37

Vajntxwv Hexekiyas Tuavxam Nrog Yaxayas

(2 Vajntxwv 19.1-7)

1Thaum Vajntxwv Hexekiyas hnov li ntawd, nws nyuaj siab heev, nws thiaj dua rhe nws lub tsho, thiab muab ntaubtsaj los hnav thiab khiav mus rau tom tus TSWV lub Tuamtsev. 2Nws thiaj tso Eliyakees uas yog tus saib lub loog, Senpanas uas yog tus teev ntawv thiab tus povthawj laus mus cuag Amauxes tus tub Yaxayas uas yog tus cev Vajtswv lus. Lawv puavleej hnav ntaubtsaj tas huv tibsi. 3Lawv hais rau Yaxayas hais tias, “Vajntxwv Hexekiyas hais li no: hnub no yog hnub uas peb tau kev nyuaj siab; peb tabtom raug luag rau txim thiab txajmuag heev. Peb zoo ib yam li tus pojniam uas txog caij yug menyuam, tiamsis tsis muaj zog yug li. 4Cov Axilias tus huabtais tau txib nws tus thawj tubrog Lasakes tuaj hais lus tuam mom Vajtswv tus uas muaj sia nyob. Thov tus TSWV uas yog koj tus Vajtswv nrog hnov tej lus tuam mom no thiab rau txim rau tus neeg uas tau hais tej lus ntawd. Yog li ntawd, koj cia li thov Vajtswv pab peb cov pejxeem uas seem nyob no.”
5Thaum Yaxayas hnov Vajntxwv Hexekiyas tej lus lawm, 6Yaxayas hais rau lawv hais tias, “Nej cia li rov mus hais rau vajntxwv hais tias, ‘Tus TSWV hais li no: Tsis txhob ntshai cov Axilias tus huabtais tej lus uas nws tus tubtxib tuaj hais tuam mom kuv rau koj hnov ntawd. 7Kuv yuav tso ib tug ntsujplig los tshoov nws siab kom nws hnov ib cov lus xaiv thiab tig khiav rov qab mus rau pem nws lub tebchaws; nws yuav mus raug hniav ntaj tuag nyob hauv lub tebchaws ntawd.’ ”

Cov Axilias Xa Dua Ib Cov Neeg Mus Thab Plaub

(2 Vajntxwv 19.8-19)

8Thaum Lasakes hnov hais tias cov Axilias tus huabtais tawm hauv lub nroog Lakhis mus lawm, nws thiaj thim rov qab thiab mus ntsib huabtais thaum nws tabtom tua lub nroog Linpenas hnyav heev. 9Muaj neeg mus qhia rau cov Axilias tus huabtais hais tias, “Cov Sudas tus Vajntxwv Tilehakas coj ib pab tubrog Iziv tuaj tua koj lawm.” Thaum nws hnov dheev tej lus no, nws thiaj sau ib tsab ntawv xa mus rau Vajntxwv Hexekiyas 10tus uas kav cov Yudas hais tias, “Tsis txhob cia koj tus Vajtswv uas koj cia siab rau ntxias tau koj hais tias nws yuav tsis muab lub nroog Yeluxalees cob rau cov Axilias tus huabtais txhais tes hlo li. 11Koj puas tau hnov tej uas cov Axilias tus huabtais twb ua rau ntau lub tebchaws raug kev puastsuaj tas lawm? Koj xav hais tias koj tseem yuav khiav dim thiab no los? 12Thaum ub kuv cov yawgkoob twb muab lub nroog Nkauxas, lub nroog Halas thiab lub nroog Lexefas tua puastsuaj tas thiab muab cov neeg Npethedees uas nyob hauv lub nroog Telaxas tua tuag tas huv tibsi, thiab lawv tej vajtswv twb cawm tsis tau lawv dim hlo li. 13Lub nroog Hamas, lub nroog Alepas, lub nroog Xefavais, lub nroog Henas thiab lub nroog Ivas tej vajntxwv nyob qhov twg lawm?”
14Vajntxwv Hexekiyas txais tsab ntawv ntawm cov neeg uas xa ntawv tuaj thiab muab nthuav nyeem; Hexekiyas nqa tsab ntawv ntawd mus rau hauv tus TSWV lub Tuamtsev thiab muab nthuav tso tabmeeg tus TSWV. 15Hexekiyas thov tus TSWV hais tias, 16“Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, koj zaum rawv saum tus qhelunpees ob phab tis; koj tib leeg xwb thiaj yog tus Vajtswv uas kav txhua lub tebchaws hauv ntiajteb no. Koj yog tus uas tsim lub ntiajteb thiab lub ntuj. 17Tus TSWV, thov koj tig pobntseg mloog; Tus TSWV, thov koj tsa qhovmuag saib; thov koj mloog Xenakhelis tej lus uas nws xa tuaj hais tuam mom koj uas yog Vajtswv tus muaj sia nyob! 18Tus TSWV, peb paub cov Axilias tus huabtais tau muab ntau haivneeg tua puastsuaj tas, thiab ua rau lawv tej tebchaws nyob do dus cia, 19thiab muab lawv tej vajtswv uas tsis yog tej vajtswv tiag hlawv puastsuaj tas; tej ntawd tsuas yog neeg txhais tes muab ntoo thiab pobzeb los txua ua xwb. 20Tus TSWV uas yog peb tus Vajtswv, thov pab kom peb dim ntawd cov Axilias txhais tes thiaj ua rau txhua haivneeg uas nyob hauv ntiajteb no paub hais tias koj tib leeg xwb thiaj yog Vajtswv.”

Yaxayas Xa Xov Mus Rau Vajntxwv

(2 Vajntxwv 19.20-37)

21Ces Amauxes tus tub Yaxayas txib neeg mus hais rau Vajntxwv Hexekiyas hais tias, “Tus TSWV uas yog cov Yixalayees tus Vajtswv hais li no: vim koj tau thov kuv hais txog Xenakhelis uas yog cov Axilias tus vajntxwv, 22cov lus no yog tus TSWV hais rau Xenakhelis hais tias: Xi-oos tus ntxhais yuav luag koj plig thiab yuav thuam koj; Yeluxalees tus ntxhais yuav co hau tom koj qab. 23Tus uas koj thuam thiab saib tsis taus yog leejtwg? Koj tau qhib koj lub qhovncauj thiab tsa koj lub qhovmuag tawmtsam leejtwg? Twb yog koj tawmtsam cov Yixalayees tus Vajtswv uas dawbhuv ntag los sav! 24Koj tau tso koj tus tubtxib tuaj tuam mom tus TSWV, koj hais tias, kuv muaj tsheb nees ntau heev, kuv yuav coj tuaj nce rau saum tej roob siab uas yog tej roob siab tshaj plaws pem Lenpanoos, kuv mus txiav tej ntoo thuv uas siab tshaj plaws thiab tej ntoo ciab uas zoo tshaj plaws saum roob thiab mus rau hauv lub plawv zoov uas muaj ntoo siab heev. 25Koj khav hais tias koj tau khawb ntau lub qhovtshij, thiab haus tej dej uas nyob hauv luag lwm haivneeg tej tebchaws, thiab kuv yuav tsuj tej dej nram tebchaws Iziv kom nqhuab huv tibsi.
26“Koj tsis tau hnov hais tias kuv twb npaj siab los tau ntev lawm no los? Tej uas puag thaum ub kuv npaj tseg lawm, nimno kuv muab rho tawm los. Kuv twb pub hwjchim rau koj muab cov nroog uas ruaj khov tsoo tawg tas huv tibsi lawm. 27Cov neeg uas nyob hauv tej nroog ntawd tsis muaj hwjchim dabtsi li; lawv ntshai thiab yoob tas. Lawv zoo ib yam li tej nroj uas tuaj hauv tej teb lossis tej nroj uas tuaj saum rutsev, thaum cov cua kub uas ntsawj sab hnubtuaj tuaj, lawv cia li ntsws tas huv tibsi lawm.
28“Tiamsis kuv paub thaum koj zaum, thaum koj tawm mus thaum koj rov qab los thiab kuv paub tej lus phem uas koj cem kuv huv tibsi. 29Vim koj tau cem kuv thiab kuv twb hnov koj tej lus khavtheeb lawm, nimno kuv yuav muab nqe hlau los chaws koj qhov ntswg thiab muab hwm txee los xam koj qhovncauj, thiab kuv yuav muab koj tig xubntiag taug txoj qub kev uas koj tuaj rov qab.”
30Ces Yaxayas hais rau Vajntxwv Hexekiyas hais tias, “Ntawm no yog ib lub cim uas qhia rau nej paub. Xyoo no thiab lwm xyoo nej yuav tau noj tej nplej uas nws tuaj nws, tiamsis xyoo peb nej yuav tau cog nplej thiab sau qoobloo thiab cog txiv hmab thiab yuav tau tej txiv hmab ntawd noj. 31Cov neeg uas seem nyob hauv tebchaws Yudas yuav vammeej ib yam li tej txiv ntoo nrhau cag ntsia av tob tob thiab txi txiv ncw heev. 32Tsuas tshuav cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees thiab saum lub Roob Xi-oos thiaj seem xwb, rau qhov tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus npaj siab kom muaj tej xwmtxheej no lawm.
33“Cov lus no yog tus TSWV hais rau cov Axilias tus huabtais: ‘Nws yuav tsis tau tuaj rau hauv lub nroog no thiab tsis tau tua ib xib xubvos rau hauv lub nroog no li. Tsis muaj tubrog yuav nqa tej thaiv hniav ntaj tuaj ze lub nroog no lossis tuaj puab ntswg vij lub nroog no li. 34Nws taug txojkev twg tuaj, nws yuav taug txojkev ntawd rov qab mus tsev, thiab nws yuav tsis tau nkag los rau hauv lub nroog no hlo li. Kuv uas yog tus TSWV, kuv yog tus hais tej lus no ntag. 35Kuv yuav tiv thaiv thiab tsomkwm lub nroog no, vim kuv tej lus cog tseg thiab vim tej lus uas kuv tau cog tseg rau kuv tus tubtxib Daviv lawm.’ ”
36Tus TSWV tus timtswv thiaj los rau hauv cov Axilias lub yeej thiab tua ib puas yim caum tsib txhiab leej tubrog tuag. Tagkis kaj ntug txoog uas tav lub caij neeg sawv, lawv txawm pom neeg tuag pawglug. 37Ces cov Axilias tus huabtais Xenakhelis thiaj rov qab mus tsev thiab mus nyob hauv lub nroog Nineves. 38Muaj ib hnub, thaum nws tabtom mus pehawm nws tus mlom Nixelaus hauv tsev teev mlom, ces Alamelej thiab Salexes uas yog nws ob tug tub txawm nqa nkawd ob rab ntaj mus muab nws tua tuag rau hauv lub tsev teev mlom ntawd, thiab nkawd khiav mus nyob rau tim tebchaws Alalaj lawm. Ces Esahadoos uas yog dua nws ib tug tub thiaj ua vajntxwv hloov nws chaw.