52

Se^nde^ki^yaa Nyei Hungh Hoc

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 24:18-20; 2 Zunh Doic Douh 36:11-16)

1Se^nde^ki^yaa faaux weic zoux hungh wuov zanc, ninh duqv nyic ziepc yietv hnyangx. Ninh yiem Ye^lu^saa^lem gunv ziepc yietv hnyangx. Ninh nyei maa nyei mbuox heuc Haa^mu^taan, se Lipv^naa Mienh, Ye^le^mi nyei sieqv. 2Ziux Ziouv mangc, Se^nde^ki^yaa zoux orqv sic, hnangv Ye^ho^yaa^kim zoux nyei yietc zungv. 3Ndongc haaix zungv se laaix Ziouv qiex jiez, yiem Ye^lu^saa^lem caux Yu^ndaa nyei sic cingx daaih hnangv naaiv nor. Ziouv zungv zunc ninh mbuo yiem ninh nyei nza'hmien cuotv mingh.

Ye^lu^saa^lem Mbaang

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 24:20-25:7; Ye^le^mi 39:1-7)

 Se^nde^ki^yaa yaac ngaengc Mbaa^mbi^lon hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa.
4Se^nde^ki^yaa gunv da'juov hnyangx, ziepc hlaax saeng-ziepc wuov hnoi, Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, caux ninh nyei zuangx jun-baeng daaih mborqv Ye^lu^saa^lem. Ninh mbuo weih gormx zingh ga'nyiec maengx yaac zoux mborqv jaax nyei jaa-sic weih gormx. 5Naaiv norm zingh zuqc weih jienv taux Se^nde^ki^yaa zoux hungh ziepc yietv hnyangx wuov hnyangx.
6Taux feix hlaax saeng-juov yiem zingh gu'nyuoz nyei mienh maaih domh huaang domh ngorc kouv haic. Baeqc fingx maiv maaih haaix nyungc nyanc aqv. 7Zingh laatc ziouc zuqc mborqv tong mi'aqv. Yietc zungv baeng ziouc lungh muonz zanc yangh nitv hungh diex nyei huingx i kang zingh laatc mbu'ndongx nyei gaengh biaux cuotv maiv gunv Ken^ndie Mienh weih gormx zingh. Ninh mbuo hungx jienv Aa^laa^mbaa Deic mingh. 8Mv baac Ken^ndie nyei jun-baeng zunc jienv hungh diex mingh ziouc yiem Ye^li^ko nyei ndau-baengh zunc zaaic. Gan Se^nde^ki^yaa nyei zuangx jun-baeng ziouc guangc jienv ninh, faatv nzaanx nyei biaux.
9Ken^ndie baeng ziouc zorqv jienv hungh diex, dorh ninh taux Haamatv Deic, Lipv^laa Zingh, Mbaa^mbi^lon hungh wuov. Mbaa^mbi^lon hungh ziouc dingc Se^nde^ki^yaa nyei zuiz. 10Mbaa^mbi^lon hungh dorng jienv Se^nde^ki^yaa daix ninh nyei dorn mbuo, yaac yiem Lipv^laa Zingh daix Yu^ndaa nyei yietc zungv jien. 11Ninh gueix cuotv Se^nde^ki^yaa nyei m'zing, longc dongh siqv limc ndoh jienv ninh. Mbaa^mbi^lon nyei hungh ziouc dorh ninh mingh Mbaa^mbi^lon wuonx jienv loh taux ninh daic wuov hnoi.

Zaangc Ziouv Nyei Biauv Zuqc Mietc

12Mbaa^mbi^lon hungh, Ne^mbu^katv^netv^saa, zoux hungh ziepc juov hnyangx, hmz hlaax saeng-ziepc wuov hnoi, fu-sux Mbaa^mbi^lon hungh nyei sin-hlen mienh nyei baeng-bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan, bieqc Ye^lu^saa^lem. 13Ninh longc douz buov zaangc Ziouv nyei biauv caux hungh dinc caux Ye^lu^saa^lem nyei yietc zungv biauv. Norm-norm domh biauv ninh buov qui nzengc. 14Gan jienv goux hungh nyei domh baeng-bieiv wuov deix Ken^ndie Mienh nyei yietc zungv jun-baeng ziouc caeqv weih gormx Ye^lu^saa^lem nyei zingh laatc mbaang nzengc. 15Goux hungh nyei domh baeng-bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan, zorqv gauh jomc jiex caux yiem zingh zengc njiec nyei baeqc fingx caux biaux cuotv weic bieqc Mbaa^mbi^lon hungh wuov bung, caux zengc njiec nyei zaangc mienh, guaatv ninh mbuo mingh. 16Mv baac goux hungh diex nyei domh baeng-bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan, liouh deix yiem deic-bung jomc jiex nyei mienh weic fioux a'ngunc huingx, zoux lingh zoux ndeic.
17Yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei dongh siqv ndiouh, caux zaangc Ziouv nyei biauv nyei dongh siqv dieh longz caux domh dongh siqv bunh. Ken^ndie Mienh mborqv huv benx yietc hlengx yietc hlengx, yaac bienh naaiv deix yietc zungv dongh siqv mingh Mbaa^mbi^lon. 18Ninh mbuo yaac zorqv caeng, ga'naaiv-cenv, japv dang-cov nyei njiuv, bunh caux hung-louh, caux yiem wuov norm biauv longc nyei yietc zungv dongh siqv jaa-dorngx dorh mingh. 19Ninh mbuo yaac dorh nzormc-faix, siou douz nyei jei, bunh, caeng, dang-jaax, hung-louh caux longc ciev ziec nyei nzormc. Maiv gunv longc jiem zoux daaih nyei, goux hungh diex nyei domh baeng-bieiv dorh mingh weic benx jiem, longc nyaanh zoux nyei, dorh mingh weic benx nyaanh.
20Saa^lo^morn zoux weic zaangc Ziouv nyei biauv wuov deix i norm domh ndiouh caux yietc norm domh bunh caux sengh domh bunh nyei ziepc nyeic dauh dongh siqv ngongh caux dieh longz nyei yietc zungv dongh siqv camv gau, nziang maiv hingh. 21Wuov deix i norm ndiouh, yietc norm hlang ziepc betv ndorqc, huing gormx ziepc nyeic ndorqc, biei ndoqv hoz, yaac njongz nyei. 22Ndiouh dueiv-mueiz aengx borqv jienv, borqv yietc norm se biaa ndorqc hlang. Maaih mungz caux ziqc liouh biouv huing gormx. Yietc zungv longc dongh siqv zoux daaih. Da'nyeic norm ndiouh yaac maaih fih hnangv nyei, maaih ziqc liouh biouv. 23Ndiouh nyei biei bung maaih juov ziepc luoqc norm ziqc liouh biouv, yaac maaih yietc baeqv norm ziqc liouh biouv yiem weih gormx wuov deix mungz.
24Goux hungh diex nyei domh baeng-bieiv zorqv Se^lai^aa domh sai mienh caux zoux da'nyeic wuov dauh sai mienh, Se^fan^yaa, caux buo dauh zuov gaengh mienh. 25Yiem wuov norm zingh ninh zorqv yietc dauh gunv mborqv jaax jun-baeng nyei domh baeng-bieiv, caux yiem wuov zingh buangh zuqc tengx hungh diex caangh laangh nyei siec dauh mienh caux dimv guoqv zaangc nyei baeqc fingx weic ginv zoux baeng wuov dauh baeng-bieiv nyei sou-biuv, caux yiem zingh gu'nyuoz lorz buatc nyei luoqc ziepc dauh baeqc fingx. 26Goux hungh nyei domh baeng-bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan, dorh naaiv deix mienh mingh Lipv^laa Zingh, Mbaa^mbi^lon hungh wuov. 27Yiem Haamatv Deic, Lipv^laa Zingh wuov Mbaa^mbi^lon hungh mborqv ninh mbuo, bun ninh mbuo zuqc daix daic
 Yu^ndaa Mienh ziouc zuqc caangv mingh, leih nqoi ganh nyei deic-bung.
28Naaiv se Ne^mbu^katv^netv^saa guaatv mingh nyei Yu^ndaa Mienh nyei soux mouc.
   Da'cietv hnyangx maaih buo cin lengh nyic ziepc faam dauh.
  29Yiem Ne^mbu^katv^netv^saa zoux hungh ziepc betv hnyangx wuov hnyangx,
   maaih yiem Ye^lu^saa^lem nyei betv baeqv faah ziepc nyeic dauh.
  30Taux Ne^mbu^katv^netv^saa zoux hungh nyic ziepc faam wuov hnyangx,
   zuqc goux hungh diex nyei domh baeng-bieiv, Ne^mbu^saa^laa^ndaan,
   guaatv mingh nyei Yiutai Mienh maaih cietv baeqv feix ziepc hmz dauh.
   Yietc zungv maaih biei cin luoqc baeqv dauh.

Mbaa^mbi^lon Hungh Korv-Lienh Ye^ho^yaa^kin

(Beiv mangc 2 Hungh Douh 25:27-30)

31Yu^ndaa Hungh, Ye^ho^yaa^kin, zuqc guaatv mingh faah ziepc cietv hnyangx wuov hnyangx, ziepc nyeic hlaax nyic ziepc hmz, dongh Mbaa^mbi^lon nyei hungh, Ewin Me^lo^ndakc, faaux weic zoux hungh daauh hnyangx, ninh bungx Yu^ndaa nyei hungh, Ye^ho^yaa^kin, cuotv loh, 32aengx caux ninh gorngv longx yaac bun ninh nyei weic gauh hlang jiex lomh nzoih caux ninh yiem Mbaa^mbi^lon wuov deix zuangx hungh nyei weic. 33Ye^ho^yaa^kin ziouc jaiv nqoi ninh yiem loh nyei lui-houx. Ninh ziangh seix nyei hnoi-nyieqc hnoi-hnoi yiem hungh diex nyei dieh nyanc hnaangx. 34Gorngv taux ninh qiemx longc nyei ga'naaiv, da'faanh ninh ziangh seix taux ninh guei seix nyei hnoi, ninh zanc-zanc duqv longc hungh diex bun nyei, ziux ninh hnoi-hnoi qiemx longc nyei ga'naaiv.