9

Kev Txawj Ntse thiab Kev Ruam

1Lub tswvyim ua nws lub tsev thiab txhos xya tus ncej txheem lub tsev ntawd. 2Nws muab ib tug tsiaj tua ua pluas noj pluas haus, muab cawv xyaw rau, thiab coj mus txawb rau saum rooj. 3Nws tso nws cov txhais qhev mus rau saum qhov chaw siab hauv lub nroog hu tuaj hais tias, 4“Cov neeg ruam, nej cia li los ntawm no!” Thiab nws hais rau cov txivneej ruam tias, 5“Cia li tuaj, tuaj noj kuv tej zaub mov thiab haus tej cawv uas kuv tov tau lawm. 6Cia li tso plhuav txojkev ruam tseg, thiab raws txojkev txawj ntse qab, koj thiaj li yuav muaj sia nyob.”
7Yog koj ntuas tus neeg uas luag lwm tus plig, mas koj yuav raug thuam. Yog koj thuam tej neeg ua phem, mas koj yuav raug lus tsis zoo. 8Tsis txhob mus ntuas tus neeg ua luag lwm tus plig hlo li, nyob tsam nws yuav ntxub koj. Tiamsis yog koj ntuas tus neeg txawj ntse, mas nws yuav hwm koj. 9Txhua yam uas koj hais rau tus neeg txawj ntse yuav ua rau nws muaj tswvyim ntxiv. Tej uas koj qhia rau tus neeg ncaj ncees yuav ntxiv kom nws muaj kev txawj ntse.
10Tus uas muaj tswvyim yog tus uas paub hwm tus TSWV. Yog koj paub Vajtswv tus uas Dawbhuv, koj thiaj yog tus totaub tiag. 11Lub tswvyim yuav ntxiv kom koj muaj sia ua neej nyob ntau xyoo. 12Yog koj muaj tswvyim, koj yuav muaj koob muaj meej, tiamsis yog koj muab lub tswvyim povtseg, koj yuav raug kev txomnyem.
13Kev ruam zoo ib yam li tus pojniam uas suab nrov, tawv ncauj thiab tsis paub txajmuag li. 14Nws zaum rawv ntawm nws lub qhovrooj lossis saum lub chaw uas siab tshaj plaws hauv nroog, 15thiab hu tej neeg uas dhau kev tuaj mus ua lawv tej haujlwm hais tias, 16“Cov neeg tawv ncauj, nej cia li los ntawm no!” Nws hais rau tus txivneej ruam hais tias, 17“Cov dej uas nyiag los yeej qab zib dua. Tej ncuav uas nyiag los yeej qab tshaj.” 18Lawv tsis paub hais tias cov neeg uas tuag lawm, twb yog cov uas mus hauv tus pojniam ntawd tsev; cov neeg uas mus rau hauv nws tsev, yog cov uas nyob hauv tubtuag teb qhov uas tob tshaj plaws.