12

Cảm Tạ Và Ngợi Khen

1Vào ngày ấy ngươi sẽ nói:
  “Lạy CHÚA, tôi cảm tạ Ngài,
   Dù Ngài đã giận tôi,
  Cơn giận Ngài đã nguôi
   Và Ngài an ủi tôi.
  2Quả thật, Đức Chúa Trời là sự cứu rỗi của tôi,
   Tôi sẽ tin cậy và không sợ hãi.
  Vì CHÚA, chính CHÚA là sức mạnh và bài ca của tôi.
   Ngài đã trở nên sự cứu rỗi của tôi.
  3Các ngươi sẽ vui mừng múc nước
   Từ giếng cứu rỗi.”
4Vào ngày ấy các ngươi sẽ nói:
  “Hãy cảm tạ CHÚA, hãy cầu khẩn danh Ngài.
   Hãy công bố các công việc của Ngài giữa các dân tộc.
   Hãy tuyên dương rằng danh Ngài là đáng tôn trọng.
  5Hãy ca ngợi CHÚA vì Ngài đã hành động một cách vinh quang.
   Hãy công bố điều này cho cả trái đất.
  6Hỡi cư dân Si-ôn, hãy hô to và vui mừng ca hát
   Vì Đấng Thánh của Y-sơ-ra-ên là vĩ đại giữa vòng các ngươi.”