1

Tơlơi Yahweh Phat Kơđi Ƀơi Pơtao Ahazyah

1Tơdơi kơ pơtao Ahab djai laih, lŏn čar ƀing Môab tơgŭ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar ƀing Israel.
2Hlak anŭn, pơtao Ahazyah, jing pô tŏ tui pơtao Ahab, hơmâo lê̆ trŭn mơ̆ng adri̱ng sang gah ngŏ ñu hăng ruă kơtang biă mă amăng plei phŭn Samaria. Tui anŭn yơh, ñu pơkiaŏ ƀing laĭ pơthâo ñu nao hơduah tơña lăng yang rơba̱ng Baal-Zebub, jing yang ƀing Ekrôn anŭn, kiăng kơ thâo krăn ñu či suaih hĭ mơ̆n thâo mơ̆ng tơlơi ruă anai.
3Samơ̆ hơmâo ling jang Yahweh laĭ kơ Êliyah mơnuih plei Tisbe tui anai, “Nao bưp bĕ ƀing laĭ pơthâo pơtao Ahazyah hăng tơña kơ ƀing gơñu tui anai: Yua hơget ƀing gih nao kiăng kơ tơña hơduah yang rơba̱ng Baal-Zebub, jing yang ƀing Ekrôn anŭn lĕ? Anŭn jing yuakơ ƀu hơmâo ôh hă Ơi Adai amăng lŏn čar Israel? 4Hơnŭn yơh, Yahweh pơhiăp hăng pơtao tui anai: Ih ƀu či tơbiă đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng anih pĭt ih hlak đih anŭn. Sĭt ih či djai hĭ yơh!”
 Giŏng anŭn, Êliyah đuaĭ nao bưp ƀing laĭ pơthâo anŭn amăng jơlan hăng pơhiăp hăng ƀing gơñu.
5Tơdang ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ pơtao, pơtao tơña kơ ƀing gơ̆ tui anai, “Yua hơget ƀing gih wơ̆t glaĭ tañ lĕ?”
6Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Hơmâo sa čô rai bưp ƀing gơmơi hăng laĭ tui anai: Wơ̆t glaĭ bĕ pơ pơtao jing pô pơkiaŏ ƀing gih nao hăng tơña kơ ñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Yua hơget ih pơkiaŏ mơnuih nao kiăng kơ tơña hơduah yang rơba̱ng Baal-Zebub, jing yang ƀing Ekrôn anŭn lĕ? Anŭn jing yuakơ ƀu hơmâo ôh hă Ơi Adai amăng lŏn čar Israel? Hơnŭn yơh, Ih ƀu či tơbiă đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng anih pĭt ih hlak đih anŭn. Sĭt ih či djai yơh!’ ”
7Pơtao tơña kơ ƀing gơñu tui anai, “Hiư̆m pă pô anŭn, jing pô rai bưp ƀing gih laih anŭn laĭ kơ ƀing gih tơlơi anŭn lĕ?”
8Ƀing gơñu laĭ glaĭ tui anai, “Ñu jing sa čô mơnuih buh ao blâo laih anŭn hơmâo hơdrăng kơiăng ngă hăng klĭ rơmô.”
 Pơtao laĭ, “Anŭn jing pô pơala Êliyah, mơnuih plei Tisbe yơh.”
9Giŏng anŭn, ñu pơkiaŏ sa grup tơhan rơmapluh čô hrŏm hăng khua gơñu nao pơ Êliyah. Hlak anŭn, Êliyah hlak dŏ be̱r ƀơi kơčŏng bŏl čư̆, tui anŭn khua anŭn đĭ nao pơhiăp hăng gơ̆ tui anai, “Ơ mơnuih Ơi Adai, pơtao pơđar tui anai: Trŭn rai bĕ!”
10Êliyah laĭ glaĭ kơ khua tơhan anŭn tui anai, “Tơdah kâo jing mơnuih Ơi Adai, rơkâo kơ apui trŭn rai mơ̆ng adai čuh pơdjai hĭ ih wơ̆t hăng ƀing tơhan ih mơ̆n!” Giŏng anŭn, apui lê̆ mơ̆ng adai adih mơtam čuh pơrai hĭ khua tơhan anŭn wơ̆t hăng ƀing tơhan gơ̆ mơ̆n.
11Tơdơi kơ anŭn, pơtao pơkiaŏ rơmapluh čô tơhan pơkŏn dơ̆ng hrŏm hăng khua gơñu nao pơ pô pơala Êliyah. Pô khua anŭn laĭ kơ Êliyah tui anai, “Ơ mơnuih Ơi Adai hơi, pơtao pơđar kơ ih tui anai: Trŭn rai mơtam bĕ!”
12Êliyah laĭ glaĭ tui anai, “Tơdah kâo jing mơnuih Ơi Adai, rơkâo kơ apui trŭn rai mơ̆ng adai adih mơtam čuh pơdjai hĭ ih wơ̆t hăng ƀing tơhan ih mơ̆n!” Giŏng anŭn, apui lê̆ trŭn mơ̆ng adai adih čuh pơdjai hĭ pô khua tơhan anŭn wơ̆t hăng rơmapluh čô ƀing tơhan gơ̆ mơ̆n.
13Tui anŭn, pơtao pơkiaŏ rai rơmapluh čô ling tơhan tal klâo dơ̆ng hrŏm hăng khua gơñu. Samơ̆ pô khua tơhan anŭn đĭ nao tŏ tơŭt ƀơi anăp Êliyah hăng kwưh rơkâo tui anai, “Ơ mơnuih Ơi Adai hơi, rơkâo kơ ih pơyom brơi tơlơi hơdip kâo laih anŭn tơlơi hơdip ƀing rơmapluh čô tơhan kâo, jing ƀing ding kơna ih anai! 14Lăng bĕ, apui hơmâo lê̆ trŭn laih mơ̆ng adai laih anŭn čuh pơdjai hĭ laih dua čô khua tơhan hlâo wơ̆t hăng ƀing ling tơhan gơñu mơ̆n. Samơ̆ ră anai rơkâo kơ ih pơyom brơi tơlơi hơdip kâo đa!”
15Ling jang Yahweh laĭ kơ Êliyah tui anai, “Trŭn nao hăng ñu bĕ! Anăm huĭ kơ ñu ôh!” Tui anŭn, Êliyah tơgŭ trŭn nao hrŏm hăng khua tơhan anŭn kiăng kơ nao pơ pơtao yơh.
16Êliyah laĭ kơ pơtao tui anai, “Anai yơh jing tơlơi Yahweh laĭ: Yua hơget ih hơmâo pơkiaŏ laih ƀing laĭ pơthâo ih kiăng kơ nao tơña hơduah yang rơba̱ng Baal-Zebub, jing yang ƀing Ekrôn anŭn lĕ? Anŭn jing yuakơ ƀu hơmâo ôh hă Ơi Adai amăng ƀing Israel? Yuakơ ih hơmâo ngă laih tơlơi anŭn, ih ƀu či tơgŭ đuaĭ hĭ ôh mơ̆ng anih pĭt ih hlak đih anŭn. Sĭt ih či djai yơh!” 17Tui anŭn, Ahazyah djai hĭ, krep tui hăng boh hiăp Yahweh, jing boh hiăp pô pơala Êliyah hơmâo pơhiăp laih yơh.
 Yuakơ pơtao Ahazyah ƀu hơmâo ană đah rơkơi ôh, tui anŭn adơi ñu Yôram tŏ tui ñu jing pơtao ƀing Israel. Anŭn jing amăng thŭn tal dua Yehôram ană đah rơkơi Yehôsaphat ngă pơtao ƀing Yudah yơh.
18Bơ kơ khul tơlơi truh pơkŏn dơ̆ng amăng rơnŭk Ahazyah wai lăng wơ̆t hăng bruă ñu ngă laih, arăng čih pioh laih amăng hră bruă mơnuă ƀing pơtao ƀing Israel.