63

Ngày Báo Trả Và Ơn Cứu Rỗi

  1Ai là Đấng từ Ê-đôm đến?
   Ai là Đấng mặc áo đỏ thẫm đến từ Bốt-ra?
  Ai trang phục lộng lẫy,
   Tiến bước với sức mạnh vĩ đại.
  “Chính là Ta, Đấng phán lời công chính,
   Đấng quyền năng để cứu rỗi.”
  2Tại sao y phục Ngài nhuộm đỏ?
   Ngài trang phục như người đạp bồn nho.
  3“Một mình Ta đã đạp, ép nho,
   Không có người nào từ các dân ở với Ta.
  Trong cơn giận, Ta đã đạp chúng,
   Trong cơn thịnh nộ, Ta đã chà đạp chúng.
  Máu của chúng bắn lên áo Ta,
   Toàn thể y phục của Ta bị vấy hết.
  4Vì Ta đã định ngày báo thù trong lòng
   Và năm của những kẻ được cứu chuộc của Ta đã đến.
  5Ta nhìn xem nhưng không ai giúp,
   Ta ngạc nhiên nhưng không ai hỗ trợ.
  Nên Ta đã dùng cánh tay Ta để tạo chiến thắng cho Ta
   Và cơn thịnh nộ của Ta đã hỗ trợ Ta.
  6Ta chà đạp các dân trong cơn giận,
   Ta khiến chúng nó say trong cơn thịnh nộ
   Và Ta đổ máu chúng nó ra trên đất”.

Tình Yêu Thương Kiên Trì Của CHÚA

  7Tôi sẽ nhắc lại tình yêu thương của CHÚA
   Cùng những lời ca ngợi CHÚA
   Vì tất cả những gì CHÚA đã làm cho chúng ta
  Và sự tốt lành lớn lao Ngài ban cho nhà Y-sơ-ra-ên;
   Là những điều Ngài đã ban cho chúng ta.
   Theo như lòng thương xót và tình yêu thương lớn lao của Ngài.
  8Ngài phán: “Thật, họ là dân Ta;
   Những đứa con không lừa dối.”
   Và Ngài đã trở thành Đấng Cứu Rỗi của họ.
  9Trong mọi cơn khốn quẫn của họ, Ngài cũng chịu khốn quẫn
   Và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ.
  Vì tình yêu thương và lòng thương xót,
   Chính Ngài đã cứu chuộc họ,
   Nâng họ lên và bồng bế họ suốt trong những ngày xưa.
  10Nhưng họ đã phản nghịch
   Và làm buồn lòng Đức Thánh Linh của Ngài;
  Cho nên Ngài đã trở thành kẻ thù của họ;
   Chính Ngài chiến đấu chống lại họ.
  11Bấy giờ họ nhớ lại ngày xưa;
   Nhớ đến Môi-se và dân Ngài nên hỏi:
  Đấng đã đem họ ra khỏi biển
   Cùng với những người chăn và bầy chiên của Ngài đâu rồi?
  Đấng đã đặt Đức Thánh Linh của Ngài
   Ở giữa họ đâu rồi?
  12Ai khiến cánh tay vinh hiển Ngài
   Đi bên phải Môi-se,
  Ai rẽ nước ra trước mặt họ
   Đặng lưu danh muôn đời?
  13Ai đã dẫn họ qua các vực sâu
  Như ngựa trong sa mạc,
   Không hề vấp ngã?
  14Như bầy súc vật đi xuống thung lũng.
   Thần của CHÚA đã ban cho họ an nghỉ.
  Ngài đã dẫn dắt dân Ngài như thế
   Để làm danh Ngài vinh hiển.
  15Từ trời xin Ngài hãy nhìn xuống,
   Từ nơi ở thánh và vinh hiển xin hãy xem.
  Lòng nhiệt thành và sức mạnh của Ngài ở đâu?
   Ngài đã thu lại tấm lòng tha thiết và thương xót chúng tôi.
  16Thật, chính Ngài là Cha chúng tôi.
   Dù Áp-ra-ham không biết chúng tôi;
   Y-sơ-ra-ên không công nhận chúng tôi
  Thì Ngài, lạy CHÚA, vẫn là Cha chúng tôi.
   Danh Ngài là Đấng Cứu Chuộc chúng tôi từ muôn đời.
  17Lạy CHÚA, sao Ngài để chúng tôi lầm lạc xa đường lối Ngài?
   Sao Ngài để lòng chúng tôi chai đá không kính sợ Ngài?
  Vì cớ các tôi tớ Ngài,
   Và vì cớ các chi tộc thuộc gia sản Ngài xin hãy trở lại.
  18Dân thánh Ngài sở hữu nơi này
   Trong ít lâu nhưng kẻ thù Ngài đã giầy đạp nơi thánh Ngài.
  19Đã từ lâu chúng tôi trở thành
   Như một dân không do Ngài cai trị
   Và không mang danh Ngài.