65

Teem txim rau cov uas fav xeeb

  1“Kuv yeejlos tos rawv
   cov uas tsis tau thov kuv, los cuag kuv,
  kuv tos rawv cov uas tsis nrhiav kuv
   ntsib tau kuv.
  Kuv hais rau haiv neeg
   uas tsis thov hu kuv lub npe hais tias,
   ‘Kuv nyob ntawm no, kuv nyob ntawm no.’
  2Kuv cev kuv txhais tes tas hnub tas hmo
   rau haiv neeg uas pheej fav xeeb,
  yog cov uas taug txojkev tsis zoo,
   thiab ua raws li lawv tej tswvyim phem.
  3Lawv pheej zes kuv tim ntsej tim muag
   tsis tu ncua.
  Lawv xyeem qhov txhia chaw
   hauv lawv tej vaj thiab hlawv hmoov xyab
   xyeem rau saum tej thwv cib.
  4Lawv mus zaum rau hauv tej qhov ntxa,
   thiab pw ib hmos nraim cev rau hauv.
  Lawv noj nqaij npua,
   thiab hauv lawv tej laujkaub
   muaj tej zaub xyaw tej nqaij qias vuab tsuab.
  5Lawv hais tias, ‘Koj khiav mus deb deb,
   tsis txhob txav los ze kuv,
   vim kuv dawb huv dua koj.’
  Cov no yog tej pa hauv kuv qhov ntswg
   thiab yog tej hluavtaws uas kub
   ib hnub tsaus ntuj.
  6Saib maj, twb sau tab meeg ntawm kuv
   hais tias, kuv yuav tsis nyob twjywm,
   kuv yuav ua pauj,
  kuv yeej yuav ua pauj
   rau hauv lawv xubntiag,
  7yog pauj rau tej kev txhaum uas nej
   thiab nej tej poj koob yawm txwv tau ua huvsi.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  “Vim lawv hlawv xyab saum tej roob
   thiab rhuav kuv ntsej muag
   rau saum tej pov roob,
  kuv yuav them tus nqe txwm nkaus
   rau hauv lawv xubntiag
   ua pauj tej uas lawv ua thaum ub los lawd.”

  8Yawmsaub hais li no tias, “Kua txiv
   tseem tshuav nyob hauv tauv txiv hmab li cas
  mas lawv hais tias, ‘Tsis txhob
   muab pov tseg vim tias tseem tshuav
   yam uas zoo nyob hauv,’
  ib yam li ntawd, vim yog saib rau kuv tus qhev,
   kuv yuav tsis muab lawv
   ua kom puam tsuaj tag huvsi.
  9Kuv yuav pub Yakhauj muaj caj ces,
   thiab pub Yuda muaj
   cov uas tau kuv tej roob ua lawv tug.
  Cov uas kuv xaiv cia lawd
   yuav tau tej ntawd ua qub txeeg qub teg,
  thiab kuv cov tub qhe
   yuav tau nyob qhov ntawd.
  10Kuv haiv neeg uas nrhiav kuv
   yuav muaj lub nras tiaj Saloo
   ua tshav zaub yug yaj yug tshis,
  thiab yuav muaj lub hav Akhauj
   ua tshav rau tej nyuj pw.
  11Tiamsis nej cov uas tso Yawmsaub tseg
   thiab tsis nco qab kuv lub roob dawb huv,
  nej tau npaj rooj mov
   teev tus dab saib hmoov,
  thiab muab cawv tov ntim khob xyeem
   rau tus dab uas npaj lub khuab rau nej.
  12Kuv yuav muab nej lub khuab
   cob rau hniav ntaj,
  mas nej sawvdaws yuav khoov ntshis
   pe txojkev tua neeg,
  rau qhov thaum kuv hu, nej tsis teb,
   thaum kuv hais nej tsis mloog,
  tiamsis nej tau ua tej uas kuv pom tias
   phem kawg thiab xaiv yuav yam
   uas kuv tsis zoo siab.”
  13Vim li no Yawmsaub thiaj hais li no tias,
   “Saib maj, kuv cov tub qhe yuav tau noj
   tiamsis nej yuav tshaib,
  kuv cov tub qhe yuav tau haus,
   tiamsis nej yuav nqhis,
  kuv cov tub qhe yuav zoo siab xyiv fab
   tiamsis nej yuav raug txaj muag.
  14Saib maj, kuv cov tub qhe yuav hu nkauj
   vim yog zoo siab
  tiamsis nej yuav quaj qw vim yog tu siab
   thiab yuav quaj nyiav vim yog lwj siab.
  15Nej yuav tso nej lub npe tseg cia
   rau cov uas kuv xaiv cia lawd siv
   ua lo lus tsawm foom.
  Thiab Vajtswv Yawmsaub yuav muab nej
   tua pov tseg,
  tiamsis nws yuav tis dua lub npe tshiab
   rau nws cov tub qhe.
  16Leejtwg thov koob hmoov rau nws tus kheej
   hauv lub tebchaws yuav tuav nws tus Vajtswv
   uas muaj tseeb lub npe thov xwb.
  Thiab leejtwg hais lus twv dabtsi
   hauv lub tebchaws yuav tuav Vajtswv
   uas muaj tseeb lub npe twv,
  rau qhov tej kev txom nyem ceeblaj
   yav thaum ub kuj tsis nco qab tag lawm
   thiab ploj tag ntawm kuv lub qhov muag.”

Lub ntuj tshiab thiab lub ntiajteb tshiab

  17“Saib maj, kuv yuav tsim lub ntuj tshiab
   thiab lub ntiajteb tshiab,
  rau qhov tej uas muaj nyob yav thaum ub los
   yuav tsis nco thiab tsis xav txog dua li lawm.
  18Cia li zoo siab thiab xyiv fab mus ib txhis
   rau yam uas kuv tsim los,
  rau qhov kuv tsim Yeluxalees
   ua lub chaw xyiv fab
  thiab tsim nws cov neeg
   kom zoo siab xyiv fab.
  19Kuv yuav zoo siab xyiv fab rau Yeluxalees
   thiab zoo siab rau kuv haiv neeg.
  Yuav tsis hnov lub suab quaj
   thiab lub suab quaj txom nyem nyuaj siab
   rau hauv lub nroog ntawd dua li lawm.
  20Hauv lub nroog ntawd yuav tsis muaj
   ib tug menyuam mos uas muaj txojsia
   nyob ob peb hnub xwb dua li lawm,
  thiab yuav tsis muaj ib tug laus
   nyob tsis puv sijhawm.
  Tus uas hnub nyoog muaj ib puas xyoo li tuag
   yuav suav tias tseem hluas,
  tus neeg uas nyob tsis puv ib puas xyoo
   yuav suav tias raug tsawm foom.
  21Lawv yuav ua vaj tse
   thiab tau nyob rau hauv,
  lawv yuav cog vaj txiv hmab
   thiab tau noj tej txiv ntawd.
  22Lawv yuav tsis ua vaj tse
   rau lwm tus los nyob,
   lawv yuav tsis cog rau lwm tus noj,
  rau qhov kuv haiv neeg li hnub nyoog
   yuav zoo yam li tej ntoo,
  thiab cov uas kuv xaiv cia lawd
   yuav tau siv tej uas
   lawv txhais tes ua ntev kawg li.
  23Lawv yuav tsis khwv do do xwb,
   lossis yug menyuam los raug vij sub vij sw,
  rau qhov lawv yuav ua cov uas tau
   Yawmsaub koob hmoov li tub ki,
   tsis hais lawv thiab lawv tej menyuam.
  24Ua ntej uas lawv tsis tau thov, kuv yuav teb,
   thaum lawv tseem tabtom hais,
   kuv yuav mloog.
  25Hma thiab menyuam yaj
   yuav noj zaub ua ke,
  tsov ntxhuav yuav noj quav nyab
   ib yam li nyuj,
   thiab nab yuav noj hmoov av.
  Tej tsiaj ntawd yuav tsis ua kom mob
   thiab tsis ua kom puam tsuaj
  thoob plaws hauv kuv lub roob uas dawb huv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.