14

Amaxiya ua vajntxwv kav Yuda

(2VKk. 25:1-24)

1Xyoo ob uas Yehau‑aha tus tub Yehau‑a ua vajntxwv kav Yixayee mas Yau‑as tus tub Amaxiya pib ua vajntxwv kav Yuda. 2Thaum nws pib ua vajntxwv kav nws hnub nyoog muaj nees nkaum tsib xyoos, nws nyob hauv Yeluxalees kav tau nees nkaum cuaj xyoo. Nws niam npe hu ua Yehau‑adi, yog neeg hauv Yeluxalees. 3Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias zoo tiamsis zoo tsis thooj li nws yawg koob Davi. Nws ua txhua yam raws li uas nws txiv Yau‑as tau ua lawd. 4Tiamsis tej chaw siab teev dab ntawd nws tseem tsis tau muab rhuav pov tseg. Cov pejxeem tseem xyeem tsiaj thiab hlawv hmoov xyab rau saum tej chaw siab ntawd. 5Thaum nws muaj hwjchim kav lub tebchaws hauv nws txhais tes ruaj khov lawm nws txawm muab cov tub teg tub taws uas tua nws txiv tua pov tseg. 6Tiamsis nws tsis tau tua cov uas tua nws txiv cov menyuam, raws li uas muab sau cia rau hauv Mauxe phau ntawv kevcai uas Yawmsaub hais tias, “Leejtxiv yuav tsis ris nws tej menyuam lub txim tuag, thiab tej menyuam yuav tsis ris leej txiv lub txim tuag. Cia txhua tus nyias ris nyias lub txim tuag.”
7Ahaxiya muab cov Edoo tua ib vam leej rau hauv lub Hav Ntsev thiab mus ntaus thiab txeeb tau lub moos Xelaj thiaj hu lub moos ntawd ua Yauthe‑ee, yog lub npe uas hu los txog niaj hnub nimno.
8Thiab Amaxiya txib tub xa xov mus cuag Yehau‑a uas ua vajntxwv kav cov Yixayee, Yehau‑a txiv yog Yehau‑aha, nws yawg yog Yehu, mas hais tias, “Cia li tuaj, es wb yuav ua rog tim ntsej tim muag.” 9Mas Yixayee tus vajntxwv Yehau‑a xa xov mus rau Yuda tus vajntxwv Amaxiya hais tias, “Ib tsob pos pem lub roob Lenpanoo xa xov mus rau ib tsob ntoo ciab saum roob Lenpanoo hais tias, ‘Cia li muab koj tus ntxhais qua rau kuv tus tub.’ Ces muaj ib tug tsiaj qus nyob pem Lenpanoo txawm hla mus muab tsob pos ntawd tsuj pes kiag. 10Qhov tseeb yeej yog koj ntaus yeej cov Edoo koj lub siab thiaj khav theeb. Cia li txaus siab rau koj lub koob meej thiab nyob twjywm hauv tsev. Ua cas koj yuav tshum kom muaj kev kub ntxhov ua rau koj thiab cov Yuda raug kev puam tsuaj ua ke?”
11Tiamsis Amaxiya tsis mloog. Cov Yixayee tus vajntxwv Yehau‑a thiaj li mus mas nws thiab cov Yuda tus vajntxwv Amaxiya thiaj sib ntsib ua rog rau ntawm lub moos Npeseme hauv Yuda tebchaws. 12Cov Yuda txawm swb cov Yixayee, txhua tus thiaj tsiv rov mus nyias vaj nyias tsev. 13Cov Yixayee tus vajntxwv Yehau‑a kuj ntes cov Yuda tus vajntxwv Amaxiya uas yog Yau‑as tus tub thiab yog Ahaxiya tus xeeb ntxwv ntawm Npeseme. Nws tuaj rau ntawm Yeluxalees muab lub ntsa loog tsoo pob tag plaub puas tshim txij ntawm lub Rooj Loog Efa‑i mus txog ntua lub rooj loog ntawm lub kaum loog. 14Yehau‑a muab tej kub tej nyiaj huvsi thiab tej twj siv huvsi uas nyob hauv Yawmsaub lub tuam tsev thiab tej uas nyob hauv tej txhab nyiaj hauv vajntxwv tsev thiab yuam ib co neeg coj huvsi rov qab mus rau lub nroog Xamali.
15Lwm yam haujlwm uas Yehau‑a ua thiab nws tus peevxwm thiab qhov uas nws ua rog rau cov Yuda tus vajntxwv Amaxiya mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 16Yehau‑a tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob, lawv muab nws log nrog cov Yixayee tej vajntxwv hauv Xamali. Nws tus tub Yelaunpau‑as sawv nws chaw ua vajntxwv kav.
17Thaum Yehau‑aha tus tub Yehau‑a uas yog cov Yixayee tus vajntxwv tuag lawm, Yau‑as tus tub Amaxiya uas ua Yuda tus vajntxwv tseem nyob tau kaum tsib xyoos ntxiv thiab. 18Lwm yam haujlwm uas Amaxiya ua mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yuda tej vajntxwv li keeb kwm. 19Ces cov pejxeem txawm ntaus tswvyim fav xeeb rau Amaxiya hauv Yeluxalees mas nws thiaj khiav mus rau lub moos Lakhi. Ces lawv tso neeg mus caum tau nws ntawm Lakhi mas muab nws tua qhov ntawd. 20Lawv muab nws lub cev tuag rau nees thauj los log rau hauv Yeluxalees nrog nws tej poj koob yawm txwv ua ke rau hauv Davi lub nroog. 21Cov pejxeem sawvdaws hauv Yuda txawm muab Axaliya uas hnub nyoog muaj kaum rau xyoo tsa ua vajntxwv nyob nws txiv Amaxiya chaw. 22Thaum vajntxwv Amaxiya tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob lawm mas Axaliya tsim kho lub moos Elab thiab rov muab rau Yuda kav.

Yelaunpau‑as ua vajntxwv kav Yixayee

23Xyoo kaum tsib uas Yau‑as tus tub Amaxiya ua vajntxwv kav Yuda mas Yehau‑a tus tub Yelaunpau‑as uas ua cov Yixayee tus vajntxwv pib kav hauv Xamali, nws kav tau plaub caug ib xyoos. 24Nws ua tej uas Yawmsaub pom tias phem kawg li, nws tsis tseg tej kev txhaum uas Nenpa tus tub Yelaunpau‑as ua thiab coj cov Yixayee ua txhaum. 25Nws ntaus tau cov Yixayee ciam teb rov los txij ntua ntawm txojkev uas mus rau lub moos Hama mus txog ntua dej hiavtxwv Alanpa, raws li Yawmsaub uas yog cov Yixayee tus Vajtswv tej lus uas nws txib nws tus qhev Yauna uas ua xibhwb cev Vajtswv lus qhia. Yauna yog Amithai tus tub uas nyob lub moos Kahefaw. 26Yawmsaub pom tias cov Yixayee raug kev txom nyem kawg li tsis hais tej uas ua qhev thiab tej uas tsis ua qhev huvsi thiab tsis muaj leejtwg pab tau cov Yixayee. 27Tiamsis Yawmsaub yeej tsis hais tias yuav muab cov Yixayee ntxuav kom tu noob nrho hauv qab ntuj, Yawmsaub thiaj siv Yehau‑a tus tub Yelaunpau‑as txhais tes pab lawv dim.
28Lwm yam haujlwm uas Yelaunpau‑as ua thiab txhua yam uas nws ua thiab nws tus peevxwm thiab nws ua rog li cas thiab nws ntaus tau Damaxaka thiab Hama uas txeev yog Yuda li rov los rau cov Yixayee mas twb muab sau cia rau hauv phau ntawv uas hais txog Yixayee tej vajntxwv li keeb kwm. 29Mas Yelaunpau‑as tuag mus nrog nws tej poj koob yawm txwv nyob uas yog Yixayee tej vajntxwv, mas nws tus tub Xekhaliya sawv nws chaw ua vajntxwv kav.