jĕ anih pơsat HʼRačel, jing jĕ ƀơi anih Zelzah amăng guai lŏn Benyamin. Ƀing gơñu či laĭ pơthâo kơ ih tui anai, ‘Khul aseh glai rơngiă ih nao hơduah sem anŭn, arăng hơduah ƀuh laih. Ră anai ama ih ƀu pơmĭn dơ̆ng tah kơ aseh anŭn, samơ̆ ñu pơmĭn ƀlơ̆ng kơ ih yơh, yuakơ ñu tơña tui anai: Hơget tơlơi kâo khŏm ngă kơ ană đah rơkơi kâo anŭn lĕ?’
3“Giŏng anŭn, ih či đuaĭ nao mơ̆ng anŭn tơl ih truh pơ phŭn kơyâo prŏng pơ Tabôr. Hơmâo klâo čô đĭ nao pơ plei Bêthêl kiăng kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai či bưp ih pơ anŭn. Sa čô či djă̱ ba klâo drơi ană bơbe, sa čô djă̱ ba klâo tơlŏ ƀañ tơpŭng laih anŭn sa čô dơ̆ng djă̱ ba sa ge̱t klĭ ia tơpai boh kơƀâo. 4Ƀing gơñu či pơhiăp kơkuh hăng ih laih anŭn pơyơr kơ ih dua tơlŏ ƀañ tơpŭng, tui anŭn ih či mă ƀañ tơpŭng anŭn mơ̆ng gơñu yơh.
5“Tơdơi kơ anŭn ih či nao pơ anih bŏl čư̆ Ơi Adai amăng anih Gibeah, jing anih hơmâo sa boh kơđông tơhan ƀing Philistia. Tơdang ih nao truh pơ plei, ih či bưp sa tơpul ƀing pô pơala hlak trŭn rai mơ̆ng kơnưl ngă yang ƀơi anih bŏl čư̆ pĕ khul go̱ng trap, păh hơgơ̆r bŏ, ayŭp đing klơt laih anŭn pĕ go̱ng trưng ƀơi anăp gơñu; ƀing gơñu hlak pơhiăp laĭ lui hlâo yơh. 6Blĭp blăp mơtam Yang Bơngăt Ơi Adai či trŭn ƀơi ih amăng tơlơi dưi mơyang, laih anŭn ih či pơhiăp laĭ lui hlâo hrŏm hăng ƀing gơñu mơ̆n. Giŏng anŭn, ih či pơplih jing hĭ kơnuih phara yơh. 7Tơdang khul gru kơnăl anŭn krep truh laih, ngă bĕ hơdôm tơlơi Ơi Adai kơčrâo brơi kơ ih kiăng kơ ngă.
8“Trŭn nao bĕ hlâo kơ kâo pơ anih Gilgal. Sĭt yơh kâo či trŭn nao pơ ih kiăng pơyơr khul gơnam pơyơr čuh laih anŭn gơnam pơyơr tơlơi pơgop pơlir; samơ̆ ih khŏm dŏ tơguan amăng tơjuh hrơi tơl kâo nao pơ ih laih anŭn pơtă kơ ih hơget tơlơi ih či khŏm ngă.”

Saul Jing Pơtao

9Tơdang Saul đuaĭ hĭ mơ̆ng Samuêl kiăng kơ glaĭ, Ơi Adai pơplih hĭ jua pơmĭn Saul laih anŭn abih bang gru kơnăl anŭn krep truh djơ̆ amăng hrơi anŭn yơh. 10Tơdang Saul hăng ding kơna ñu nao truh pơ Gibeah, hơmâo sa tơpul ƀing pô pơala rai bưp Saul. Blĭp blăp Yang Bơngăt Ơi Adai rai ƀơi Saul amăng tơlơi dưi mơyang, tui anŭn ñu pơgop hăng ƀing gơ̆ amăng tơlơi laĭ lui hlâo yơh. 11Tơdang abih bang ƀing hlơi thâo krăn Saul hlâo adih, ră anai ƀuh Saul pơhiăp laĭ lui hlâo hrŏm hăng ƀing pô pơala, ƀing gơñu pơtơña kơ tơdruă tui anai, “Hơget tơlơi truh kơ ană đah rơkơi Kis anŭn lĕ? Saul ăt jing pô pơala mơ̆n hă?”
12Sa čô amăng ƀing ană plei hơdip pơ anih anŭn tơña, “Bơ kơ ƀing pô pơala pơkŏn anŭn, ƀu djơ̆ ôh ama gơñu jing ƀing pô pơala.” Tui anŭn, hơmâo tơlơi arăng laĭ tui anai, “Saul ăt jing pô pơala mơ̆n hă?” 13Tơdơi kơ Saul pơjưh laĭ lui hlâo, ñu đĭ nao pơ anih bŏl čư̆ anŭn yơh.
14Giŏng anŭn, met Saul tơña kơ Saul wơ̆t hăng pô ding kơna ñu tui anai, “Pơpă ƀing gih nao lĕ?”
 Saul laĭ glaĭ, “Nao hơduah sem khul aseh glai, samơ̆ tơdang ƀing gơmơi ƀu dưi hơduah ƀuh ôh, tui anŭn ƀing gơmơi nao pơ Samuêl.”
15Met Saul tơña dơ̆ng tui anai, “Ruai bĕ kơ kâo, hơget tơlơi Samuêl pơhiăp laih hăng ih lĕ?”
16Saul laĭ glaĭ, “Ñu pơkơjăp brơi kơ ƀing gơmơi kơ tơlơi arăng hơduah ƀuh laih khul aseh rơngiă anŭn.” Samơ̆ ñu ƀu ră ruai ôh kơ met ñu hơdôm tơlơi Samuêl hơmâo pơhiăp laih kơ tơlơi jing pơtao.
17Samuêl iâu rai ƀing ană plei Israel ƀơi anăp Yahweh amăng anih Mizpah, 18laih anŭn pơhiăp hăng ƀing gơñu tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh Ơi Adai ƀing Israel laĭ, ‘Kâo ba tơbiă laih ƀing Israel mơ̆ng lŏn čar Êjip; Kâo pơklaih laih ƀing gih mơ̆ng tơlơi dưi ƀing Êjip laih anŭn ăt mơ̆ng abih bang lŏn čar pơkŏn kơtư̆ juă ƀing gih mơ̆n.’ 19Samơ̆ ră anai ƀing gih hơmâo hơngah hĭ laih Ơi Adai gih jing Pô pơklaih hĭ laih ƀing gih mơ̆ng tơlơi răm rai tơnap tap. Giŏng anŭn, ƀing gih ăt hơmâo laĭ laih mơ̆n tui anai, ‘Ơ ơh, brơi bĕ kơ ƀing gơmơi sa čô pơtao kiăng git gai ƀing gơmơi.’ Tui anŭn yơh ră anai, pơrơđah bĕ gih pô ƀơi anăp Yahweh tui hluai hăng rĭm kơnung djuai laih anŭn djuai sang anŏ gih.”
20Tơdang Samuêl pơđar abih bang ƀing kơnung djuai Israel rai jĕ, tui anŭn Yahweh ruah djơ̆ kơnung djuai Benyamin. 21Giŏng anŭn, ñu pơđar kơnung djuai Benyamin rai jĕ, tui hluai rĭm djuai, tui anŭn arăng ruah djơ̆ djuai Matri. Hơnăl tuč, Saul ană đah rơkơi Kis yơh arăng ruah djơ̆. Samơ̆ tơdang ƀing gơñu hơduah sem Saul, arăng ƀu hơduah ƀuh ñu ôh. 22Tui anŭn, ƀing gơñu tơña kơ Yahweh dơ̆ng, “Pô anŭn hơmâo rai laih aka pơ anai?”
 Yahweh laĭ tui anai, “Ơ, ñu pơdŏp hĭ ñu pô amăng khul dram gơnam adih.”
23Ƀing gơñu đuaĭ mŭt hăng ba ñu tơbiă laih anŭn tơdang ñu dŏ dơ̆ng tŏng krah ƀing ană plei, ñu glông hloh kơ ƀing pơkŏn mơ̆ng tơkuai truh pơ akŏ yơh. 24Samuêl laĭ kơ abih bang ană plei tui anai, “Ƀing gih lăng bĕ ƀơi mơnuih Yahweh hơmâo ruah laih. Ƀu hơmâo ôh hlơi pô hrup hăng ñu tŏng krah abih bang ană plei ta.”
 Giŏng anŭn, ƀing ană plei dreo kraih tui anai, “Brơi pơtao dŏ hơdip sui!”
25Samuêl pŏk pơblang kơ ƀing ană plei khul tơlơi phiăn kơ tơlơi jing pơtao. Ñu čih abih bang tơlơi ƀơi hră klĭ laih anŭn pioh hră anai ƀơi anăp Yahweh. Giŏng anŭn, Samuêl brơi kơ abih bang glaĭ, rĭm čô wơ̆t glaĭ pơ sang ñu pô yơh.
26Saul ăt wơ̆t glaĭ pơ sang ñu amăng tring Gibeah mơ̆n hrŏm hăng đơđa ƀing tơhan khĭn kơtang, jing ƀing Ơi Adai hơmâo ruaih laih pran jua gơñu. 27Samơ̆ đơđa ƀing pơrŭng pơrăng laĭ, “Hiư̆m pă, mơnuih anai dưi pơklaih hĭ ƀing ta mơ̆?” Ƀing gơñu djik djak kơ Saul laih anŭn ƀu pha brơi gơ̆ gơnam brơi pơyơr hơget ôh. Samơ̆ Saul kơnơ̆ng dŏ rơiăt đôč yơh.