2

Kooj ntaas yaa tuaj

  1Ca le tshuab raaj kub yaaj rua huv Xi‑oo,
   ca le tshuab raaj ceeb toom sau kuv lub roob dawb huv.
  Ca cov tuabneeg suavdawg huv lub tebchaws nuav
   tshee quas nyo,
  tsua qhov nub kws Yawmsaub teem ca
   saamswm lug, saamswm lug ze lawm,
  2yog nub kws tsaus ntuj hab tsaus dub ncab,
   yog nub kws muaj fuab hab tsaus quas ncab.
  Muaj ib paab kooj coob coob kws muaj zug heev
   tuaj laum nkaus sau tej roob
   nyob tsaus nti yaam le duab ntxoo.
  Ib txwm thau u lug tsw tau txeev muaj le nuav
   hab txwj nuav moog yuav tsw muaj dua
   ib txhab ib txhws moog rua txhua tam tuabneeg.
  3Suavtawg kub ua puab ntej,
   nplaim tawg cig lawv puab qaab.
  Tom puab hauv ntej lub tebchaws
   zoo yaam nkaus le lub vaaj Etee,
  tom puab qub qaab zoo yaam nkaus le
   tebchaws moj saab qhua kws nyob do cuas,
   tsw tshuav ib yaam daabtsw dim le.
  4Puab lub cev zoo yaam le neeg,
   puab dha le tej neeg ua rog dha.
  5Puab dha caws qa sau tej ncov roob
   nrov quas voog yaam le tsheb neeg ua rog,
  hab nrov plij plej
   yaam le nplaim tawg hlawv quav nyaab,
  hab yaam le paab tub rog
   kws muaj zug npaaj txhwj ua rog.

  6Tej tuabneeg pum puab, mas poob sab nthaav,
   txhua tug ntsej muag thum xem taag.
  7Puab dha yaam le cov kws txawj ua rog,
   puab nce sau ntsaa loog yaam le tub rog.
  Puab moog tau ua ib sob,
   tsw tig rua saab twg hlo le.
  8Puab tsw sws txeeb kev moog,
   nyag moog ncaaj nyag xubndag.
  Puab txeem plawg tej cuab yeej kws thaiv kev,
   tsw muaj daabtsw taav tau puab le.
  9Puab caws qa rua huv lub nroog,
   puab dha sau tej ntsaa loog,
  puab nce moog rua huv tej tsev,
   puab nkaag tej qhov rais ib yaam le tub saab.
  10Lub nplajteb ua zug quas kais rua ntawm puab xubndag,
   hab lub ntuj tseeg quas nkawg.
  Lub nub lub hli tsaus ndais,
   tej nub qub tsw ci lawm.
  11Yawmsaub nthe nqho rua ntawm nwg cov tub rog xubndag.
   Nwg paab tub rog coob heev,
   cov kws ua lawv le nwg has kuj muaj zug heev.
  Nub kws Yawmsaub teem ca
   yog nub kws luj heev hab txaus ntshai.
   Leejtwg yuav thev taug?

Lug cuag Yawmsaub txhad tau kev hlub

  12Yawmsaub has tas, “Txawm le ntawd kuj xwj,
   mej ca le rov lug cuag kuv kawg sab kawg ntsws nwgnuav,
   hab yoo mov, quaj hab quaj ntsuag.”
  13Ca le dua mej lub sab tsw yog dua mej lub tsho.
   Ca le tig rov lug cuag Yawmsaub
   kws yog mej tug Vaajtswv,
  nwg yog tug kws hlub hab khuvleej,
   nwg tsw chim sai,
  nwg txujkev hlub kws ruaj khov muaj nplua quas mag,
   nwg hloov dua sab tsw tso xwm txheej phem lug.
  14Leejtwg yuav paub tas tej zag nwg yuav tig hlo
   hloov dua sab, hab tseg tej koob moov rua mej,
  yog tseg qoob loos kws mej yuav xyeem
   hab tej cawv txwv maab kws yuav laub xyeem
   rua Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv.

  15Ca le tshuab raaj kub yaaj rua huv Xi‑oo,
   tshaaj tawm kuas ua kevcai yoo mov,
  hu kuas suavdawg tuaj txoos ua ke
   caiv su tag tag le.
  16Ca le sau zog cov pejxeem tuaj,
   ca le tu ib tsoom pejxeem kuas dawb huv.
  Ca le hu cov laug tuaj,
  hab sau zog cov mivnyuas yau,
   hab cov mivnyuas noj mig.
  Ca tug nraug vauv tawm huv nwg lub chaw tuaj,
   hab ca tug nkauj nyaab tawm huv nwg lub txaaj tuaj.
  17Ca cov pov thawj kws ua koom rua Yawmsaub
   quaj rua ntawm lub qaab khaav tuam tsev
   hab lub thaaj kem nruab nraab, hab has tas,
  “Au Yawmsaub, thov khuvleej koj haiv tuabneeg,
   thov tsw xob ca koj qub txeeg qub teg
  raug ib tsoom tebchaws thuaj luag
   hab tag luas ncauj luas lu.
  Ua caag ib tsoom tuabneeg yuav has tas,
   ‘Puab tug Vaajtswv dua twg lawm?’ ”

  18Yawmsaub txawm khib xeeb nwg lub tebchaws
   hab khuvleej nwg haiv tuabneeg.
  19Yawmsaub txhad teb nwg haiv tuabneeg tas,
   “Saib maj, kuv saamswm pub qoob loos
  hab cawv txwv maab hab roj rua mej,
   mej txhad muaj txaus nkaus.
  Kuv yuav tsw ua rua mej raug ib tsoom tebhcaws
   thuaj luag dua le lawm.
  20Kuv yuav rhu cov kooj kws tuaj saab peg tuaj
   coj moog kuas deb mej,
  kuv yuav muab puab lawv tswv moog
   rua huv lub tebchaws kws qhuav nkig nkuav
   hab tsw muaj daabtsw.
  Paab kws ua ntej yuav moog rua huv lub havtxwv
   kws nyob saab nub tuaj,
  paab kws ua qaab yuav moog rua huv lub havtxwv
   kws nyob saab nub poob.
  Yuav nov puab tej ntxhab tsw lwj tuaj,
   vem Vaajtswv ua num luj heev.”

  21Lub tebchaws 'e, tsw xob ntshai,
   ca le zoo sab hab xyiv faab,
  tsua qhov Yawmsaub tau ua
   tej num luj kawg lawm.
  22Tej tsaj qus 'e, tsw xob ntshai, vem tej tshaav zaub
   huv tebchaws moj saab qhua ntsuab tsaus nti,
  tej txwv ntoo kuj txw txwv,
   tej txwv cua hab tej txwv maab txw txwv ncw ncw.
  23Xi‑oo cov tub 'e, ca le zoo sab nawj,
   ca le xyiv faab rua huv Yawmsaub
   kws yog mej tug Vaajtswv.
  Nwg muab cov naag hauv xyoo cawm mej,
   nwg tso naag ntau kawg lug rua mej,
  muaj naag hauv xyoo hab naag qaab xyoo
   ib yaam le yaav thau u.
  24Yuav muaj qoob puv nkaus tej tshaav ntaus qoob,
   yuav muaj cawv txwv maab
   hab roj puv tej rhawv phwj yog.

  25“Kuv yuav pub kuas lub naj lub xyoos
   rov zoo le qub rua mej,
  yuav pauj cov quas xyoos kws kooj ntaas kooj txwg
   kooj tshuab kooj miv muab noj taag lawd,
  yog kuv paab tub rog coob coob
   kws kuv tso lug rua huv mej.
  26Mej yuav tau noj nplua quas mag hab tsau npo,
   mas mej yuav qhuas mej tug Vaajtswv Yawmsaub lub npe
   kws tau ua tej txujci phemfwj paab mej.
  Kuv haiv tuabneeg yuav tsw raug txaaj muag
   dua le lawm.
  27Mej yuav paub tas kuv nyob huv plawv cov Yixayee,
   hab paub tas kuv yog Yawmsaub,
   yog mej tug Vaajtswv, tsw muaj dua lwm tug le.
  Kuv haiv tuabneeg yuav tsw raug txaaj muag
   dua le lawm.”

Nub kws Yawmsaub teem ca

  28“Yaav tom qaab kuv yuav laub kuv tug Ntsuj Plig
   rua sau ib tsoom tuabneeg suavdawg.
  Mej tej tub tej ntxhais yuav cev kuv le lug,
   mej cov laug yuav ua npau suav,
   mej cov hluas yuav ua yug quas toog pum.
  29Lub swjhawm ntawd
   txawm yog kuv cov tub qhe nkauj qhev
   los kuv yuav laub kuv tug Ntsuj Plig rua sau puab.
  30Kuv yuav ua tej txujci phemfwj tshwm sau nruab ntug
   hab huv lub nplajteb yuav muaj ntshaav
   hab suavtawg hab paa nchu.
  31Lub nub yuav ntxeev ua tsaus ntuj,
   lub hli yuav ua ntshaav,
  ua ntej nub kws luj txaus ntshai
   kws Yawmsaub teem ca lug txug.
  32Thaus hov txhua tug kws thov
   hu Yawmsaub lub npe yuav dim.
  Yuav muaj tuabneeg dim huv Xi‑oo
   hab huv Yeluxalee lawv le Yawmsaub has ca lawd,
  hab cov kws dim hov
   yog yuav muaj cov kws Yawmsaub hu.”