55

  1“Hỡi tất cả những ai khao khát,
   Hãy đến nơi các nguồn nước.
  Và người không tiền bạc,
   Hãy đến mua và ăn.
  Hãy đến mua rượu và sữa
   Mà không cần tiền và không phải trả phí tổn.
  2Tại sao các ngươi tiêu phí tiền cho vật không phải là bánh,
   Lao lực cho vật không làm cho mãn nguyện.
  Hãy lắng nghe Ta, hãy ăn vật ngon,
   Thì linh hồn các ngươi sẽ vui với đồ béo bổ.
  3Hãy nghiêng tai và đến cùng Ta,
   Hãy nghe thì linh hồn các ngươi sẽ sống.
  Ta sẽ lập một giao ước đời đời với các ngươi,
   Tức là tình yêu trung kiên Ta đã hứa cùng Đa-vít.
  4Kìa, Ta đã lập người làm nhân chứng cho nhân dân,
   Làm lãnh đạo và chỉ huy dân chúng.
  5Kìa, ngươi sẽ kêu gọi nước mà ngươi không biết;
   Nước không biết ngươi sẽ chạy đến cùng ngươi.
  Vì CHÚA, Đức Chúa Trời ngươi,
   Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên
   Tôn vinh ngươi.”
  6Hãy tìm kiếm CHÚA đang khi mình có thể gặp được,
   Hãy kêu cầu đang khi Ngài ở gần.
  7Kẻ ác hãy từ bỏ đường lối mình,
   Người bất chính hãy từ bỏ ý tưởng mình.
  Hãy trở lại cùng CHÚA vì Ngài thương xót ngươi,
   Hãy đến cùng Đức Chúa Trời vì Ngài tha thứ dồi dào.
  8“Vì ý tưởng Ta không phải là ý tưởng các ngươi,
   Đường lối các ngươi chẳng phải là đường lối Ta,”

  9“Vì trời cao hơn đất bao nhiêu
   Thì đường lối Ta cao hơn đường lối các ngươi;
   Ý tưởng Ta cao hơn ý tưởng các ngươi bấy nhiêu.
  10Vì như mưa và tuyết
   Từ trời rơi xuống,
  Nó không trở lại trời
   Nhưng tưới đất,
  Làm cho đất đượm mầu và nẩy nở;
   Đem lại hạt giống cho kẻ gieo và bánh cho người ăn.
  11Này, lời đã ra từ miệng Ta,
   Sẽ không trở về cùng Ta vô hiệu quả,
  Nhưng sẽ làm điều Ta đã định
   Và hoàn thành việc Ta đã sai khiến nó.
  12Còn các ngươi sẽ đi ra trong vui mừng,
   Và được dẫn về trong bình an.
  Núi đồi sẽ
   Cất tiếng hát trước mặt các ngươi.
  Và tất cả cây cối ngoài đồng
   Sẽ vỗ tay.
  13Cây tùng sẽ mọc lên thay cho cây gai,
   Cây hạnh đào thay cho gai góc.
  Ấy là một kỷ niệm cho CHÚA,
   Một dấu đời đời không bị cắt bỏ.”