14

Amazyah Ngă Pơtao Lŏn Čar Yudah

(2 Hră Ruai 25:1-24)

1Amăng thŭn tal dua Yêhôas ană đah rơkơi Yêhôahaz ngă pơtao ƀing Israel, Amazyah ană đah rơkơi Yôas jing pơtao ƀing Yudah, 2tơdang ñu hơmâo duapluh-rơma thŭn, ñu čơdơ̆ng git gai wai lăng amăng plei Yerusalaim laih anŭn ñu git gai wai lăng duapluh-duapăn thŭn. Anăn amĭ ñu jing HʼYêhôađin mơ̆ng plei Yerusalaim. 3Pơtao Amazyah ngă tơlơi djơ̆ ƀơi anăp Yahweh, samơ̆ ƀu hrup hăng ơi adon ñu Dawid hơmâo ngă laih ôh. Kơđai glaĭ, ñu đuaĭ tui tơlơi pơhơmutu ama ñu Yôas amăng abih bang tơlơi, 4khul anih glông kơkuh pơpŭ kơ yang rơba̱ng ñu ăt ƀu pơglưh pơrai hĭ ôh, laih anŭn ƀing ană plei ăt dŏ pơyơr khul gơnam ngă yang hăng čuh gơnam ƀâo mơngưi pơ anih glông anŭn mơ̆n.
5Tơdang lŏn čar ñu ăt dŏ kơjăp amăng tơngan tơlơi dưi kơtang ñu, ñu pơdjai hĭ abih bang ƀing khua moa jing ƀing hơmâo pơdjai hĭ laih pơtao Yôas, jing ama ñu, hlâo adih. 6Samơ̆ ñu ƀu pơdjai hĭ ôh ƀing ană đah rơkơi ƀing khua moa anŭn, yuakơ amăng Hră Tơlơi Phiăn Môseh, Yahweh hơmâo pơtă laih tui anai, “Ƀing gih ƀu dưi pơdjai hĭ ƀing ama pơala kơ tơlơi soh sat ană gơñu ôh; ƀing gih kŏn dưi pơdjai hĭ ană bă pơala brơi kơ tơlơi soh sat ama gơñu lơi; rĭm čô či djai yuakơ tơlơi soh sat ñu pô yơh.”
7Amazyah pơrai hĭ sa-rơbăn ƀing Edôm amăng Dơnung Hra. Ñu ăt blah mă hĭ plei pơnăng Sela mơ̆n laih anŭn ñu pơanăn plei anŭn Yoktheel, jing anăn ăt dŏ truh kơ tă anai.
8Tơdơi anŭn, Amazyah pơkiaŏ ƀing ding kơna ñu nao laĭ pơthâo kơ pơtao ƀing Israel Yêhôas, ană đah rơkơi Yêhôahaz, tơčô Yêhu, kiăng kơ jak pơtrŭt gơ̆ tui anai, “Rai bĕ, bưp bĕ hăng kâo anăp klă̱ anăp kiăng kơ pơblah.”
9Samơ̆ Yêhôas pơtao ƀing Israel laĭ glaĭ kơ Amazyah pơtao ƀing Yudah hăng sa tơlơi pơhơmutu tui anai, “Sa phŭn drơi amăng anih lŏn Lebanôn mơit rai sa tơlơi laĭ pơthâo kơ sa phŭn kơyâo sar prŏng amăng anih lŏn Lebanôn tui anai, ‘Brơi bĕ ană đah kơmơi ih pơdŏ hăng ană đah rơkơi kâo.’ Giŏng anŭn, sa drơi hlô mơnơ̆ng glai amăng anih Lebanôn rai juă jơlit hĭ phŭn drơi anŭn gah yŭ tơkai ñu. 10Sĭt ih hơmâo blah dưi hĭ laih kơ ƀing Edôm laih anŭn ră anai ih ngă ang. Mă tŭ bĕ tơlơi ang yang mơ̆ng tơlơi ih dưi hĭ anŭn! Samơ̆ dŏ pơ sang ih pô bĕ! Yua hơget ih kiăng hơduah tơña tơlơi rŭng răng kiăng kơ pơrơbuh hĭ ih pô wơ̆t hăng ƀing Yudah mơ̆n lĕ?”
11Samơ̆ Amazyah ƀu kiăng hơmư̆ ôh. Tui anŭn, Yêhôas pơtao ƀing Israel rai kơsung blah yơh. Giŏng anŭn, dua čô pơtao anŭn pơblah hăng tơdruă ƀơi plei pơnăng Bêt-Semes amăng lŏn čar Yudah. 12Ƀing ling tơhan Yudah kơdŭn đuaĭ hĭ mơ̆ng ƀing Israel laih anŭn rĭm čô đuaĭ kơdŏp pơ sang ñu pô. 13Yêhôas pơtao ƀing Israel mă mơnă Amazyah pơtao ƀing Yudah, jing ană đah rơkơi Yôas, tơčô Ahazyah, ƀơi plei Bêt-Semes anŭn. Giŏng anŭn, Yêhôas ăt nao pơ plei Yerusalaim mơ̆n, pơglưh hĭ pơnăng plei čơdơ̆ng mơ̆ng amăng ja̱ng Ephraim truh pơ amăng ja̱ng Akiăng asuĕk, anai jing anih glông truh kơ pă̱-rơtuh haih yơh. 14Ñu mă pơđuaĭ hĭ abih bang mah, amrăk laih anŭn abih bang gơnam yua amăng sang yang Yahweh laih anŭn amăng anih pioh gơnam sang pơtao. Ñu ăt mă ba đơđa ƀing mơnă mơ̆n wơ̆t glaĭ pơ plei Samaria kiăng kơ pơkơ̆ng hĭ Amazyah.
15Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Yêhôas git gai wai lăng, wơ̆t hăng abih bang tơlơi ñu ngă laih, hrŏm hăng tơlơi dưi hĭ ñu, jing tơlơi pơblah hăng Amazyah pơtao ƀing Yudah, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel. 16Tơdang Yêhôas tơĭ pran, arăng dơ̱r hĭ ñu amăng plei Samaria hrŏm hăng ƀing pơtao Israel laih anŭn Yarobam ană đah rơkơi ñu tŏ tui ñu ngă pơtao yơh.
17Amazyah ană đah rơkơi Yôas pơtao ƀing Yudah hơdip pluh-rơma thŭn dơ̆ng tơdơi kơ pơtao ƀing Israel Yêhôas, jing ană đah rơkơi Yêhôahaz, djai laih. 18Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Amazyah git gai wai lăng, arăng čih pioh laih amăng khul hră bruă mơnuă ƀing pơtao Yudah.
19Amăng plei Yerusalaim, hơmâo đơđa ƀing mơnuih ngă mơneč pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Amazyah. Tui anŭn, ñu đuaĭ kơdŏp pơ plei pơnăng Lakhis, samơ̆ ƀing rŏh ayăt ñu anŭn pơkiaŏ ƀing ding kơna gơñu kiaŏ tui pơdjai hĭ gơ̆ pơ plei anŭn yơh. 20Ƀing gơñu yua khul aseh kiăng ba glaĭ drơi jan gơ̆ pơ plei Yerusalaim hăng dơ̱r gơ̆ hrŏm hăng ƀing ơi adon gơ̆ amăng Plei Dawid yơh.
21Giŏng anŭn, abih bang ană plei amăng lŏn čar Yudah mă Uzziyah, tơdang ñu hlak hơmâo pluh-năm thŭn, pơjing gơ̆ jing pơtao pơala kơ ama gơ̆ Amazyah. 22Uzziyah yơh jing pô kơsung mă glaĭ plei prŏng Êlat laih anŭn pơdơ̆ng glaĭ plei anŭn hăng brơi glaĭ kơ ƀing Yudah tơdơi kơ ama ñu Amazyah rơngiă laih.

Yarobam Tal Dua Ngă Pơtao Lŏn Čar Israel

23Amăng thŭn tal pluh-rơma Amazyah ană đah rơkơi Yêhôas ngă pơtao ƀing Yudah, Yarobam, ană đah rơkơi Yêhôas pơtao ƀing Israel, jing pơtao amăng plei phŭn Samaria laih anŭn ñu wai lăng amăng pă̱pluh-sa thŭn. 24Ñu ngă tơlơi sat ƀai ƀơi anăp Yahweh laih anŭn ƀu wir đuaĭ ataih hĭ ôh mơ̆ng khul tơlơi soh sat pơtao Yarobam tal sa, jing ană đah rơkơi Nebat anŭn, jing tơlơi ñu ba laih ƀing Israel ngă soh tui mơ̆n. 25Yarobam mă glaĭ guai lŏn ƀing Israel čơdơ̆ng mơ̆ng plei pơnăng Lebô-Hamat ƀơi gah dư̱r truh pơ ia rơsĭ tring Arabah, jing Rơsĭ Djai ƀơi gah thu̱ng, tui hăng boh hiăp Yahweh Ơi Adai ƀing Israel hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng pô pơala Ñu Yônah, ană đah rơkơi Amithai, mơ̆ng anih Gat-Hêpher anŭn.
26Yahweh hơmâo ƀuh laih rĭm čô amăng ƀing Israel le̱ng kơ tơnap tap ruă phĭ̱ wơ̆t tơdah hlŭn ƀôdah rơngai laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô ôh gŭm djru ƀing gơñu. 27Yuakơ Yahweh laĭ Ñu ƀu či sut huet hĭ abih ôh anăn ƀing Israel mơ̆ng rŏng lŏn tơnah anai, tui anŭn yơh Ñu yua tơlơi dưi kơtang Yarobam tal dua, jing ană đah rơkơi Yêhôas, kiăng pơklaih hĭ ƀing gơ̆.
28Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Yarobam wai lăng, wơ̆t hăng abih bang tơlơi ñu ngă hrŏm hăng tơlơi dưi hĭ ñu, jing tơlơi ñu ăt blah mă brơi glaĭ kơ ƀing Israel plei pơnăng Damaskus hăng plei pơnăng Hamat mơ̆n, arăng čih pioh laih abih tơlơi anŭn amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao Israel. 29Tơdang Yarobam tơĭ pran laih anŭn arăng dơ̱r ñu hrŏm hăng ƀing ơi adon ñu, jing ƀing pơtao Israel, ană ñu Zekharyah tŏ tui ñu ngă pơtao.