37

He^se^ki^yaa Lorz I^saa^yaa Tengx

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 19:1-7)

1He^se^ki^yaa Hungh haiz liuz wuov dauh domh baeng-bieiv gorngv nyei waac, ninh ⟨betv ninh nyei lui-houx⟩ aengx zuqv jienv la'maah ndie-cou bieqc zaangc Ziouv nyei biauv. 2Ninh paaiv goux hungh dinc wuov dauh E^li^yaa^kim caux Sepv^naa sou-biuv caux zoux gauh hlo wuov deix sai mienh, yietc zungv zuqv jienv la'maah ndie-cou, mingh lorz Aamortv nyei dorn, ⟨betv ninh nyei lui-houx⟩ I^saa^yaa. 3Ninh mbuo gorngv mbuox I^saa^yaa, “He^se^ki^yaa hnangv naaiv nor gorngv, ‘Ih hnoi se ndortv naanc, zuqc daanh, zuqc nyaiv nyei hnoi. Se hnangv m'sieqv dorn oix yungz gu'nguaaz yaac maiv maaih qaqv yungz. 4Nziex Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, muangx haiz wuov dauh domh baeng-bieiv, dongh ninh nyei ziouv, Atc^si^lie nyei hungh, paaiv daaih gorngv ki ziangh jienv nyei Tin-Hungh wuov deix waac. Ziouv, meih nyei Tin-Hungh, ziouc weic ninh haiz naaiv deix waac hatc ninh. Weic naaiv tov meih tengx naaiv deix zengc njiec nyei mienh daux gaux.’+”
5He^se^ki^yaa nyei jien mingh taux I^saa^yaa wuov. 6I^saa^yaa gorngv mbuox ninh mbuo, “Oix zuqc mbuox meih mbuo nyei ziouv, ‘Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, “Maiv dungx gamh nziex meih mbuo haiz liuz naaiv deix waac, dongh Atc^si^lie nyei hungh nyei bou gorngv ki yie nyei waac. 7Yie oix bun ninh maaih nyungc hnyouv. Ninh duqv haiz nyungc waac-nziaaux ziouc nzuonx ninh ganh nyei deic-bung. Yiem ninh ganh nyei deic-bung, yie bun ninh zuqc nzuqc ndaauv daix daic.”+’+”

Atc^si^lie Mienh Aengx Daaih Zoux Henv

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 19:8-13)

8Wuov dauh domh baeng-bieiv haiz gorngv Atc^si^lie nyei hungh cuotv Laakitv Zingh, ninh ziouc tuix aengx lorz buatc hungh diex yiem Lipv^naa Zingh mborqv jaax.
9Atc^si^lie nyei hungh haiz gorngv, I^yipv Deic-Bung, Kutv Mienh nyei hungh, Ti^laa^haa^kaa, cuotv daaih oix caux ninh mborqv jaax. Haiz liuz ninh ziouc paaiv douc fienx mienh mingh He^se^ki^yaa wuov hnangv naaiv nor gorngv, 10“Oix zuqc gorngv mbuox Yu^ndaa nyei hungh, He^se^ki^yaa, ‘Meih maiv dungx muangx meih kaux nyei Tin-Hungh nduov meih. Ninh gorngv, “Ye^lu^saa^lem zungv maiv zuqc jiu bun yiem Atc^si^lie hungh nyei buoz-ndiev.” 11Meih haiz gorngv Atc^si^lie nyei zuangx hungh hnangv haaix nor zoux bun maanc guoqv zuqc mietc nzengc mi'aqv. Meih hnamv daaih meih haih duqv njoux nyei fai? 12Wuov deix ziex norm guoqv nyei zienh haih njoux ninh mbuo fai? Se yie nyei ong-taaix mietc wuov deix guoqv nyei zienh, dongh Gosaan, Haalaan, Lesepv caux yiem Ten Atc^saax nyei E^nden Mienh nyei zienh. 13Haamatv nyei hungh, Aanbatc nyei hungh, Se^faan^waa^im Zingh fai Henaa fai Ipc^waa nyei hungh diex yiem haaix?’+”

He^se^ki^yaa Daux Gaux

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 19:14-19)

14He^se^ki^yaa doqc liuz douc fienx mienh dorh daaih nyei fienx, ninh ziouc bieqc zaangc Ziouv nyei biauv koi fienx an jienv Ziouv nyei nza'hmien. 15He^se^ki^yaa daux gaux gorngv mbuox Ziouv, 16“O Nernh Jiex nyei Ziouv, I^saa^laa^en nyei Tin-Hungh, dongh yiem wuov deix i dauh ⟨ke^lu^mbim⟩ mbu'ndongx nyei weic wuov dauh aah! Kungx meih ganh zoux lungh ndiev maanc guoqv nyei Tin-Hungh. Meih zeix lungh zeix ndau. 17O Ziouv aac, tov baeng m'normh muangx. O Ziouv aac, tov nungx nqoi m'zing mangc. Muangx Sen^naa^ke^lipv nyei waac, se ninh paaiv mienh daaih ki ziangh jienv nyei Tin-Hungh nyei yietc zungv waac.
18“O Ziouv aac, za'gengh zien nyei. Atc^si^lie nyei hungh baaic waaic naaiv deix maanc guoqv maanc fingx yaac bun ninh mbuo nyei deic-bung benx ndau-huaang nzengc. 19yaac zorqv deic-bung nyei zienh zoi bieqc douz mietc nzengc, weic zuqc maiv zeiz zienh, se mienh ganh nyei buoz longc ndiangx, longc la'bieiv zoux daaih. 20O Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh aac, tov njoux yie mbuo biaux ndutv Atc^si^lie hungh nyei buoz-ndiev weic bun lungh ndiev maanc guoqv mienh hiuv duqv meih ganh zoux Ziouv. ”

Sen^naa^ke^lipv Zuqc Baaic

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 19:20-37)

21Aamortv nyei dorn, I^saa^yaa, bun waac mingh mbuox He^se^ki^yaa, “Ziouv, I^saa^laa^en Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih daux gaux gorngv taux Atc^si^lie nyei hungh, Sen^naa^ke^lipv, wuov deix waac yie haiz mi'aqv.’ 22Naaiv se Ziouv nyei waac gorngv ninh,
  “ ‘Si^on Zingh nyei mienh
   mangc piex meih, huotv meih.
  Ye^lu^saa^lem Mienh yiem meih mbuo nyei nqa'haav nqaang huangx m'nqorngv bun meih.
  23Meih gorngv doqc ki haaix dauh?
   Meih longc meih nyei qiex gorngv haaix dauh?
  Meih longc meih nyei m'zing zoux maux bun haaix dauh?
   Meih zoux bun I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh.
  24Meih longc meih nyei douc fienx mienh ki Ziouv.
  Meih gorngv, “Yie longc yie mborqv jaax nyei maaz-cie camv
  faaux hlang haic nyei mbong,
   zungv bieqc Le^mbaa^norn ndo jiex nyei dorngx.
  Yie goix gauh hlang jiex nyei si^ndaa zongh ndiangx
   yaac goix gauh longx jiex nyei zongh.
  Yie bieqc lomc taux gauh go jiex nyei dorngx,
   bieqc taux gauh hoz jiex nyei gemh.
  25Yie yiem ganh norm deic-bung wetv wuom-kuotv
   yaac yiem wuov hopv wuom.
  Yie longc yie nyei zaux-benv
   guaaih I^yipv Deic-Bung nyei yietc zungv ndoqv nqaai.”+’
  26“Ziouv gorngv, ‘Meih mbuo maiv haiz jiex fai?
   Yie dingc ziangx lauh aqv.
  Loz-hnoi yie daav za'eix,
   ih zanc bun cuotv daaih aqv.
  Se yie longc meih zoux bun weih wuonv nyei zingh
   mbaang benx ga'naaiv-ndui.
  27Naaiv deix zingh nyei baeqc fingx nyei qaqv nzengc mi'aqv.
   Ninh mbuo ziouc hnyouv waaic nzengc yaac zuqc nyaiv.
  Ninh mbuo se hnangv yiem ndau-huaang nyei miev,
   hnangv miev-yaang lunx nyei nor,
  se hnangv yiem biauv-ngorh cuotv daaih nyei miev,
   maiv gaengh hlo, zuqc nyutc douz buov nqaai.
  28“ ‘Mv baac yie hiuv duqv meih yiem haaix,
   yaac hiuv duqv meih haaix zanc cuotv mingh aengx bieqc daaih.
   Yie yaac hiuv meih qiex jiez nouz yie.
  29Laaix meih qiex jiez, nouz yie, gorngv yie,
   meih bungx nyei waac-maux yaac taux yie nyei m'normh.
  Yie ziouc longc yie nyei hlieqv-ngau, ngau jienv meih nyei mba'zorng,
   yaac zorqv yie nyei hanh kouv fapv jienv meih nyei nzuih,
  bun meih daaux nqaang nzuonx
   meih daaih nyei jauv.
30“+‘O He^se^ki^yaa aah! Naaiv se weic meih zoux norm jangx-hoc.
  Ih hnyangx meih mbuo duqv nyanc ninh ganh cuotv nyei ga'naaiv,
   da'nyeic hnyangx fih hnangv nyei duqv nyanc ninh ganh cuotv daaih nyei ga'naaiv.
  Mv baac da'faam hnyangx oix zuqc zuangx yaac oix zuqc siou,
   oix zuqc zoux huingx zuangx a'ngunc biouv yaac nyanc wuov deix biouv.
  31Yu^ndaa nyei zeiv-fun duqv maengc cuotv zengc njiec nyei mienh,
   ziouc hnangv ga'naaiv-zuangx,
   gorn njiec nzungh, gu'nguaaic ziangh biouv.
  32Weic zuqc maaih deix zengc njiec nyei mienh oix yiem Ye^lu^saa^lem cuotv,
   aengx maaih deix biaux ndutv maengc nyei mienh yiem ⟨Si^on Mbong⟩ cuotv daaih.
 Nernh Jiex nyei Ziouv ndongc haaix zungv oix hnangv naaiv nor zoux.’
33“Weic naaiv Ziouv hnangv naaiv nor gorngv Atc^si^lie nyei hungh,
  “+‘Ninh maiv duqv bieqc naaiv norm zingh,
   yaac maiv buonv yietc nzitv forng bieqc.
  Ninh maiv duqv nanv torngv-baaih yiem naaiv norm zingh nyei nza'hmien,
   yaac maiv duqv ndui nie hlang mborqv zingh.
  34Ninh yangh haaix diuh jauv daaih,
   ninh yaac oix zuqc yangh wuov diuh jauv nzuonx.
   Ninh zungv maiv bieqc naaiv norm zingh.’
  Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.
  35“+‘Weic yie ganh yaac weic yie nyei bou, Ndaawitv,
   yie oix beu jienv naaiv norm zingh,
   yaac oix njoux naaiv norm zingh.’+”
36Wuov muonz Ziouv nyei fin-mienh cuotv mingh yiem Atc^si^lie Mienh nyei ciangv daix yietc sinx hietc waanc biaa cin dauh mienh daic. Da'nyeic ndorm nziouv nyei mienh jiez sin daaih buatc yietc zungv benx sei nzengc mi'aqv. 37Atc^si^lie nyei hungh, Sen^naa^ke^lipv, ziouc leih nqoi wuov norm dorngx nzuonx mingh yiem Ni^naa^we.
38Maaih hnoi Sen^naa^ke^lipv yiem miuc-biauv gu'nyuoz baaix ninh nyei zienh, Nitv^lokv, wuov zanc, maaih i dauh ninh nyei dorn, Atc^lam^me^lekv caux Saa^le^se, longc nzuqc ndaauv daix ninh. Nqa'haav ziouc biaux mingh yiem Aa^laa^latv Deic-Bung. Sen^naa^ke^lipv nyei dorn, E^saanx^hatv^ndon, nzipc jienv ninh zoux hungh.