9

Yến Tiệc của Sự Khôn Ngoan

  1Sự khôn ngoan đã xây cất nhà của nàng;
  Nàng đã đốn gỗ và dựng lên bảy cây cột cái;
  2Nàng đã làm thịt các thú vật;
  Nàng đã pha sẵn rượu nho;
  Nàng đã dọn bàn sẵn sàng.
  3Nàng đã sai các tớ gái của nàng ra đi;
  Từ những nơi cao trong thành phố nàng đã mời gọi rằng,
  4“Hỡi các ngươi là những người chất phác, hãy vào đây!”
  Ðối với những người thiếu suy nghĩ, nàng bảo,
  5“Hãy đến, ăn bánh của ta,
  Và uống rượu ta đã pha.
  6Hãy bỏ sự khờ khạo đi và sống,
  Hãy bước đi trong đường thông sáng.”

Những Lời Khuyên Nhủ Chung

  7Ai sửa sai kẻ hay nhạo báng sẽ chuốc lấy sỉ nhục;
  Ai quở trách kẻ gian ác sẽ đón nhận tổn thương.
  8Kẻ hay nhạo báng khi bị quở trách sẽ oán ghét con;
  Còn người khôn ngoan khi bị quở trách sẽ yêu mến con.
  9Hãy chỉ bảo người khôn ngoan, họ sẽ khôn ngoan thêm;
  Hãy dạy dỗ người công chính, họ sẽ gia tăng tri thức.

  10Kính sợ CHÚA là khởi đầu sự khôn ngoan,
  Nhận biết Ðấng Thánh chính là thông sáng;
  11Vì nhờ ta những ngày của đời con sẽ gia tăng,
  Và những năm của đời con sẽ được thêm nhiều.
  12Nếu con khôn ngoan, chính con được hưởng trước;
  Nếu con nhạo báng, con sẽ gánh lấy hậu quả một mình.

Sự Dại Dột Mời Gọi và Hứa Hẹn

  13Người phụ nữ điên rồ hay la lối om sòm khi nói chuyện;
  Nàng quả là dại dột và chẳng hiểu biết chi.
  14Nàng ngồi nơi cửa nhà nàng;
  Nàng ngồi trên ghế ở những nơi cao dễ thấy trong thành;
  15Nàng réo gọi những ai đi ngang qua đó,
  Tức những kẻ đang đi thẳng đường mình mà rằng,
  16“Hỡi các anh, những người ngây thơ, hãy vào đây với em!”
  Còn đối với những người thiếu suy nghĩ nàng nói,
  17“Nước ăn cắp sao mà ngọt đến thế!
  Bánh ăn vụng thật ngon hết chỗ chê!”
  18Nhưng họ chẳng biết rằng kẻ nào đến đó đều sẽ chết;
  Các khách của nàng đều rơi vào vực thẳm của âm phủ.