65

Nau Tâm Rmal Ma Phung Tâm Rdâng

1"Gâp tâm mpơl gâp nơm ma phung mâu mâp joi ôp ma gâp ôh; phung mâu mâp joi gâp ôh saơ jêh gâp. Gâp lah; Aơ, ta aơ gâp, aơ ta aơ gâp! ma du ndŭl mpôl bunuyh mâu mâp mbơh sơm ma amoh gâp ôh.
2Gâp yơr jêh ti gâp lĕ nar ma du phung ƀon lan vay tâm rdâng, phung hăn tâm trong mâu ueh, tĭng nâm nau mĭn khân păng nơm; 3du phung ƀon lan tâm nsônh nau ji nuih ma gâp mro, nđâp ta năp muh măt gâp khân păng ƀư brah tâm đang trau jêh ri gŭch mpa ƀâu kah ta kalơ neh uk;
4Phung gŭ tâm ntŭk môch jêh ri gŭ lĕ măng tâm ntŭk ndâp; phung sa puăch (iăm) păng, jêh ri prăp tâm ngan khân păng mâu kloh. 5Khân păng lah: "Trơn hom may, lơi văch dăch gâp ôh yor lah gâp jêng kloh ueh lơn ma may! Phung nây jêng tâm ban ma nhhuk ŭnh tâm trôm jrô gâp, tâm ban ma ŭnh hit nar măng. 6Aơ, geh nau chih jêh ta năp gâp: Gâp mâu mra gŭ rklăk ôh, ƀiă lah gâp mra phat dôih nanê̆; gâp mra phat dôih ƀư ma khân păngyor nau kue khân păng, 7jêh ri nau kue phung che khân păng ndrel." Yêhôva lah: "Yor lah khân păng gŭch jêh mpa ƀâu kah ta kalơ yôk, jêh ri suai rak gâp ta kalơ dor, gâp mra veh nau phat dôih ăn ăp khân păng tĭng nâm kan khân păng ƀư jêh kăl e."
8Pô aơ Yêhôva lah: "Tâm ban ma geh dak play kriăk ƀâu tâm rkŭm, jêh ri bu lah, Lơi ƀư rai păng ôh yor lah ăt geh nau ueh uĭn tâm păng! tâm ban pô nây lĕ gâp mra ƀư yor phung oh mon gâp, jêh ri mâu ƀư rai lĕ rngôch khân păng ôh. 9Gâp mra ăn Y-Yakôb geh phung kon sau, jêh ri ăn phung Yuda geh phung ndơn drăp yôk gâp; phung gâp săch mra ndơn bri nây, jêh ri phung oh mon gâp mra gŭ ta nây. 10Neh lâng Sarôn mra jêng ntŭk ndrêch gơ̆ ma biăp, jêh ri Rlŭng Akôr mra jêng ntŭk ma ndrôk kuen, ntŭk prăp ma phung ƀon lan gâp joi jêh gâp.
11Ƀiă lah bi ma khân may phung lơi jêh Yêhôva, phung chuêl yôk kloh ueh gâp, phung nkra sưng sông sa ma Gat, jêh ri mbêng kachok ma dak play kriăk ƀâu tâm lŭk jêh ma "Meni." Gat jêh ri Mêni: "Brah Ƀŭn" jêh ri "Brah Kăm". 12Gâp mra gay ŭch prăp khân may ma đao, jêh ri lĕ rngôch khân may mra chon mon dơn nau bu nkhĭt; yor lah khân may mâu hôm plơ̆ lah ôh tơ lah gâp kuăl, tơ lah gâp ngơi khân may mâu tăng đŏng, ƀiă lah khân may ƀư jêh nau mhĭk ta năp măt gâp, jêh ri khân may săch jêh ŭch ƀư nau mâu maak ma gâp ôh."
13Yor nây Kôranh Brah Yêhôva lah pô aơ: "Aơ, phung oh mon gâp mra sông sa, ƀiă lah khân may mra ji ngot; aơ phung oh mon gâp mra nhêt ƀiă lah khân may mra ji hir; aơ phung oh mon gâp mra maak, ƀiă lah khân may mra geh nau bêk. 14Aơ, phung oh mon gâp mra mprơ yor nuih n'hâm maak, ƀiă lah khân may mra nter vơl yor ji nuih n'hâm, jêh ri mra nhĭm nhhiăng yor nau rngot jâk. 15Phung gâp săch jêh mra dŏng amoh khân may gay rtăp rak ma bu, jêh ri Kôranh Brah Yêhôva mra nkhĭt khân may; ƀiă lah păng mra rnha phung oh mon ma amoh êng. 16Jêh ri mbu mra mŏt ton tâm bri mra mŏt ton đah amoh Brah Ndu ma nau răp jăp; jêh ri mbu nâm sân săk tâm bri neh mra ton săk đah Brah Ndu ma nau răp jăp. Yor lah gâp mra chuêl nau uh ah kăl e, jêh ri gâp mâu hôm uănh ma nau nây đŏng ôh.

Trôk Mhe Jêh Ri Neh Ntu Mhe

17Yor lah aơ, gâp rhăk trôk mhe jêh ri neh ntu mhe. Bu mâu hôm kah gĭt ôh ma ndơ kăl e, mâu lĕ hôm bu mĭn ma ndơ nây. 18Ƀiă lah hâk răm hom khân may ƀaƀơ yor ndơ gâp rhăk; Yor lah aơ, gâp rhăk ƀon Yêrusalem jêng nau hâk, jêh ri phung ƀon lan păng jêng nau maak. 19Gâp mra hâk yor ƀon Yêrusalem, jêh ri maak yor phung ƀon lan gâp; ta nây bu mâu mra tăng ôh bâr nhĭm jêh ri bâr nter nđêng. 20Mâu mra geh ôh ta nây nglay săk gŭ rêh kanŏng ƀât lât, mâu geh ôh phung bu ranh gŭ rêh jŏk, yor lah tơ lah kon se khĭt geh du rhiăng năm, ăt kơp jêng mom; jêh ri nơm mâu gŭ rêh tât du rhiăng năm bu mra kơp jêng nơm geh nau rtăp rak.
21Khân păng mra rdâk ngih jêh ri gŭ ta nây; khân păng mra tăm đang play kriăk ƀâu jêh ri sa play păng. 22Khân păng mâu mra rdâk ngih jêh ri nơm êng gŭ ôh; khân păng mâu mră tăm play kriăk ƀâu jêh ri nơm êng sa play păng ôh. Yor lah nar phung ƀon lan gâp gŭ rêh mra jêng tâm ban ma nar tơm si gŭ rêh, jêh ri phung gâp săch mra hâk maak jŏ ma kan ti khân păng ƀư. 23Khân păng mâu mra pah kan dơn dam ôh, mâu lĕ khân păng mra deh ma nau ƀư rai; Yor lah khân păng mra jêng kon ma phung geh jêh nau Yêhôva mŏt ton nđâp ndrel phung sau se khân păng. 24Lor ma khân păng kuăl mbơh sơm, gâp mra plơ̆ lah; dôl khân păng ăt hôm ngơi, gâp mra tăng. 25So bri jêh ri kon biăp mra sa gơ̆ ndrel, yau mŭr mra sa rhe nâm bu ndrôk, ƀiă lah mra sa ndruyh neh-khân păng mâu mra ƀư ji, mâu lĕ ƀư rai ta lĕ yôk kloh ueh gâp." Yêhôva lah.