15

Yesu Daic Mingh Aengx Nangh Daaih

1Zuangx gorx-youz aac, yie oix bun meih mbuo jangx jienv zinh ndaangc yie zunh mbuox meih mbuo nyei kuv fienx. Naaiv kuv fienx meih mbuo zipv daaih zoux gorn-ndoqv sienx duqv wuonv. 2Se gorngv meih mbuo nanv wuonv yie zunh nyei kuv fienx, naaiv kuv fienx ziouc bun meih mbuo duqv njoux. Maiv zei aeqv, meih mbuo sienx maiv lamh longc.
3Yie ganh zipv daaih nyei yie zunh mbuox meih mbuo mi'aqv. Gauh longc jienv jiex nyei se hnangv Ging-Sou fiev jienv gorngv nor, Giduc weic mbuo nyei zuiz daic. 4Yaac hnangv Ging-Sou gorngv, ninh zuqc biopv jienv. Taux da'faam hnoi Tin-Hungh aengx bun ninh nangh daaih. 5Ninh yaac hinc bun Bide buatc, aengx nqa'haav hinc bun wuov deix ziepc nyeic dauh ⟨gong-zoh⟩ buatc.
6Nqa'haav ninh aengx hinc bun hmz baeqv lengh dauh gan ninh nyei mienh lomh nzoih buatc. Naaiv deix mienh camv jiex corc ziangh jienv nyei, mv baac maaih deix daic mi'aqv. 7Nqa'haav ninh hinc bun Yaagorpc buatc, aengx hinc bun zuangx gong-zoh buatc.
8Nqa'haav laai jiex, ninh hinc bun yie buatc, maiv gunv yie se hnangv dauh maaih maiv gaux, cuotv seix daaih nyei mienh nor. 9Yietc zungv gong-zoh yie zoux faix jiex. Yie liemh maiv puix duqv mbuox heuc gong-zoh, weic zuqc yie zinh ndaangc zoux doqc Tin-Hungh nyei jiu-baang. 10Mv baac yie hnangv haaix nor, se weic Tin-Hungh nyei en cingx daaih hnangv naaiv nor. Ninh ceix en bun yie, yaac maiv zeiz maiv lamh longc. Daaux nzuonx yietc zungv gong-zoh, yie zoux gong gauh kouv jiex. Mv baac maiv zeiz yie ganh zoux, se Tin-Hungh nyei en tengx jienv yie zoux. 11Weic naaiv, maiv gunv se yie fai wuov deix gong-zoh, yie mbuo yietc zungv dongh naaiv nyungc kuv fienx zunh. Meih mbuo sienx nyei yaac dongh naaiv aqv.

Mbuo Daic Mingh Aengx Nangh Daaih

12Yie mbuo zunh kuv fienx gorngv, Giduc daic mingh mv baac Tin-Hungh bun ninh nangh daaih. Wuov nyungc, yiem meih mbuo naaic maaih deix fungc haih gorngv mienh daic mingh mv baac maiv haih nangh daaih? 13Se gorngv mienh daic mingh yaac maiv haih nangh nor, Giduc daic mv baac Tin-Hungh maiv zeiz bun ninh nangh. 14Se gorngv Tin-Hungh maiv zeiz bun Giduc nangh, yie mbuo zunh nyei kuv fienx maiv maaih gorn. Meih mbuo sienx nyei yaac maiv lamh longc. 15Maiv daan naaiv hnangv, naaiv bun cing yie mbuo zoux jaav zorng-zengx gorngv Tin-Hungh hnangv haaix nor, weic zuqc yie mbuo gorngv Giduc daic mingh, Tin-Hungh yaac bun ninh nangh daaih. Mv baac se gorngv mienh daic mingh yaac maiv haih nangh daaih nor, Tin-Hungh yaac maiv zeiz bun Giduc nangh daaih. 16Weic zuqc se gorngv daic mingh nyei mienh maiv haih nangh daaih, Tin-Hungh yaac maiv zeiz bun Giduc nangh daaih. 17Se gorngv Tin-Hungh maiv zeiz bun Giduc nangh daaih, meih mbuo sienx nyei se maiv lamh longc, meih mbuo corc maaih zuiz nyei. 18Sienx Giduc nyei mienh, daic mingh wuov deix, zungv zuqc mietc nzengc. 19Se gorngv mbuo sienx Giduc nyei mienh se weic naaiv seix maaih lamh hnamv hnangv, yiem naaiv lungh ndiev nyei maanc mienh, dongh gauh oix zuqc korv-lienh jiex se mbuo aqv.
20Mv baac zien sic, Giduc daic mingh, Tin-Hungh bun ninh nangh daaih, weic zoux daic mingh nyei mienh nangh daaih nyei daauh dauh. 21Baamh mienh hnangv haaix nor laaix yietc laanh mienh zuqc daic, baamh mienh yaac hnangv wuov nor weic yietc laanh mienh duqv nangh daaih. 22Maanc mienh hnangv haaix nor laaix juangc Aa^ndam zuqc daic, mienh yaac hnangv wuov nor weic caux Giduc juangc maengc oix duqv nangh daaih. 23Mv baac dauh dauh zueih yietv zueih nyeic nyei nangh daaih. Giduc zoux nangh daaih nyei daauh dauh. Nqa'haav, Giduc aengx daaih wuov zanc, benx ninh nyei mienh wuov deix yietc zungv yaac oix nangh daaih. 24Nqa'haav setv mueiz nyei ziangh hoc ziouc taux aqv. Taux wuov zanc Giduc oix hingh nzengc yietc zungv gunv ndaamv-lungh, maaih lingc maaih qaqv nyei, ziouc zorqv ninh nyei guoqv jiu bun ninh nyei Die Tin-Hungh. 25Weic zuqc Giduc oix zuqc gunv taux Tin-Hungh zorqv yietc zungv win-wangv bun yiem Giduc nyei zaux-ndiev. 26Nqa'haav laai zuqc mietc nyei win-wangv se daic nyei jauv. 27Weic zuqc Ging-Sou gorngv,
  “Tin-Hungh bun maanc muotc yiem ninh nyei zaux-ndiev.”
Mv baac buatc duqv mengh nyei, gorngv “maanc muotc” wuov joux waac maiv zeiz gorngv zuqc Tin-Hungh, dongh bun maanc muotc yiem ninh nyei zaux-ndiev wuov dauh.
28Mv baac maanc muotc zuqc mbuoqc Giduc gunv wuov zanc, Dorn ganh ziouc yiem dongh bun maanc muotc mbuoqc ninh gunv wuov dauh Tin-Hungh nyei buoz-ndiev. Hnangv naaic Tin-Hungh ziouc gunv nzengc maanc muotc.
29Se gorngv mienh daic mingh maiv haih nangh daaih, mienh ⟨jiex wuom nyei leiz⟩ weic div daic mingh nyei mienh maaih haaix nyungc eix leiz? Se gorngv daic mingh mv baac za'gengh maiv haih nangh daaih nor, mienh weic haaix diuc jiex wuom nyei leiz div daic mingh nyei mienh? 30Yie mbuo yaac weic haaix diuc zanc-zanc zuqc buangh heiv sic? 31Gorx-youz aac, yie hnoi-hnoi dorngx daic mi'aqv. Yie gaamv hnangv naaiv gorngv weic zuqc mbuo lomh nzoih caux mbuo nyei Ziouv Giduc Yesu juangc maengc ziangh. Yie yaac a'hneiv haic meih mbuo aqv. 32Se gorngv yie yiem E^fe^so Zingh kungx ei baamh mienh nyei hnyouv caux hieh zoih borngz jaax, yie duqv haaix nyungc longx? Se gorngv mienh daic mingh yaac maiv haih nangh daaih nor, mbuo oix zuqc ei mienh gorngv naaiv deix waac,
  “Gunv nyanc, gunv hopv,
   weic zuqc njang hnoi mbuo daic aqv.”
33Maiv dungx bun mienh nduov. “Kuv mienh caux mienh waaic mienh zoux doic, kuv mienh ziouc waaic mi'aqv.” 34Meih mbuo oix zuqc goiv hnyouv nzuonx daaih, maiv dungx aengx baamz zuiz. Yiem meih mbuo naaic maaih deix zungv maiv hiuv duqv Tin-Hungh. Yie hnangv naaiv nor gorngv, meih mbuo oix zuqc nyaiv aqv.

Mienh Daic Mingh Aengx Nangh Daaih, Sin Hnangv Haaix Nor

35Maaih mienh oix naaic, “Daic mingh nyei mienh, hnangv haaix nor haih nangh? Nangh daaih wuov zanc, ninh mbuo nyei sin hnangv haaix nor?” 36Ga'naaiv-hngongx aah! Meih zuangx nyei nyim maiv huv nor, nyim maiv haih guqc nyaah. 37Meih zuangx yietc norm nyim, maiv gunv mbiauh witv fai ganh nyungc nyim, se kungx zuangx nyim hnangv, maiv zeiz zuangx hlo ziangx nyei ga'naaiv-zungh. 38Tin-Hungh ei ninh ganh nyei za'eix bun wuov norm nyim cuotv daaih maaih ganh nyei miuh. Norm-norm nyim ei nyim nyei buonv maaih nyim nyei miuh.
39Maaih orv nyei ga'naaiv, maiv zeiz nyungc-nyungc nyei orv fih hnangv nzengc. Baamh mienh nyei orv ganh nyungc, saeng-kuv orv ganh nyungc, norqc nyei orv ganh nyungc, mbiauz nyei orv yaac ganh nyungc. 40Lungh zaangc maaih lungh zaangc ga'naaiv nyei sin, ndau-beih maaih ndau-beih ga'naaiv nyei sin. Lungh zaangc ga'naaiv nyei sin maaih yietc nyungc nzueic. Ndau-beih nyei ga'naaiv yaac maaih ganh nyungc nzueic. 41Mba'hnoi maaih ganh nyungc njang-laangc, hlaax maaih ganh nyungc njang-laangc, hleix maaih ganh nyungc njang-laangc. Hleix yaac yietc norm maaih yietc norm nyei njang-laangc.
42Daic mingh nyei mienh nangh daaih se hnangv naaiv aqv. Biopv nyei sin haih huv nyei. Daic mingh aengx nangh daaih nyei sin maiv haih huv aqv. 43Zuqc biopv nyei sin se aqc mangc. Nangh daaih nyei sin se nzueic nyei. Zuqc biopv nyei sin se mau. Nangh daaih nyei sin se henv. 44Zuqc biopv nyei sin se orv sin. Nangh daaih nyei sin se Singx Lingh bun maaih maengc nyei sin. Se gorngv maaih orv sin, ziouc maaih Singx Lingh bun maaih maengc nyei sin. 45Weic zuqc Ging-Sou gorngv,
  “Daauh dauh mienh se Aa^ndam,
   ninh yaac benx maaih maengc nyei mienh.”
 Mv baac nqa'haav wuov dauh Aa^ndam se bun mienh maaih maengc ziangh jienv wuov dauh.
46Cuotv ndaangc se maiv zeiz Singx Lingh bun maaih maengc nyei, se maaih orv sin nyei, nqa'haav Singx Lingh cingx bun maaih maengc nyei. 47Da'yietv dauh Aa^ndam, Tin-Hungh longc ndau-beih nyei nie zeix daaih. Da'nyeic dauh Aa^ndam yiem tin-dorngh njiec daaih. 48Longc nie zeix wuov dauh baamh mienh hnangv haaix nor, guei baamh gen wuov deix se hnangv wuov nor. Yiem tin-dorngh daaih wuov dauh hnangv haaix nor, guei tin-dorngh wuov deix yaac hnangv wuov nor. 49Mbuo hnangv haaix nor zuangv longc nie zeix daaih wuov dauh, mbuo yaac oix hnangv wuov nor zuangv yiem tin-dorngh daaih wuov dauh.
50Gorx-youz aac, yie mbuox meih mbuo, maaih orv maaih nziaamv nyei sin maiv haih nzipc ⟨Tin-Hungh nyei guoqv⟩ nyei buonc. Haih huv haih waaic nyei yaac maiv haih nzipc maiv haih huv, maiv haih waaic nyei. 51Muangx longx yie oix gorngv naaiv deix maiv gaengh mbiaangx yaangh nyei sic mbuox meih mbuo. Mbuo maiv zeiz yietc zungv daic, mv baac mbuo oix goiv yienc nzengc. 52Nzatc mbui nqa'haav laai wuov nzunc, mbuo yietc zungv liemh zeih oix goiv yienc ndongc nziepv m'zing siepv. Weic zuqc nzatc mbui wuov zanc, daic mingh nyei mienh ziouc nangh daaih, yietc liuz maiv daic aqv. Mbuo yietc zungv yaac goiv yienc. 53Weic zuqc haih huv nyei sin oix tiuv benx maiv haih huv nyei sin. Haih daic nyei yaac oix tiuv benx maiv haih daic nyei. 54Haih huv nyei sin tiuv benx maiv haih huv nyei, haih daic nyei yaac tiuv benx maiv haih daic nyei wuov zanc, ziouc cuotv daaih doix-diuc naaiv deix Ging-Sou nyei waac. Ging-Sou gorngv,
  “Zuqc daic nyei qaqv zuqc mietc nzengc.
   Duqv hingh nyei qaqv ziouc gunv jienv.”
  55“Zuqc daic nyei qaqv aah! Meih duqv hingh nyei qaqv yiem haaix?
   Daic nyei qaqv aah! Danx mienh daic nyei ndie-doqc yiem haaix?”
56Danx mienh daic nyei ndie-doqc se zuiz. Zuiz nyei qaqv yaac yiem leiz-latc daaih. 57Mv baac laengz zingh Tin-Hungh, ninh bun mbuo weic mbuo nyei Ziouv Yesu Giduc duqv hingh.
58Yie hnamv nyei gorx-youz aac, weic naaiv meih mbuo oix zuqc sienx wuonv, maiv dungx tuix. Oix zuqc zanc-zanc cuotv qaqv zoux Ziouv nyei gong, weic zuqc meih mbuo hiuv duqv meih mbuo weic Ziouv zoux gong, maiv maaih yietc nyungc maiv lamh longc.