15

Yexu caj sawv rov lug

1Cov kwvtij, kuv xaav kuas mej ncu txug txuj xuv zoo kws kuv txeev qha rua mej, hab mej tub txais yuav hab nyob ruaj rua huv lawm. 2Mej yuav tau dim vem muaj txuj xuv zoo hov, tsuav yog mej tuav rawv tej lug kws kuv qha rua mej. Yog mej tsw tuav rawv le ntawd mej kev ntseeg tsw muaj qaabhau.
3Tsua qhov kuv tub muab zaaj kws tseem ceeb kawg nkaus kws kuv tau txais lug hov cob rua mej lawm, yog qhov kws Kheto tuag vem yog tim peb lub txem lawv le sau ca rua huv Vaajtswv phoo ntawv, 4hab nwg raug muab log lawm, nub peb nwg raug tsaa sawv rov lug lawv le sau ca rua huv Vaajtswv phoo ntawv, 5hab nwg lug tshwm rua Khefa hab tshwm rua kaum ob tug thwjtim pum. 6Dhau ntawd nwg lug tshwm rua cov kwvtij coob dua tswb puas leej pum rua tuab lub swjhawm, cov kws pum ntawd feem coob nwgnuav tseed muaj txujsa nyob, tsuas yog qee leej tsaug zug lawm xwb. 7Dhau ntawd nwg lug tshwm rua Yakaunpau hab cov tubkhai suavdawg pum. 8Thaus kawg nwg lug tshwm rua kuv pum, kuv zoo le tug mivnyuas kws tsw tau txug caij yug ca le yug lawm. 9Vem tas kuv yog tug tubkhai kws yau dua lwm tug huvsw, hab tsw tswm nyog tau lub npe hu ua tubkhai tsua qhov kuv tswm txom Vaajtswv pawg ntseeg. 10Vem yog Vaajtswv txujkev hlub kuv txhad tau nyob le kws nyob nuav hab qhov kws Vaajtswv hlub kuv tau muaj qaabhau heev. Kuv ua num khwv dua puab suavdawg tassws tsw yog kuv tug kheej ua, yog Vaajtswv txujkev hlub kws nrug nraim kuv ua. 11Vem le nuav txawm yog kuv hab puab, los peb puavleej tshaaj tawm zaaj nuav hab mej ntseeg zaaj nuav.

Qhov kws cov tuag sawv rov lug

12Yog peb tshaaj tawm tas Kheto raug tsaa caj sawv huv qhov tuag rov lug lawm, ua caag mej cov qee leej tseed has tas qhov kws sawv huv qhov tuag rov lug tsw muaj? 13Yog qhov kws sawv huv qhov tuag rov lug tsw muaj, Kheto kuj tsw raug tsaa sawv rov lug. 14Yog Kheto tsw tau raug tsaa sawv rov lug, qhov kws peb tshaaj tawm hov kuj tsw muaj qaabhau, hab qhov kws mej ntseeg kuj tsw muaj qaabhau. 15Tuabneeg yuav pum tas peb ua cuav timkhawv txug Vaajtswv vem peb tub ua timkhawv tas Vaajtswv tsaa Kheto sawv rov lug lawm, tassws yog tuabneeg tuag tsw raug tsaa sawv rov lug, Vaajtswv kuj tsw tsaa Kheto sawv rov lug hab. 16Yog cov tuabneeg tuag tsw raug tsaa sawv rov lug, Kheto kuj tsw tau raug tsaa sawv rov lug. 17Yog Kheto tsw tau raug tsaa sawv rov lug, mej txujkev ntseeg kuj tsw muaj qaabhau hab mej tseed nyob huv mej lub txem. 18Yog le ntawd cov tuabneeg kws tsaug zug rua huv Kheto kuj puam tsuaj moog lawm. 19Yog peb muaj sab vaam rua huv Kheto rua swm neej nuav xwb, peb kuj yog cov kws ntxwm khuvleej dua ib tsoom suavdawg.
20Tassws nwgnuav Kheto tub raug tsaa huv qhov tuag rov lug lawm, yog thawj tug huv cov kws tsaug zug lawm. 21Vem tas txujkev tuag tshwm ntawm ib tug tuabneeg lug le caag, mas qhov kws caj sawv huv qhov tuag kuj tshwm ntawm ib tug tuabneeg lug ib yaam nkaus le ntawd. 22Vem tas txhua tug nyob huv Ataa txhad le tuag, mas txhua tug kws nyob huv Kheto yuav caj sawv rov lug ib yaam le ntawd. 23Tassws yuav tsum sawv lawv ib qeb zuj zug, Kheto yog thawj tug,y dhau ntawd thaus Kheto rov qaab lug cov kws yog Kheto le yuav sawv rov lug. 24Thaus ntawd yog lub swjhawm kawg kws Kheto muab lub tebchaws cob rua Vaajtswv kws yog leej Txwv yog thaus Kheto tub rhuav tshem txhua tug timtswv kws kaav hab tej fwjchim hab tej daab huvsw lawm. 25Tsua qhov Kheto yuav tsum kaav moog txug thaus Vaajtswv muab txhua tug yeeb ncuab txu nyob huv qaab Kheto xwb taw. 26Tug yeeb ncuab kawg kws yuav muab ua kuas puam tsuaj yog txujkev tuag. 27“Tsua qhov Vaajtswv muab txhua yaam tso rua huv qaab nwg xwb taw.” Thaus Vaajtswv txujlug has tas, “Muab txhua yaam tso rua huv qaab nwg,” kuj paub tseeb tas tsw yog has txug Vaajtswv kws muab txhua yaam tso rua huv qaab leej Tub tug fwjchim. 28Thaus txhua yaam nyob huv qaab leej Tub tug fwjchim lawm, thaus ntawd leej Tub kuj yuav raug nyob rua huv qaab leej Txwv tug fwjchim, sub Vaajtswv txhad ua txhua yaam tug thawj.
29Yog le hov cov kws ua kevcai raus dej moog paab rua cov kws tuag lawd yuav ua le caag? Yog cov kws tuag lawm tsw caj sawv rov lug le, ua caag tseed muaj tuabneeg ua kevcai raus dej moog paab cov kws tuag hab? 30Hab ua caag peb yuav raug kev ceblaaj txhua lub swjhawm? 31Cov kwvtij, kuv naj nub ntswb kev tuag. Kuv has le nuav vem kuv khaav txug mej rua huv Yexu Kheto kws yog peb tug Tswv. 32Yog kuv tawm tsaam tsaj qus huv lub moos Efexau, hab muaj sab vaam ib yaam le ib tsoom tuabneeg xwb, kuv yuav tau qaabhau daabtsw? Yog cov tuabneeg tuag tsw txawj sawv rov lug, kuj “ca peb noj tag haus tag tsua qhov pigkig peb yuav tuag.”
33Tsw xob yuam kev. “Qhov kws nrug cov tuabneeg phem ua ke yeej yuav rhuav qhov kws yug ua zoo.” 34Ca le rov qaab feeb meej ua lub neej zoo, tsw xob ua txhum dua le lawm, tsua qhov muaj qee leej tsw paub Vaajtswv. Kuv has le nuav kuas mej paub txaaj muag.

Lub cev kws caj sawv rov lug

35Tassws yuav muaj tuabneeg nug has tas, “Cov tuabneeg tuag yuav caj sawv rov lug le caag? Puab yuav muaj lub cev zoo le caag lug?” 36Au nam tuabneeg ruag. Yaam kws mej muab tseb, yog tsw tuag ua ntej yuav tsw txawj tuaj dua tshab. 37Yaam kws mej muab tseb hov tsw has mog lossws lwm yaam qoob, tsw yog mej muab hlo tsob qoob moog tseb, tassws mej coj noob qhuav qhuav moog tseb xwb. 38Vaajtswv pub lub cev rua lub noob lawv le nwg pum zoo, hab pub txhua yaam noob nyag muaj nyag lub cev. 39Txhua yaam nqaj tsw sws thooj, tuabneeg muaj dua ib yaam nqaj, tsaj txhu muaj dua ib yaam nqaj, naag noog muaj dua ib yaam nqaj hab ntseg muaj dua ib yaam nqaj. 40Lub cev sau ntuj kuj muaj, lub cev huv nplajteb kuj muaj. Lub cev sau ntuj muaj dua ib yaam meej mom, lub cev huv nplajteb kuj muaj dua ib yaam meej mom. 41Lub nub muaj dua ib yaam meej mom, lub hli muaj dua ib yaam meej mom hab tej nub qub kuj muaj dua ib yaam meej mom. Ib lub nub qub le meej mom zoo tsw thooj lwm lub nub qub le meej mom.
42Qhov kws tuabneeg tuag caj sawv rov lug kuj zoo ib yaam nkaus. Lub cev kws muab tseb txawj lwj taag, lub cev kws sawv rov lug tsw txawj lwj. 43Yaam kws muab tseb lawd tsw muaj koob meej, yaam kws sawv rov lug muaj meej mom. Yaam kws muab tseb tsw muaj zug, yaam kws sawv rov lug muaj zug. 44Yaam kws muab tseb yog lub cev nqaj, yaam kws sawv rov lug yog lub cev ntsuj plig. Yog muaj lub cev nqaj lawm, yeej muaj lub cev ntsuj plig. 45Lawv le muaj lug sau ca tas, “Thawj tug tuabneeg kws yog Ataa txhad le caj sa,” tassws tug Ataa kws lug tom kawg yog ntsuj plig kws pub txujsa. 46Thawj lub cev tsw yog lub cev ntsuj plig, yog lub cev nqaj tawv, lub cev tom qaab txhad yog cev ntsuj plig. 47Thawj tug tuabneeg yog tawm huv nplajteb lug yog tuabneeg aav, tug tuabneeg kws ob lug sau ntuj lug. 48Tug tuabneeg aav hov zoo le caag, tej tuabneeg aav kuj zoo ib yaam le ntawd. Tug tuabneeg sau ntuj zoo le caag, tej tuabneeg sau ntuj kuj zoo ib yaam nkaus le ntawd. 49Yaam nkaus le peb tub muaj yaam ntxwv zoo le tug tuabneeg aav, peb kuj yuav muaj yaam ntxwv zoo le tug tuabneeg sau ntuj. 50Cov kwvtij, kuv has tas, nqaj hab ntshaav tsw muaj feem tau Vaajtswv lub tebchaws, hab yaam kws txawj lwj tsw muaj feem tau yaam kws tsw txawj lwj.
51Saib maj, kuv yuav qha ib zaaj kws muab npog ca lawd rua mej. Peb suavdawg yuav tsw tsaug zug taag huvsw, tassws peb txhua tug yuav raug plhis dua tshab, 52rua tuab plag tuab ntsais muag xwb rua thaus tshuab raaj xyu zag kawg. Tsua qhov yuav tshuab raaj xyu mas cov kws tuag taag lawd yuav raug tsaa caj sawv rov lug tsw txawj lwj hab peb yuav raug plhis dua tshab. 53Yaam kws txawj lwj yuav tsum naav yaam kws tsw txawj lwj, hab yaam kws yuav tsum tuag yuav tsum naav yaam kws tsw txawj tuag. 54Thaus yaam kws txawj lwj naav yaam kws tsw txawj lwj hab yaam kws yuav tsum tuag naav yaam kws tsw txawj tuag, thaus ntawd yuav tav lawv le tej lug sau ca has tas,
  “Txujkev kov yeej tub nqog txujkev tuag lawm.”
  55“Txujkev tuag 'e, koj txujkev kov yeej
   dua twg lawm?
  Txujkev tuag 'e, koj tug taug
   dua twg lawm?”
56Txujkev tuag tug taug yog lub txem hab lub txem tug fwjchim yog Mauxe txuj kevcai. 57Ua Vaajtswv tsaug nwg pub peb kov yeej vem yog peb tug Tswv Yexu Kheto.
58Vem le nuav, cov kwvtij kws kuv hlub, ca le nyob ruaj khov, tsw xob ywj faab ywj fwj, ca le ua tug Tswv teg num puv npo txhua lub swjhawm hab paub tas tej num kws mej ua rua huv tug Tswv tsw taag dawb taag do.