9

Hậu đãi Mê-phi-bô-phết

1Một hôm, Đa-vít hỏi: "Có ai trong nhà Sau-lơ còn sống không? Ta muốn vì Giô-na-than giúp đỡ người còn lại ấy." 2-5Một người tên là Di-ba, trước kia làm đầy tớ trong nhà Sau-lơ được gọi vào chầu vua. Vua hỏi: "Ông là Di-ba phải không?" Di-ba thưa: "Dạ phải." Vua tiếp: "Trong gia đình Sau-lơ có ai còn sống không? Ta muốn chia sẻ ân huệ của Thượng Đế ban cho với người ấy." Di-ba đáp "Còn một người con trai của Giô-na-than, người này bị què." Đa-vít hỏi tiếp: "Người ấy ở đâu?" Thưa: "Ở trong nhà của Ma-ki, con của A-mi-ên, tại Lô-đê-ba." Vua Đa-vít sai đem người ấy đến. 6Mê-phi-bô-sết - con Giô-na-than, cháu Sau-lơ, đến sấp mình dưới đất vái lạy Đa-vít. Đa-vít hỏi: "Mê-phi-bô-sết?" Thưa: "Dạ, kẻ đầy tớ bệ hạ đây." 7Đa-vít vỗ về: "Đừng sợ. Vì Giô-na-than, cha cậu, ta muốn giúp cậu, trả lại cho cậu tất cả đất đai của Sau-lơ, ông nội cậu, và cậu sẽ ăn cùng bàn với ta mãi mãi." 8Mê-phi-bô-sết vái dài và nói: "Tôi là ai? Tại sao bệ hạ lại ưu đãi một con chó chết như tôi?"
9Vua gọi Di-ba, đầy tớ của Sau-lơ, căn dặn: "Ta đã cho cháu nội của chủ ông tất cả tài sản của gia đình Sau-lơ trước kia. 10Vậy ông sẽ cùng các con và đầy tớ mình (Di-ba có mười lăm con trai và hai mươi tôi tớ) cày cấy đất này, lấy hoa lợi phụng dưỡng nhà chủ. Tuy nhiên, Mê-phi-bô-sết sẽ luôn luôn ăn cùng bàn với ta." 11Di-ba thưa: "Tôi xin tuân theo mọi điều bệ hạ truyền." Và như thế, Mê-phi-bô-sết ăn cùng bàn với vua như một hoàng tử. 12Mê-phi-bô-sết có một con trai nhỏ là Mi-ca. Cả nhà Di-ba trở thành tôi tớ của Mê-phi-bô-sết. 13Còn Mê-phi-bô-sết, dù bị què cả hai chân, lên sống ở Giê-ru-sa-lem vì được ăn chung với vua.