1

Yawmsaub rau txem rua Ahaxiya

1Thaus Ahaj tuag lawd cov Mau‑a txawm faav xeeb rua cov Yixayee. 2Ahaxiya poob qhov rais sau nwg lub tsev txheej ob huv lub nroog Xamali mas nwg mob. Nwg txhad khaiv cov tub tshaaj xuv moog mas has rua puab tas, “Mej ca le moog nug daab Npa‑aaxenpu kws yog cov tuabneeg huv lub moos Ekhoo tug daab tas, kuv tug mob yuav zoo los tsw zoo.” 3Mas Yawmsaub tug tubkhai ntuj has rua Eliya kws nyob huv Thinpi tas, “Ca le sawv tseeg moog ntswb Xamali tug vaajntxwv cov tub tshaaj xuv mas has rua puab tas, ‘Tsw muaj Vaajtswv nyob huv Yixayee tebchaws lov mej txhad moog nug Npa‑aaxenpu kws yog cov tuabneeg Ekhoo tug daab?’ 4Vem le nuav Yawmsaub has tas, ‘Ahaxiya yuav tsw nqeg sau lub txaaj kws nwg moog pw hov lug le, nwg yeej yuav tuag xwb.’ ” Tes Eliya txawm moog lawm.
5Cov tub tshaaj xuv txhad rov lug rua ntawm vaajntxwv mas vaajntxwv nug puab tas, “Ua le caag mej ca le rov qaab lug?” 6Puab has rua nwg tas, “Muaj ib tug yawm tuaj ntswb peb mas has rua peb tas, ‘Mej ca le rov qaab moog has rua tug vaajntxwv kws khaiv mej tuaj tas, Yawmsaub has le nuav tas, Tsw muaj Vaajtswv nyob huv Yixayee tebchaws lawm koj txhad khaiv tuabneeg moog nug daab Npa‑aaxenpu kws yog cov Ekhoo tug daab lov? Vem le nuav koj yuav tsw nqeg sau lub txaaj kws koj moog pw hov, koj yeej yuav tuag xwb.’ ” 7Vaajntxwv has rua puab tas, “Tug kws tuaj ntswb mej hab has tej lug nuav rua mej yog tuabneeg zoo le caag?” 8Puab teb nwg tas, “Nwg naav lub tsho ntaub plaub hab nwg sa ib txuj hlaab tawv ntawm duav.” Mas vaajntxwv has tas, “Tug kod yog Eliya kws nyob huv Thinpi ntaag.”
9Vaajntxwv txawm khaiv ib tug thawj rog coj tswb caug leej tub rog kws nwg kaav moog rua ntawm Eliya. Nwg nce moog cuag Eliya kws nyob tsawg sau lub pov roob mas has rua Eliya tas, “Vaajtswv tug tuabneeg 'e, vaajntxwv has tas, ‘Koj ca le nqeg lug.’ ” 10Tassws Eliya teb tug thawj rog hov tas, “Yog tas kuv yog Vaajtswv le ib tug tuabneeg tag, thov kuas suavtawg poob sau ntuj lug hlawv koj hab koj tswb caug leej tub rog kub nyab taag.” Tes suavtawg txawm poob sau ntuj lug hlawv nwg hab nwg tswb caug leej hov kub nyab taag huvsw.
11Vaajntxwv rov khaiv dua ib tug thawj rog coj tswb caug leej tub rog kws nwg kaav rov moog has rua Eliya. Nwg nce moog has rua Eliya tas, “Vaajtswv tug tuabneeg 'e, vaajntxwv has tas, ‘Koj ca le nqeg lug taamswm nuav.’ ” 12Tassws Eliya teb puab tas, “Yog tas kuv yog Vaajtswv le ib tug tuabneeg tag, thov kuas suavtawg poob sau ntuj lug hlawv koj hab koj tswb caug leej tub rog kub nyab taag.” Tes Vaajtswv le suavtawg txawm poob sau ntuj lug hlawv nwg hab nwg tswb caug leej hov kub nyab taag huvsw.
13Mas vaajntxwv rov khaiv dua ib tug thawj rog coj tswb caug leej tub rog kws nwg kaav moog. Tug thawj rog kws peb kuj nce moog mas txhus caug ndua ntawm Eliya xubndag thov thov has tas, “Vaajtswv tug tuabneeg 'e, kuv thov koj tsaa laaj muag saib kuv kws yog koj tug qhev txujsa hab tswb caug leej nuav txujsa kuas muaj nqes. 14Suavtawg tub poob sau ntuj lug kub ob tug thawj rog kws kaav tswb caug leej kws tuaj ua ntej hov hab ob tug cov tub rog taag lawm. Mas nwgnuav thov koj tsaa laaj muag saib kuv txujsa kuas muaj nqes.” 15Tes Yawmsaub tug tubkhai ntuj txawm has rua Eliya tas, “Ca le nqeg nrug nwg moog, tsw xob ntshai nwg.” Nwg txawm sawv tseeg nrug tug thawj rog moog cuag vaajntxwv 16mas has rua vaajntxwv tas, “Yawmsaub has le nuav tas, ‘Koj tau khaiv tuabneeg moog nug daab Npa‑aaxenpu kws yog cov Ekhoo tug daab, mas yog vem tsw muaj Vaajtswv huv Yixayee tebchaws kws yuav moog nug tau lov? Vem le nuav koj yuav tsw nqeg sau lub txaaj kws koj moog pw kod lug, koj yeej yuav tuag xwb.’ ”
17Tes nwg txawm tuag lawv le Yawmsaub tej lug kws Eliya has hov. Tes Yaulaa kws yog Ahaxiya tug kwv txawm sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav, vem yog Ahaxiya tsw muaj tub. Thaus hov yog xyoo ob kws Yehausafa tug tub Yehaulaa kaav Yuta. 18Lwm yaam num kws Ahaxiya ua mas tub muab sau ca rua huv phoo ntawv kws has txug cov Yixayee tej vaajntxwv le keeb kwm.