6

Plaub lub tsheb ua rog

1Kuv rov tsaa muag saib mas pum dheev plaub lub tsheb ua rog tawm ntawm ob lub roob kem nruab nraab tuaj. Ob lub roob hov yog roob tooj lab. 2Thawj lub tsheb yog cov neeg lab hai, lub ob yog cov neeg dub hai, 3lub peb yog cov neeg dawb hai, lub plaub yog cov neeg txheeb hai. 4tes kuv txawm nug tug tubkhai ntuj kws nrug kuv has lug tas, “Yawm hlub, tej nuav yog daabtsw?”
5Tug tubkhai ntuj hov teb kuv tas, “Tej nuav yog plaub faab cua kws nyob ntawm Yawmsaub kws kaav taag nrho qaab ntuj nuav huvsw xubndag es tawm moog. 6Lub tsheb kws cov neeg dub hai moog rua lub tebchaws saab peg, lub tsheb kws cov neeg dawb hai moog rua lub tebchaws saab nub poob, hab lub tsheb kws cov neeg txheeb hai moog rua tebchaws saab nraag.” 7Thaus cov neeg nuav tawm moog mas cov neeg sab kub heev fuas quas tso moog tshuaj saib thoob plhawv nplajteb. Tug tubkhai has tas, “Moog maj, moog tshuaj saib thoob plhawv nplajteb.” Mas puab txhad le moog tshuaj saib thoob plhawv nplajteb. 8Nwg txawm qw rua kuv has tas, “Cov neeg kws moog rua tebchaws saab peg tau ua rua kuv tug ntsuj plig nyob tug quas yeeg rua huv lub tebchaws saab peg lawm.”

Muab lub mom vaajntxwv rua Yausua ntoo

9Yawmsaub has lug tuaj rua kuv tas, 10“Heentai hab Thaunpiya hab Yentaya kws tub poob tebchaws lawm rov qaab lug ntawm Npanpiloo tebchaws lug. Koj ca le txais tej kws puab coj tuaj mas ua tuab nub moog rua huv Xefaniya tug tub Yauxiya lub tsev. 11Muab cov nyaj hab cov kub hov ua ib lub mom vaajntxwv es muab looj kag rua sau Yehauxanta tug tub Yausua kws ua tug tuam pov thawj hlub ntoo. 12Hab has rua nwg tas, ‘Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, Saib maj, tug txwvneej nuav yog tug kws muaj npe hu ua tug ceg ntoo, vem yog nwg yuav hlub luj quas zug rua huv nwg lub chaw, hab nwg yuav ua Yawmsaub lub tuam tsev. 13Tug nuav yog tug kws yuav ua Yawmsaub lub tuam tsev hab yuav tau fwjchim meej mom hab yuav tau nyob lub zwm txwv kaav txhua yaam. Hab yuav muaj ib tug pov thawj nyob ntawm lub zwm txwv ib saab mas ob tug hov yuav nyob thooj xeeb hum huv.’ 14Lub mom vaajntxwv hov yuav nyob huv Yawmsaub lub tuam tsev, yuav ua lub chaw ncu txug Heentai hab Thaunpiya hab Yentaya hab Xefaniya tug tub Yauxiya.
15“Cov tuabneeg kws nyob deb yuav tuaj paab ua Yawmsaub lub tuam tsev mas mej yuav paub tseeb tas yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus khaiv kuv lug rua mej. Yog mej mob sab noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug mas tej nuav yeej yuav tshwm lug.”