37

Lời Cầu Nguyện Của Vua Ê-xê-chia

1Nghe như thế, vua Ê-xê-chia xé áo mình, mặc đồ tang chế, đi vào đền thờ CHÚA. 2Vua sai Ê-li-a-kim, quan cai quản cung điện, Sép-na, quan ký lục, các trưởng lão trong hàng thầy tế lễ, đều mặc đồ tang chế đến gặp I-sa, con trai A-mốt, một vị tiên tri. 3Họ nói với người: “Vua Ê-xê-chia phán như thế nầy: Hôm nay là ngày sầu thảm, quở trách và nhục nhã; vì con cái đã đến lúc ra đời nhưng không đủ sức để sinh. 4Có lẽ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi sẽ nghe những lời mà Ráp-sa-kê, sứ giả của vua A-si-ri, chủ người sai đến để phạm thượng cùng Đức Chúa Trời hằng sống; và có lẽ CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi sẽ trừng phạt nó vì những lời Ngài đã nghe. Vậy hãy cầu nguyện cho dân sót còn lại.”
5Các tôi tớ vua Ê-xê-chia đến gặp I-sa. 6I-sa bảo họ: “Hãy nói với chủ các ngươi rằng: CHÚA phán thế này: ‘Đừng sợ vì những lời mà người đã nghe tôi tớ vua A-si-ri nói phạm cùng Ta. 7Này, Ta sẽ để một thần linh trong nó, nó sẽ nghe tin đồn và trở về xứ mình và Ta sẽ làm cho nó ngã bằng gươm trong xứ mình.’ ”
8Bấy giờ Ráp-sa-kê trở về, thấy vua A-si-ri đang đánh thành Líp-na vì người nghe rằng vua đã rời khỏi La-ki. 9Bấy giờ người nghe về Tiệt-ha-ca, vua Ê-thi-ô-bi, rằng vua ấy đem quân đánh vua. Sau khi nghe như thế vua A-si-ri sai các sứ giả đến cùng Ê-xê-chia nói rằng: 10“Hãy nói với Ê-xê-chia, vua Giu-đa như vầy: ‘Chớ để Đức Chúa Trời, Đấng mà ngươi tin cậy, lừa ngươi khi Ngài hứa rằng: Thành Giê-ru-sa-lem sẽ không lọt vào tay vua A-si-ri.’ 11Nầy, ngươi có nghe điều vua A-si-ri đã làm cho tất cả các nước không? Người hủy diệt chúng hoàn toàn; còn ngươi sẽ được giải cứu sao? 12Những thần của các nước mà tổ tiên chúng ta đã hủy diệt, tức là thần của Gô-sen, của Kha-ran, của Rốt-xép, của con cái Ê-đen ở Tê-la-sa, có giải cứu được họ không? 13Vua của Ha-mát, của Ạt-bát, vua của thành Sê-phạt-va-im, thành Hê-na và thành Y-va ở đâu?”
14Vua Ê-xê-chia nhận thơ từ tay các sứ giả và đọc nó; người lên đền CHÚA và mở thơ ra trước mặt CHÚA. 15Vua Ê-xê-chia cầu nguyện cùng CHÚA rằng: 16“Lạy CHÚA Vạn Quân, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, Đấng ngự trên các Chê-ru-bim, chỉ một mình Ngài là Đức Chúa Trời của mọi vương quốc trên đất; chính Ngài đã tạo nên trời đất: 17Lạy CHÚA, xin Ngài hãy nghiêng tai để nghe. Lạy CHÚA, xin Ngài hãy mở mắt để thấy, xin hãy nghe hết những lời mà San-chê-ríp đã sai nói để xúc phạm đến Đức Chúa Trời hằng sống. 18Lạy CHÚA, thật vậy, các vua A-si-ri đã hủy diệt tất cả các nước và đất đai họ; 19ném các thần vào lửa, vì chúng không phải là thần linh, nhưng công việc bằng gỗ, đá do tay người làm ra nên bị hủy diệt. 20Vậy, bây giờ, lạy CHÚA, Đức Chúa Trời chúng tôi, xin giải cứu chúng tôi khỏi tay người để mọi vương quốc trên đất đều biết rằng chỉ một mình Ngài là CHÚA.”
21I-sa, con trai A-mốt sai người tâu cùng vua Ê-xê-chia rằng: CHÚA, Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán thế này: Vì ngươi đã cầu nguyện cùng ta về San-chê-ríp, vua A-si-ri. 22Đây là lời của CHÚA phán về nó:
  “Con gái đồng trinh của Si-ôn
   Khinh bỉ ngươi, chế nhạo ngươi.
  Con gái Giê-ru-sa-lem
   Lắc đầu sau lưng ngươi.
  23Ngươi đã nhục mạ và xúc phạm cùng ai?
   Ngươi đã cất tiếng nghịch cùng ai?
  Ngươi đã ngước mắt kiêu kỳ
   Nghịch cùng Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên.
  24Ngươi đã dùng tôi tớ mình
   Chế nhạo Chúa,
  Nói rằng:
   ‘Nhờ nhiều xe chiến mã,
  Ta đã lên các đỉnh cao các núi,
   Nơi sâu thẳm của Li-ban;
  Ta đã chặt những cây tùng cao nhất,
   Những cây bách tốt nhất;
  Ta đã lên trên đỉnh cao nhất,
   Đến nơi rừng rậm nhất.
  25Ta đã đào giếng
   Và uống nước,
  Bàn chân Ta đã làm
   Khô hạn mọi suối ở Ai Cập.’
  26Ngươi chưa nghe rằng
   Ta đã làm điều đó từ xa xưa sao?
  Ta đã định từ thượng cổ,
   Nay Ta làm cho thành tựu.
  Ấy là ngươi sẽ tàn phá các thành kiên cố,
   Biến chúng thành những đống đổ nát.
  27Dân cư các thành ấy không còn sức lực,
   Kinh hoàng và xấu hổ.
  Chúng trở nên như cây ngoài đồng;
   Như cỏ non;
  Như cỏ trên mái nhà,
   Chưa mọc lên đã khô héo.
  28Ta biết rõ khi ngươi ngồi,
   Ngươi đi hay đến,
   Và khi ngươi nổi giận nghịch cùng Ta.
  29Vì ngươi nổi giận nghịch cùng Ta,
   Sự kiêu căng ngươi đã đến tai Ta,
  Ta sẽ móc khoen vào mũi ngươi,
   Đặt khớp nơi môi miệng ngươi,
  Khiến ngươi quay trở về
   Bằng con đường ngươi đã đến.
30Đây là dấu hiệu cho ngươi, Ê-xê-chia:
  Năm nay ngươi sẽ ăn hoa quả do ruộng tự sinh;
   Sang năm, ăn những gì từ đó sinh ra.
  Đến năm thứ ba hãy gieo và gặt;
   Hãy trồng vườn nho và ăn trái.
  31Một lần nữa, dân sót của nhà Giu-đa còn sống sót,
   Sẽ đâm rễ ở dưới và kết quả ở trên.
  32Vì từ Giê-ru-sa-lem dân sót sẽ đi ra
   Và từ núi Si-ôn dân sống sót sẽ đến.
  Lòng nhiệt thành của CHÚA Vạn Quân
   Sẽ làm điều này.
33Cho nên, CHÚA phán thế này về vua A-si-ri:
  Người sẽ không vào thành này,
   Không bắn vào đó một mũi tên,
  Không mang thuẫn vào thành,
   Cũng không đắp lũy chống nó.
  34Nó sẽ quay trở về bằng con đường nó đến.
   CHÚA phán: Nó sẽ không vào thành này.
  35Ta sẽ bảo vệ và giải cứu thành này
   Vì cớ Ta và vì cớ Đa-vít, tôi tớ Ta.”
36Bấy giờ thiên sứ của CHÚA vào trại quân A-si-ri và giết một trăm tám mươi lăm ngàn người. Sáng hôm sau khi thức dậy, kìa, toàn là thây người chết. 37San-chê-ríp, vua A-si-ri, rời nơi đó để ra đi, trở về và ở tại Ni-ni-ve. 38Một hôm, khi người đang thờ phượng trong đền của thần mình là Nít-róc; các con trai người là A-tra-mê-léc và Sa-rết-se dùng gươm giết người rồi chúng trốn thoát qua xứ A-ra-rát. Con trai người là I-sạt-ba-đôn lên ngôi trị vì thế người.