6

Zaj Yogtoog uas Pom Plaub Lub Tsheb Nees

1Kuv ua dua ib zaj yogtoog. Zaum no kuv pom plaub lub tsheb nees tabtom tawm hauv ob lub roob tooj dag kis nruab nrab tuaj. 2Thawj lub tsheb yog cov nees liab luag, lub tsheb ob yog cov nees dub luag, 3lub tsheb peb yog cov nees dawb luag, thiab lub tsheb plaub yog cov nees txaij luag. 4Ces kuv nug tus timtswv ceebtsheej hais tias, “Tus TSWV, cov nees ntawd piv txog dabtsi?”
5Nws teb kuv hais tias, “Plaub pab nees no piv txog plaub nthwv cua; lawv tabtom tawm ntawm tus TSWV uas kav lub ntiajteb no lub xubntiag tuaj.”
6Lub tsheb uas cov nees dub luag yog mus rau sab qaumteb thiab mus rau Npanpiloos lawm, cov nees dawb mus rau sab hnubpoob, thiab cov nees txaij mus rau nram lub tebchaws uas nyob sab qabteb. 7Thaum uas cov nees txaij tawm tuaj, lawv tos tsis taus yuav rawm mus tshuaj xyuas lub ntiajteb. Tus timtswv ceebtsheej thiaj hais tias, “Nej cia li mus tshuaj xyuas lub ntiajteb!” ces lawv txawm mus lawm. 8Tus timtswv ceebtsheej qw nrov nrov rau kuv hais tias, “Cov nees uas mus rau sab qaumteb uas yog mus rau tim tebchaws Npanpiloos lawm, ua rau tus TSWV txojkev chim txias lawm.”

Muab Lub Kausmom Yeebkoob rau Yausuas Ntoo

9Tus TSWV muab cov lus no cob rau kuv. 10Nws hais tias, “Koj nqa tej nyiaj tej kub uas Heledais, Taunpiyas thiab Yedayas muab mus tso rau hauv Xefaniyas tus tub Yauxiyas lub tsev. Lawv yog cov uas raug ntes mus thiab nyuam qhuav rov tim tebchaws Npanpiloos los. 11Cia li muab tej nyiaj tej kub uas lawv muab ntawd, nchuav ua ib lub kausmom yeebkoob thiab muab rau Yausuas uas yog Yehauxadas tus tub ntoo. 12Koj qhia rau nws hais tias tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus hais li no: ‘Tus txivneej uas hu ua Tus Ceg, lub neej yuav vammeej nyob ntawm qhov chaw uas nws nyob thiab rov txhim kho tus TSWV lub Tuamtsev. 13Nws yog tus uas yuav ua tus TSWV lub Tuamtsev thiab txais lub meejmom ua tus vajntxwv, thiab nws yuav kav nws haivneeg. Muaj ib tug povthawj yuav sawv ntawm nws lub zwmtxwv, nkawd yuav ua haujlwm sib haumxeeb thiab nyob kaj siab lug.’ 14Muab lub kausmom yeebkoob ntawd khaws cia rau hauv tus TSWV lub Tuamtsev ua lub cim nco txog Heledais, Taunpiyas, Yedayas thiab Yauxiyas.”
15Cov neeg uas nyob deb yuav tuaj pab txhim kho tus TSWV lub Tuamtsev. Thaum txhim kho lub Tuamtsev lawm, nej yuav paub hais tias tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus txib kuv tuaj cuag nej. Tej no yeej yuav tshwmsim yog hais tias nej mloog tus TSWV uas yog nej tus Vajtswv tej lus.