6

1Tôi nhìn lên, thấy có bốn cỗ xe từ giữa hai ngọn núi đi ra. Các núi ấy bằng đồng. 2Xe thứ nhất có những ngựa hồng kéo, xe thứ hai ngựa đen, 3xe thứ ba ngựa trắng, xe thứ tư ngựa đốm xám. 4Tôi hỏi thiên sứ: "Xin Ngài cho biết ý nghĩa?" 5Thiên sứ đáp: "Đấy là bốn thần linh trên trời. Họ là những vị đứng hầu trước mặt Chúa của toàn thế gian, và nay được sai đi. 6Cỗ xe do ngựa đen kéo đi về phương bắc, cỗ xe ngựa trắng kéo đi về hướng tây. Xe ngựa đốm xám kéo đi về phương nam." 7Khi kéo ra, đoàn ngựa nôn nóng chỉ muốn phóng đi ngay. Chúa bảo: "Đi đi! Tuần tra địa cầu!" Đoàn ngựa cất vó phóng đi, qua lại khắp nơi. 8Chúa gọi tôi, bảo: "Các xe đi về phương bắc làm cho Thần linh Ta ở đấy rồi."
9Chúa Hằng Hữu bảo tôi: 10,11“Hieejn-đai, Tô-bi-gia và Giê-đa-gia những người đi đày từ Ba-by-luân về sẽ đem vàng bạc đến dâng. Ngay hôm ấy, sau khi nhận lễ vật, ngươi phải đến nhà Giô-si-a (con Xê-pha-nia), dùng vàng bạc làm thành mũ miện, đem đội lên đầu thầy tế lễ thượng phẩm Giô-sua (con Giô-xa-đác), 12và nói với người như sau: Chúa Hằng Hữu phán: 'Một người tên là Chồi Nhánh mọc ra từ chỗ mình, sẽ cất Đền thờ Chúa Hằng Hữu. 13Người sẽ được tôn trọng, ngồi cai trị trên ngai, đồng thời làm Vua và thầy tế lễ. Sự hòa hợp giữa hai chức vị sẽ là tuyệt hảo.'
14Mũ miện sẽ được giữ lại trong Đền thờ Chúa Hằng Hữu để kỷ niệm Hiên-đai, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia và Giô-si-a (con Xê-pha-nia)."
15Những người từ xa sẽ đến lo giúp việc xây cất Đền thờ Chúa Hằng Hữu, và các ngươi sẽ biết chính Chúa Hằng Hữu sai ta truyền sứ điệp này. Nếu các ngươi cẩn trọng tuân hành mệnh lệnh Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế mình, những điều này sẽ được ứng nghiệm.