37

Klei Bi Mtlaih Čar Yuđa Mơ̆ng Y-Sênakêrip

(II Mtao 20:1-11; II KYD 32:24-26)

1Tơdah mtao Hêsêkia hmư̆ klei anăn, ñu hiêk čhiăm ao ñu, hơô klŭng, leh anăn mŭt hlăm sang yang Yêhôwa. 2Ñu tiŏ nao Y-Êliakim khua sang mtao, Y-Sêpna pô čih hră, leh anăn phung khua ngă yang mduôn hĭn hơô klŭng kơ khua pô hưn êlâo Y-Êsai anak êkei Y-Amôt. 3Diñu lač kơ Y-Êsai, “Snei mtao Y-Hêsêkia lač, ‘Hruê anei jing hruê klei rŭng răng, klei ƀuah, leh anăn klei hêñ, msĕ si truh leh mông kkiêng kơ anak ƀiădah amâo mâo klei ktang bi truh tian ôh. 4Năng ai Yêhôwa Aê Diê ih hmư̆ leh klei khua prŏng anăn blŭ, pô mtao čar Asiri khua ñu tiŏ hriê brei mưč kơ Aê Diê hdĭp, leh anăn srăng ƀuah klei blŭ anăn Yêhôwa Aê Diê ih hmư̆ leh. Kyuanăn brei ih wah lač kyua kdrêč phung mnuih adôk.’ ”
5Tơdah phung dĭng buăl mtao Hêsêkia truh kơ Y-Êsai, 6Y-Êsai lač kơ diñu, “Lač bĕ kơ khua diih, ‘Snei Yêhôwa lač: Đăm huĭ ôh kơ klei blŭ ih hmư̆ anăn, klei phung dĭng buăl mtao čar Asiri dlao wač kơ kâo. 7Nĕ anei, kâo srăng dưm yang hlăm ñu, snăn ñu srăng hmư̆ sa klei, leh anăn srăng lŏ wĭt kơ čar ñu pô; leh anăn kâo srăng brei ñu djiê hŏng đao gưm hlăm čar ñu pô.’ ”
8Tơdah khua prŏng hmư̆ leh mtao đuĕ leh mơ̆ng ƀuôn Lakis, ñu lŏ wĭt leh anăn ƀuh mtao čar Asiri bi blah hŏng ƀuôn Lipna. 9Mtao Senakêrip hmư̆ arăng hưn klei Y-Tirhaka mtao čar Êthiôpi ngă, “Ñu trŭn hriê čiăng bi blah hŏng ih.” Leh mtao hmư̆ klei anăn, ñu tiŏ nao phung hưn kơ Y-Hêsêkia, lač: 10“Snei diih srăng blŭ kơ Y-Hêsêkia mtao čar Yuđa: ‘Đăm brei ôh Aê Diê ih, pô ih knang, mplư ih ƀuăn, “Kâo amâo srăng jao ôh ƀuôn Yêrusalem hlăm kngan mtao čar Asiri.” 11Nĕ anei, ih hmư̆ leh ya klei phung mtao čar Asiri ngă leh kơ jih jang čar, bi rai leh diñu jih. Bi ih, srăng tlaih mơ̆? 12Phung yang phung găp djuê mnuih ama kâo bi rai leh tuôm bi mtlaih diñu leh mơ̆: Phung yang čar Gôsan, ƀuôn Haran, ƀuôn Rêsep, leh anăn phung anak Êđen dôk ti ƀuôn Têlasar? 13Ti lei mtao ƀuôn Hamat, mtao ƀuôn Arpat, mtao ƀuôn Sêpharwam, mtao ƀuôn Hêna, leh anăn mtao ƀuôn Iwa?’ ”
 Klei Y-Hêsêkia Wah Lač
14Mtao Y-Hêsêkia mă tŭ hră anăn mơ̆ng kngan phung hưn leh anăn dlăng gơ̆. Leh anăn mtao Y-Hêsêkia đĭ nao kơ sang yang Yêhôwa, pŏk bi êdah gơ̆ ti anăp Yêhôwa. 15Mtao Y-Hêsêkia wah lač kơ Yêhôwa: 16 “Ơ Yêhôwa kơ phung kahan, Aê Diê Israel, pô dôk gŭ ti jhưng mtao ti dlông phung čêrubim, knŏng hjăn ih yơh jing Aê Diê kơ jih jang ƀuôn ala mtao ti lăn ala; ih yơh pô hrih adiê leh anăn lăn ala. 17Ơ Yêhôwa, mđing bĕ knga ih leh anăn hmư̆! Ơ Yêhôwa mblang bĕ ală ih leh anăn dlăng! Hmư̆ bĕ jih jang klei Y-Sênakêrip blŭ mơĭt leh čiăng dlao wač kơ Aê Diê hdĭp. 18Sĭt nik, Ơ Yêhôwa, phung mtao čar Asiri bi rai leh jih jang găp djuê mnuih anăn leh anăn lăn čar diñu, 19leh anăn dlăm leh phung rup yang diñu hlăm pui, kyuadah phung yang anăn amâo jing yang sĭt ôh, knŏng bruă kngan mnuih ngă hŏng kyâo leh anăn boh tâo. Kyuanăn phung Asiri bi rai leh phung yang anăn. 20Snăn ară anei, Ơ Yêhôwa Aê Diê hmei, bi mtlaih bĕ hmei mơ̆ng kngan ñu, čiăng kơ jih jang ƀuôn ala mtao ti lăn ala dưi thâo knŏng hjăn ih yơh, Ơ Yêhôwa, jing Aê Diê.”
21Leh anăn Y-Êsai anak êkei Y-Amôt tiŏ nao arăng lač kơ Y-kơ mtao Hêsêkia, “Snei Yêhôwa Aê Diê Israel lač: Kyuadah ih wah lač leh kơ kâo kyua Y-Sênakêrip mtao čar Asiri, 22nĕ anei klei Yêhôwa blŭ leh djŏ kơ ñu:
  ‘Mniê êra hrông ƀuôn Siôn bi êmut kơ ih,
   ñu tlao mưč kơ ih;
  anak mniê ƀuôn Yêrusalem
   kteh kŏ kơ ih êjai ih đuĕ.
  23Kơ hlei pô ih mưč leh anăn dlao wač lĕ?
   Kơ hlei pô ih bi kdơ̆ng hŏng asăp ur leh anăn dlăng hŏng klei mgao?
   Kơ Pô Doh Jăk phung Israel yơh!
  24Hŏng phung dĭng buăl ih mơĭt pioh mưč kơ Khua Yang,
   leh anăn ih lač leh, “Hŏng êdeh aseh kâo lu hĭn,
  kâo đĭ leh ti dlông čŏng čư̆ ti anôk kbưi hĭn hlăm čar Liƀan;
   kâo druôm leh kyâo sêdar ñu dlông hĭn,
  kyâo hngô ñu siam hĭn;
   leh anăn kâo truh leh ti čŏng ñu dlông hĭn, ti kmrơ̆ng ñu kpal hĭn.
  25Kâo klei leh kbăng êa leh anăn mnăm leh êa.
   Hŏng plă jơ̆ng kâo, kâo bi khuôt leh jih jang êa hnoh čar Êjip.”

  26Ih amâo tuôm hmư̆ hĕ kâo čuăn leh klei anăn mơ̆ng sui?
   Mơ̆ng ênuk đưm kâo mkra hdră
  leh anăn kâo bi truh klei anăn,
   čiăng kơ ih dưi bi rai hĕ lu ƀuôn prŏng kjăp,
   brei jing kăm djah.
  27Phung ƀuôn sang diñu amâo lŏ mâo klei ktang ôh,
   êdu ai leh anăn hêñ.
  Diñu jing leh msĕ si djam hlăm hma leh anăn rơ̆k mda,
   msĕ si rơ̆k čăt ti dlông čuôr găp sang,
   krô hĕ êlâo ñu dlông.

  28Kâo thâo tơdah ih dôk dơ̆ng, tơdah ih dôk gŭ,
   tơdah ih kbiă, tơdah ih mŭt,
   leh anăn klei ih ngêñ kơ kâo.
  29Kyuadah ih ngêñ leh kơ kâo,
   leh anăn kâo hmư̆ leh klei ih blŭ mgao,
  kâo srăng tuăk ih ti ƀăng adŭng
   dưm msei khơp kâo hlăm ƀăng êgei ih,
   leh anăn kâo srăng bi wĭt ih ti êlan mơ̆ng anăn ih hriê leh.’
30Anei srăng jing klei bi knăl kơ ih, Ơ mtao Y-Hêsêkia:
   ‘Thŭn anei ih srăng ƀơ̆ng boh čăt hjăn ñu pô,
  leh anăn thŭn tal dua mnơ̆ng čăt hjăn ñu pô msĕ mơh.
   Thŭn tal tlâo brei ih rah wiă,
   pla đang boh kriăk ƀâo leh anăn ƀơ̆ng boh gơ̆.
  31Phung kdrêč adôk mơ̆ng sang Yuđa
   srăng lŏ mtrŭn agha ti gŭ leh anăn mboh ti dlông.
  32Kyuadah sa kdrêč phung mnuih adôk srăng kbiă mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem,
   leh anăn sa phung tlaih leh srăng kbiă mơ̆ng čư̆ Siôn.
   Klei hur har Yêhôwa kơ phung kahan srăng ngă klei anei.’
33Kyuanăn Yêhôwa lač snei djŏ kơ mtao čar Asiri:
   ‘Ñu amâo srăng mŭt ôh hlăm ƀuôn prŏng anei,
  amâodah mnah sa aruăt ƀrăm tinei,
   amâodah hriê ti anăp gơ̆ hŏng khil,
   amâodah mđĭ kbuôn wang ngă kơ gơ̆.
  34Ñu srăng lŏ wĭt ti êlan mơ̆ng anăn ñu hriê leh,
   leh anăn ñu amâo srăng mŭt ôh hlăm ƀuôn prŏng anei,’ Yêhôwa lač.
  35Kyuadah kâo srăng mgang ƀuôn prŏng anei čiăng bi mtlaih gơ̆
   kyua kâo pô leh anăn kyua dĭng buăl kâo Y-Đawit.”
 Klei Mtao Y-Sênakêrip Djiê
36Dĭng buăl jăk Yêhôwa nao hlăm wăl phung Asiri jưh leh anăn bi mdjiê sa êtuh sa păn pluh êma êbâo čô mnuih. Leh anăn tơdah arăng kgŭ ưm aguah, nĕ anei jih jang phung anăn jing atâo leh. 37Snăn Y-Sênakêrip mtao čar Asiri đuĕ wĭt leh anăn dôk ti ƀuôn Niniwơ. 38Êjai ñu dôk kkuh mpŭ hlăm sang Nisrôk yang ñu, Y-Adramêlek leh anăn Y-Sarêsar phung anak êkei ñu bi mdjiê ñu hŏng đao gưm, leh anăn đuĕ nao kơ čar Ararat. Y-Êsar-Hadôn anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu.