9

Tavi hab Mefinpause

1Tavi has tas, “Xa‑u caaj ceg tshuav leejtwg rua kuv hlub vem yog saib rua Yaunathaa los tsw tshuav?” 2Xa‑u tsev tuabneeg muaj ib tug tub qhe hu ua Xinpa, tes puab txawm hu nwg tuaj cuag Tavi, mas vaajntxwv Tavi nug nwg tas, “Koj yog Xinpa lov?” Nwg teb tas, “Kuv kws yog koj tug qhev yog lauj.” 3Vaajntxwv has rua nwg tas, “Xa‑u caaj ceg tshuav leejtwg rua kuv hlub lawv le Vaajtswv txujkev hlub los tsw tshuav?” Xinpa teb vaajntxwv tas, “Yaunathaa tshuav ib tug tub, tuag taw hab.” 4Vaajntxwv nug nwg tas, “Tug hov nyob hovtwg?” Xinpa has rua vaajntxwv tas, “Tug hov nyob huv Ami‑ee tug tub Makhi lub tsev huv lub moos Launtenpa.” 5Tes vaajntxwv txawm khaiv tuabneeg moog coj tug hov huv Ami‑ee tug tub Makhi lub tsev ntawm lub moos Launtenpa lug. 6Tes Yaunathaa tug tub Mefinpause kws yog Xa‑u tug xeeb ntxwv txhad tau lug cuag Tavi, nwg khwb nkaus pe Tavi. Tavi has tas, “Mefinpause 'e.” Nwg teb tas, “Yawm hlub, kuv yog koj tug qhev.” 7Tavi has rua nwg tas, “Tsw xob ntshai tsua qhov kuv yuav hlub koj vem yog saib rua koj txwv Yaunathaa, hab kuv yuav muab koj yawm Xa‑u tej laj teb huvsw thim rua koj, hab koj yuav nrug kuv koom noj haus ua ke ntawm kuv rooj mov moog le.” 8Mefinpause txawm pe hab has tas, “Kuv kws yog koj tug qhev yog leejtwg es koj yuav tsaa lub laaj muag saib tug dev tuag kws zoo le kuv nuav?”
9Vaajntxwv hu Xinpa kws yog Xa‑u tug tub qhe tuaj hab has tas, “Txhua yaam kws yog Xa‑u hab nwg tsev tuabneeg le kuv muab cob rua koj tug tswv tug xeeb ntxwv lawm. 10Koj hab koj cov tub ki hab koj cov tub qhe yuav tsum ua nwg tej teb rua nwg, hab sau tej qoob kws ua tau hov lug rua koj tug tswv tug xeeb ntxwv tau noj. Tassws Mefinpause kws yog koj tug tswv tug xeeb ntxwv nuav yuav nrug kuv koom rooj noj ua ke.” Xinpa muaj kaum tswb tug tub hab neeg nkaum tug tub qhe. 11Xinpa txawm has rua vaajntxwv tas, “Kuv yuav ua txhua yaam lawv le kws vaajntxwv has rua kuv kws yog koj tug qhev.” Mefinpause txhad nrug Tavi koom rooj noj haus ua ke ib yaam le yog vaajntxwv tub. 12Mefinpause muaj ib tug mivtub yau hu ua Mikhas. Txhua tug kws nyob huv Xinpa lub tsev puavleej ua Mefinpause le tub qhe. 13Mefinpause txhad nyob huv lub nroog Yeluxalee. Nwg nrug vaajntxwv koom ib lub rooj noj mov moog le. Nwg ob txhais taw tuag taag huvsw.