9

Klei Y-Đawit Ngă Jăk kơ Y-Mêphibôset

1 Y-Đawit lač, “Ăt dôk mơ̆ sa čô hlăm sang Y-Sôl čiăng kơ kâo dưi bi êdah kơ ñu klei ngă jăk kyua Y-Jônathan?” 2Mâo sa čô dĭng buăl hlăm sang Y-Sôl, anăn gơ̆ Y-Siba, leh anăn arăng iêu gơ̆ nao kơ Y-Đawit. Mtao lač kơ gơ̆, “Ih jing Y-Siba mơ̆?” Leh anăn gơ̆ lač, “Dĭng buăl ih jing pô anăn yơh.” 3 Mtao lač, “Ăt dôk mơ̆ sa čô hlăm sang Y-Sôl čiăng kơ kâo dưi bi êdah klei jăk Aê Diê kơ ñu?” Y-Siba lač kơ mtao, “Y-Jônathan ăt dôk mâo sa čô anak êkei, gơ̆ êwiên.” 4Mtao lač kơ ñu, “Ti gơ̆ lĕ?” Y-Siba lač kơ mtao, “Gơ̆ dôk hlăm sang Y-Makir anak êkei Y-Amiêl hlăm ƀuôn Lô-Dêbar.” 5Snăn Mtao Đawit tiŏ nao arăng atăt gơ̆ mơ̆ng sang Y-Makir anak êkei Y-Amiêl hlăm ƀuôn Lô-Dêbar. 6Y-Mêphibôset anak êkei Y-Jônathan, čô Y-Sôl, hriê kơ Y-Đawit leh anăn kŭp ƀô̆ ñu ti lăn leh anăn kkuh. Y-Đawit lač, “Ơ Y-Mêphibôset.” Leh anăn gơ̆ lŏ wĭt lač, “Nĕ tinei dĭng buăl ih.” 7Y-Đawit lač kơ ñu, “Đăm huĭ ôh; kyuadah kâo srăng bi êdah kơ ih klei jăk kyua ama ih Y-Jônathan, leh anăn kâo srăng lŏ bi wĭt kơ ih jih lăn Y-Sôl aê ih. Leh anăn ih srăng huă ƀơ̆ng ti jhưng huă kâo nanao.” 8Gơ̆ kkuh leh anăn lač, “Ya dĭng buăl ih jing tơl ih uêñ hĕ kơ sa drei asâo djiê msĕ si kâo?”
9Leh anăn mtao iêu Y-Siba dĭng buăl Y-Sôl leh anăn lač kơ gơ̆, “Jih jang dŏ Y-Sôl leh anăn dŏ jih sang ñu kâo brei leh kơ anak čô khua ih. 10Ih, phung anak êkei ih, leh anăn phung dĭng buăl ih srăng mă bruă hma gơ̆, leh anăn srăng mă ba boh, čiăng kơ anak čô khua ih dưi mâo mnơ̆ng ƀơ̆ng huă. Ƀiădah Y-Mêphibôset anak čô khua ih srăng huă ƀơ̆ng nanao ti jhưng huă kâo.” Y-Siba mâo pluh êma čô anak êkei leh anăn dua pluh čô dĭng buăl. 11Leh anăn Y-Siba lač kơ mtao, “Tui si jih klei khua kâo mtao mtă kơ dĭng buăl ñu, dĭng buăl ih srăng ngă snăn yơh.” Snăn Y-Mêphibôset+ huă ƀơ̆ng ti jhưng huă Mtao Đawit msĕ si sa čô anak mtao. 12Leh anăn Y-Mêphibôset mâo sa čô anak êkei hlăk ai, anăn gơ̆ Y-Mika. Jih jang phung dôk hlăm sang Y-Siba jing dĭng buăl kơ Y-Mêphibôset. 13Snăn Y-Mêphibôset+ dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, kyuadah ñu ƀơ̆ng huă nanao ti jhưng huă mtao. Ñu jing êwiên jih dua nah jơ̆ng ñu.