65

Vajtswv Rau Txim Rau Cov Neeg Ntxeev Siab

1Tus TSWV hais tias, “Kuv tos rawv yuav teb kuv haivneeg tej lus thov, tiamsis lawv tsis thov kuv li. Kuv tos rawv lawv los cuag kuv, tiamsis lawv tsis kam los li thiab. Txawm yog kuv hais tias, ‘Kuv nyob ntawm no yuav pab nej los lawv tsis kam thov kuv li.’ 2Kuv niaj hnub tos ntsoov kuv cov neeg uas muaj lub siab tawv, tiamsis lawv pheej mus ua txhaum raws li lawv lub siab nyiam. 3Lawv tsis paub txajmuag, lawv thiaj ua kom kuv chim. Lawv muab khoom mus fij rau dab hauv lawv tej vaj tseemceeb thiab hlawv tej hmoov tshuaj tsw qab rau saum tej thaj txi dab. 4Hmo ntuj lawv nkag mus rau hauv tej qhov tsua thiab hauv tej qhov ntxa, mus sablaj nrog cov neeg tuag lawm tej plig. Lawv noj nqaij npuas thiab haus tej kua nqaij uas muab fij rau dab lawm. 5Thiab lawv tseem hais rau luag tias, ‘Txav deb ntawm peb, vim peb huv dua nej!’ Cov uas hais li no, kuv ntxub kawg li, kuv txojkev chim rau lawv, mas zoo ib yam li lub cubtawg uas cig tsis paub tuag.
6“Twb muaj lus sau tseg lawm hais tias, kuv yuav tsis zam txim rau lawv li, tiamsis kuv yuav ua pauj rau lawv, 7kuv yuav rau txim rau lawv tej kev txhaum thiab lawv cov yawgkoob tej kev txhaum huv tibsi. Rau qhov lawv tau mus hlawv hmoov tshuaj tsw qab rau saum tej roob rhuav kuv ntsejmuag. Yog li ntawd, kuv yuav rau txim kom txaus nkaus rau tej kev phem uas lawv ua los lawm.”
8Tus TSWV hais tias, “Tsis muaj ib tug twg muab tej txiv hmab zoo ua kom puastsuaj li; tiamsis tsuas muab tej txiv hmab ntawd los ua cawv haus xwb. Ib yam li ntawd, kuv yuav tsis ua rau lawv raug kev puastsuaj, vim lawv yog kuv cov tubtxib uas ua kuv tes haujlwm. 9Kuv yuav foom hmoov zoo rau cov Yixalayees uas yog xeem Yudas, mas lawv cajces yuav tau kuv lub tebchaws uas muaj roob muaj hav los ua lawv tug; cov neeg uas kuv xaiv los ua kuv cov tubtxib yuav tau nyob hauv lub tebchaws ntawd. 10Lawv yuav pehawm kuv thiab yuav coj lawv tej yaj tej nyuj mus noj zaub hauv lub Tiaj Saloos uas nyob sab hnubpoob thiab hauv lub Hav Covnyom uas nyob sab hnubtuaj.
11“Tiamsis nej cov uas tau tso kuv tseg, nej tsis nco txog kuv lub roob Xi-oos uas dawbhuv; nej teeb thaj teev tus mlom Nkas thiab tus mlom Menis uas yog cov vajtswv ntawm txoj hmoov zoo thiab hmoov phem. 12Nej yuav tau qhov phem; nej yuav tuag rau hniav ntaj hniav riam, vim thaum kuv hu nej tsis teb, thiab thaum kuv hais nej tsis mloog. Nej too hau ntsoov mus ua kev phem, vim nej tsis mloog kuv lus. 13Kuv hais rau nej hais tias, cov tubtxib uas hwm kuv thiab mloog kuv lus yuav muaj noj muaj haus nplua mias, tiamsis nej yuav tshaib nqhis. Kuv cov tubtxib yuav zoo siab heev, tiamsis nej yuav poob ntsejmuag. 14Kuv cov tubtxib yuav hu nkauj zoo siab, tiamsis nej yuav quaj lwj siab ntsuav. 15Cov neeg uas kuv xaiv tseg lawm, yuav tuav nej lub npe foom tsis zoo; kuv yog tus TSWV uas kav txhua tsav yam, kuv yuav muab nej tua povtseg, tiamsis kuv yuav muab cov neeg uas mloog kuv lus tis dua npe tshiab. 16Cov neeg uas nyob hauv lub tebchaws no thov koob hmoov, yuav tsum thov ntawm Vajtswv tus uas muaj kev ncaj ncees. Yog leejtwg yuav coglus, yuav tsum tuav Vajtswv tus uas muaj kev ncaj ncees lub npe, mas nej thiaj tsis nco txog tej kev txomnyem uas nej raug los lawm.”

Lub Ntuj Tshiab thiab lub Ntiajteb Tshiab

17Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav tsim dua lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab. Nej yuav tsis nco txog tej uas twb muaj tas los lawm. 18Nej cia li zoo siab rau tej uas kuv tsim dua tshiab ntawd mus ibtxhis. Cov neeg uas nyob hauv lub nroog Yeluxalees tshiab uas kuv tsim yuav muaj kev zoo siab thiab nyob kaj siab lug. 19Kuv yuav zoo siab rau lub nroog Yeluxalees thiab txaus siab kawg nkaus rau kuv haivneeg; yuav tsis hnov suab quaj suab nyiav nyob hauv lub nroog ntawd ib zaug ntxiv li lawm. 20Nyob hauv lub nroog ntawd cov menyuam mos yuav tsis muaj kev ploj kev tuag, thiab txhua tus neeg yuav muaj sia nyob ntev. Cov neeg uas muaj hnubnyoog ib puas xyoo los tseem zoo li tus hluas. Yog leejtwg tuag ua ntej ntawd, ces yog kuv rau txim rau nws xwb. 21-22Cov neeg ua tsev yuav tau nyob hauv tej tsev ntawd, tsis yog lwm tus yuav tau nyob. Lawv yuav cog txiv hmab thiab yuav tau haus tej cawv txiv hmab ntawd, tsis yog lwm tus yuav tau haus. Kuv haivneeg yuav muaj hnubnyoog nyob ntev ib yam li tej ntoo. Lawv yuav zoo siab rau txhua yam uas lawv txhais tes ua tau los. 23Txhua yam uas lawv ua yeej yuav tiav, thiab lawv tej menyuam yuav tsis raug kev puastsuaj. Kuv yuav foom koob hmoov rau lawv thiab lawv cov xeebntxwv ib tiam dhau ib tiam mus ibtxhis li. 24Thaum lawv tseem thov kuv tsis tau xaus, kuv twb teb lawv lawm. 25Hma thiab menyuam yaj yuav nrhiav noj ua ke; tsov ntxhuav yuav noj quavnyab ib yam li nyuj noj; neeg thiab tsiaj yuav tsis ntshai nab ntxiv lawm. Saum kuv lub roob Xi-oos uas dawbhuv, yuav tsis muaj tej xwm phem dabtsi lawm.”