34

I^saa^laa^en Nyei Goux Ba'gi Yungh Mienh

1Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 2“Baamh mienh aah! Meih oix zuqc douc waac gorngv I^saa^laa^en nyei goux ba'gi yungh mienh. Oix zuqc douc waac gorngv ninh mbuo, se gorngv wuov deix mangc ba'gi yungh nyei mienh, mbuox ninh mbuo, ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “I^saa^laa^en nyei goux ba'gi yungh mienh kungx goux ganh hnangv ziouc oix zuqc kouv aqv. Goux ba'gi yungh nyei mienh oix zuqc goux ba'gi yungh maiv zeiz? 3Meih mbuo nyanc orv-junc, zuqv yungh biei nyei lui, daix gauh junc jiex nyei ba'gi yungh nyanc, mv baac maiv goux ba'gi yungh. 4Mau wuov deix, meih mbuo maiv tengx henv. Butv baengc wuov deix, meih mbuo maiv zorc. Zuqc mun nyei, meih mbuo maiv beu. Dorngc jauv wuov deix, meih mbuo maiv dorh nzuonx. Dingx laaih wuov deix, meih mbuo maiv lorz. Daaux nzuonx meih mbuo gunv ninh mbuo, yaac qaqv zeix, zoux doqc ninh mbuo. 5Ninh mbuo faatv nzaanx nzengc weic zuqc maiv maaih goux ba'gi yungh mienh. Nzaanx mingh nyei ziangh hoc ninh mbuo benx yietc zungv hieh zoih nyanc nyei ga'naaiv. 6Yie nyei ba'gi yungh youh gan yietc zungv mbong caux norm-norm mbong-hlang mingh. Yie nyei ba'gi yungh nzaanx mingh yiem lungh ndiev nyei ndau-beih, yaac maiv maaih mienh zimh lorz.”
7“ ‘Weic naaiv meih mbuo goux ba'gi yungh nyei mienh oix zuqc muangx Ziouv nyei waac. 8Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv nor gorngv, “Yie ziangv jienv yie ganh nyei maengc laengz waac. Weic zuqc yie nyei ba'gi yungh maiv maaih mienh goux, yaac maiv maaih haaix dauh mingh zimh lorz ninh mbuo, yie nyei ba'gi yungh benx yietc zungv hieh zoih nyanc nyei ga'naaiv. Daaux nzuonx wuov deix goux ba'gi yungh nyei mienh kungx goux ganh hnangv, maiv goux yie nyei ba'gi yungh. 9Weic naaiv meih mbuo goux ba'gi yungh nyei mienh muangx Ziouv nyei waac maah! 10Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie caux wuov deix goux ba'gi yungh nyei mienh daav win. Yie oix zorqv yie nyei ba'gi yungh yiem ninh mbuo nyei buoz-ndiev nzuonx, maiv bun ninh mbuo goux aqv. Hnangv naaic ninh mbuo maiv duqv aengx goux ninh mbuo ganh. Yie oix njoux yie nyei ba'gi yungh biaux ndutv ninh mbuo nyei nzuih, maiv bun zoux ninh mbuo nyei nyanc hopv aqv.”

Goux Ba'gi Yungh Nyei Kuv Mienh

11“ ‘Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv, “Yie ganh oix zimh lorz, oix lorz buatc yie ganh nyei ba'gi yungh. 12Goux ba'gi yungh mienh hnangv haaix nor yiem ninh nyei ba'gi yungh nzaanx mingh nyei dorngx lorz ninh nyei ba'gi yungh, yie yaac oix hnangv wuov nor lorz yie nyei ba'gi yungh. Naaiv deix ba'gi yungh yiem mbuonx-jieqv hmuangx nyei hnoi zuqc nzaanx mingh nyei norm-norm dorngx, yie oix yiem wuov njoux ninh mbuo nzuonx daaih. 13Yie oix yiem maanc fingx maanc guoqv dorh ninh mbuo nzuonx daaih yiem ninh mbuo ganh nyei deic-bung. Yie oix goux ninh mbuo yiem I^saa^laa^en nyei mbong caux diuh diuh wuom-hlen caux mienh yiem njiec nyei yietc zungv dorngx. 14Yie oix bungx ninh mbuo yiem longx haic nyei miev-ciangv. Ninh mbuo nyei miev-ciangv yaac yiem I^saa^laa^en nyei mbong-hlang. Ninh mbuo haih bueix njiec miev longx nyei ciangv, se yiem I^saa^laa^en nyei mbong nyanc longx haic, kuv haic nyei miev. 15Yie ganh zoux yie nyei ba'gi yungh nyei goux ba'gi yungh mienh yaac bun ninh mbuo duqv bueix njiec.” Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac. 16Dingx laaih wuov deix, yie oix mingh lorz. Dorngc jauv wuov deix, yie oix dorh nzuonx. Zuqc mun wuov deix, yie oix beu ndie. Mau wuov deix, yie oix tengx henv. Mv baac junc nyei, henv nyei, yie oix mietc. Yie oix longc baengh fim nyei jauv goux naaiv deix ba'gi yungh.
17“ ‘Ziouv Tin-Hungh gorngv, “Yie nyei ba'gi yungh guanh aah! Yie oix yiem ba'gi yungh mbu'ndongx siemv yietc dauh yietc dauh, yaac zorqv ba'gi yungh gouv caux yungh gouv bun nqoi. 18Meih mbuo yiem longx haic nyei miev-ciangv nyanc longx haic nyei miev corc maiv gaux fai? Meih mbuo corc longc deih caaiv zengc njiec nyei miev. Meih mbuo hopv wuom-nzang corc maiv gaux fai? Corc longc meih mbuo nyei deih qouv zengc njiec nyei wuom njoqc mingh. 19Yie nyei ba'gi yungh oix zuqc nyanc meih mbuo caaiv njiec nyei miev yaac hopv meih mbuo nyei deih qouv njoqc nyei wuom se horpc nyei fai?
20“ ‘Weic naaiv Ziouv Tin-Hungh hnangv naaiv gorngv mbuox ninh mbuo, “Yie oix yiem ba'gi yungh junc caux ba'gi yungh jaic mbu'ndongx siemv, 21weic zuqc meih mbuo longc mba'dauh caux sin mbengx yietc zungv hei nyei, mau nyei wuov deix, yaac longc jorng zong taux meih mbuo bun ninh mbuo nzaanx mingh biei bung. 22Weic naaiv yie oix njoux yie nyei ba'gi yungh. Yiem naaiv mingh ninh mbuo ziouc maiv zuqc zeix aqv. Yie yaac oix yiem ninh mbuo yietc dauh yietc dauh ba'gi yungh mbu'ndongx siemv ninh mbuo. 23Yie oix orn yietc dauh goux ba'gi yungh nyei mienh, se yie nyei bou, Ndaawitv, goux ninh mbuo. Ninh oix goux ninh mbuo yaac benx ninh mbuo nyei goux ba'gi yungh mienh. 24Yie, Ziouv, oix zoux ninh mbuo nyei Tin-Hungh. Yie nyei bou, Ndaawitv, yaac oix yiem ninh mbuo mbu'ndongx zoux gauh hlo jiex wuov dauh hungh diex. Yie, Ziouv, gorngv liuz aqv.
25“ ‘+“Yie oix caux ninh mbuo liepc ngaengc waac bun ninh mbuo baengh orn nyei yiem, yaac bun yiem deic-bung ciouv nyei hieh zoih zutc nzengc. Ninh mbuo ziouc haih baengh orn nyei yiem deic-bung-huaang yaac bueix wuov ndiangx-lomc. 26Yie oix bun ninh mbuo caux weih gormx yie nyei mbong norm-norm dorngx benx ceix fuqv nyei dorngx. Yie oix ziux cun-ciou bun lungh duih mbiungc, benx ceix fuqv bun mienh nyei mbiungc. 27Lomc-huaang nyei ndiangx oix cuotv biouv. Ndau-beih oix cuotv gaeng-zuangx. Ninh mbuo ziouc duqv baengh orn nyei yiem ninh mbuo nyei deic-bung. Yie wuotv ninh mbuo gaaz nyei ⟨ndiangx-gaaz⟩ nauv, njoux ninh mbuo biaux ndutv hoic ninh mbuo zoux nouh wuov deix nyei buoz-ndiev wuov zanc, ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. 28Yiem naaiv mingh ninh mbuo maiv zuqc ganh guoqv mienh luv. Deic-bung nyei hieh zoih yaac maiv ngaatc ninh mbuo. Ninh mbuo duqv baengh orn nyei yiem ninh mbuo nyei deic-bung, maiv maaih haaix dauh zoux haeqv ninh mbuo. 29Yie zorqv maaih mengh dauh, ndau-touv longx nyei lingh deic bun ninh mbuo. Yiem naaiv mingh ninh mbuo maiv zuqc ngorc hnaangx daic, yaac maiv zuqc ganh guoqv mienh mangc piex ninh mbuo. 30Ninh mbuo ziouc hiuv duqv yie, Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, caux ninh mbuo yiem. Ninh mbuo se I^saa^laa^en nyei zeiv-fun, benx yie nyei baeqc fingx. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac. 31Meih mbuo zoux yie nyei ba'gi yungh, se yie nyei miev-ciangv nyei ba'gi yungh. Meih mbuo benx baamh mienh. Yie benx meih mbuo nyei Tin-Hungh. Naaiv se Ziouv Tin-Hungh gorngv nyei waac.”+’+”