47

Tus dej uas txhawv hauv lub tuam tsev los

1Mas nws coj kuv rov los rau ntawm lub qhov rooj tuam tsev, ua ciav muaj dej ntws tawm hauv lub qab taw rooj tuam tsev mus rau sab hnub tuaj, rau qhov lub tuam tsev tig rau sab hnub tuaj. Dej ntws hauv lub qab taw rooj sab nrad mus rau ntawm lub thaj sab nrad. 2Nws coj kuv tawm mus lub qhov rooj sab ped, nws coj kuv mus sab nraud mus txog lub rooj loog sab nraud uas tig rau sab hnub tuaj, mas dej ntws ntawm rooj loog sab nrad mus. 3Tus txivneej ntawd mus rau sab hnub tuaj thiab tuav ib txoj hlua ntsuas hauv nws txhais tes. Nws ntsuas tau ib txhiab tshim thiab coj kuv hla dej mus, mas dej tob txij cos taw. 4Nws rov ntsuas tau dua ib txhiab tshim. Nws coj kuv hla dej mus mas dej tob txij hauv caug. Nws rov ntsuas tau dua ib txhiab tshim. Nws coj kuv hla dej mus, mas dej tob txij duav. 5Nws rov ntsuas tau dua ib txhiab tshim, mas ua ib tug niag dej hlob kuv hla tsis tau lawm, rau qhov dej hlob, tob heev txaus ua luam dej lawm, yog ib tug dej hlob hla tsis tau lawm. 6Mas nws hais rau kuv tias, “Neeg tus tub, koj pom tej no lov?”
 Ces nws txawm coj kuv rov qab taug ntug dej los.
7Thaum kuv rov qab los, kuv pom muaj ntoo ntau kawg ntawm ob sab ntug dej. 8Mas nws hais rau kuv tias, “Tus dej no ntws ncaj mus rau sab hnub tuaj thiab ntws mus txog Alanpa. Thaum tus dej ntws rau hauv Hiavtxwv Tuag mas tej dej hauv hiavtxwv cia li tsuag tsis daw ntsev lawm. 9Tus dej ntawd ntws mus rau qhovtwg mas yuav muaj txhua yam tsiaj coob coob ciaj sia nyob ua ib pab ib pab, thiab yuav muaj ntses ntau kawg, rau qhov tus dej ntws mus txog qhovtwg, dej hiavtxwv kuj tsuag rau qhov ntawd, tus dej mus txog qhovtwg txhua yam tsiaj yuav ciaj sia nyob. 10Cov uas muab ntses kuj yuav sawv ntsug ntawm ntug hiavtxwv. Txij ntawm lub moos Eekedi mus txog Ee‑ela‑i yuav ua chaw ziab vas. Tej ntses ntawd yuav muaj ntau yam, ib yam nkaus tej ntses hauv Hiavtxwv Loj. 11Tej qhov uas ua pas dej teev pas dej tuag dej yuav tsis tsuag, yuav tseg cia ua ntsev. 12Raws ob sab ntug dej yuav muaj txhua yam ntoo uas noj tau. Tej nplooj yuav tsis tuag tshav, thiab tej txiv yuav tsis txawj dua taw, yuav txi txiv tshiab txhua lub hlis vim yog tus dej uas yug tej txiv ntoo ntawd ntws tawm hauv lub chaw pe Yawmsaub los. Tej txiv ntoo ntawd noj tau, tej nplooj kuj yog tshuaj kho mob.”

Tej ciam tebchaws

13Vajtswv Yawmsaub hais li no tias, “No yog tej ciam teb uas nej yuav faib tebchaws ua qub txeeg qub teg rau kaum ob xeem Yixayee. Xeem Yauxej yuav tau ob feem. 14Nej yuav faib sib npaug zos. Kuv cog lus tias kuv yuav muab rau nej tej poj koob yawm txwv thiab lub tebchaws no yuav poob rau nej ua nej qub txeeg qub teg.
15“No yog tej ciam teb hauv lub tebchaws no. Sab ped mas txij ntua Hiavtxwv Loj mus txog lub moos Heloo mus txog txojkev uas mus rau lub moos Hama, thiab mus txog lub moos Xeda, 16lub moos Npelautha, lub moos Xila‑i uas nyob ntawm lub nroog Damaxaka thiab Hama ciam teb, mus txog lub moos Haxawhathikhoo uas nyob ntawm Haulas tebchaws ciam teb. 17Yog li no tus ciam teb yuav txij ntua hiavtxwv mus txog lub moos Haxa‑enoo uas nyob ntawm Damaxaka ciam teb sab ped, thiab sab ped yog npuas lub moos Hama ciam teb. No yog ciam teb sab ped.
18“Ciam teb sab hnub tuaj txij ntua lub moos Haxa‑enoo thiab mus rau nram Damaxaka thiab tebchaws Haulas ntu nruab nrab, raws tus dej Yaladee uas quas Kile‑a tebchaws thiab Yixayee tebchaws mus txog hiavtxwv sab hnub tuaj mus txog lub moos Thama. No yog ciam teb sab hnub tuaj.
19“Ciam teb sab nrad txij ntua lub moos Thama mus txog lub pas dej Melinpa Khade, thiab raws tus dej Iyi mus txog Hiavtxwv Loj. No yog ciam teb sab nrad.
20“Sab hnub poob mas Hiavtxwv Loj yog ciam teb mus txog ped uas ncaj txojkev mus rau lub moos Hama. No yog ciam teb sab hnub poob.
21“Yog li no nej yuav faib lub tebchaws rau nej txhua xeem Yixayee. 22Nej yuav faib lub tebchaws ua qub txeeg qub teg rau nej thiab rau lwm haiv neeg uas nrog nej nyob thiab yug menyuam rau hauv nej lawm. Nej yuav suav tias lawv yog neeg Yixayee, lawv yuav nrog nej xeem Yixayee muaj feem tau lub tebchaws ua qub txeeg qub teg. 23Lwm haiv neeg yuav nrog xeem twg nyob kuj tau, nej cia li faib teb ua qub txeeg qub teg rau nws qhov ntawd. Vajtswv Yawmsaub hais li no ntag.”