9

Ndaa^ni^en Weic Ninh Juangc Fingx Nyei Mienh Daux Gaux

1Cuotv seix benx Mi^ndie Mienh, Aa^haa^su^e^latv nyei dorn, Ndaa^li^atc, liepc zoux Ken^ndie Guoqv nyei hungh daauh hnyangx wuov hnyangx, 2se ninh zueiz weic gunv da'yietv hnyangx, yie Ndaa^ni^en, doqc sou buatc ziouc hiuv duqv ziux Ziouv mbuox douc waac mienh, Ye^le^mi, nyei waac, Ye^lu^saa^lem oix zuqc benx ndau-huaang buangv cietv ziepc hnyangx. 3Yie ziouc huin mingh lorz Ziouv Tin-Hungh. Yie zei maiv nyanc haaix nyungc, zuqv jienv la'maah ndie-cou, aengx zueiz jienv saaiv-ndui daux gaux jouh Tin-Hungh.
4Yie daux gaux nyiemc zuiz bun Ziouv, yie nyei Tin-Hungh. Yie gorngv,
“O Ziouv aac, hlo haic, mbuoqc horngh haic nyei Tin-Hungh. Meih ei jienv meih laengz jiex nyei ngaengc waac, yaac ziepc zuoqv nyei hnamv dongh hnamv meih yaac ei meih nyei leiz-latc nyei mienh.
5Yie mbuo baamz zuiz zoux dorngc sic, zoux orqv nyei jauv, ngaengc jienv leih nqoi meih nyei leiz-latc caux leiz. 6Yie mbuo maiv muangx meih nyei bou, zuangx ⟨douc waac mienh,⟩ gorngv nyei waac, dongh dengv meih nyei mengh gorngv mbuox yie mbuo nyei hungh diex caux zoux hlo nyei mienh caux yie mbuo nyei ong-taaix caux guoqv zaangc nyei yietc zungv baeqc fingx.
7“O Ziouv aac, meih zanc-zanc zoux duqv horpc, mv baac yie mbuo zuqc baaic hmien hnangv ih jaax hnoi. Se yie mbuo Yu^ndaa mienh, caux Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx caux I^saa^laa^en nyei yietc zungv mienh, maiv gunv yiem fatv fai go, dongh yiem meih zunc yie mbuo cuotv mingh yiem nyei norm-norm guoqv, weic zuqc yie mbuo maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun meih. 8O Ziouv aac, yie mbuo caux yie mbuo nyei hungh diex, zoux hlo nyei mienh caux yie mbuo nyei ong-taaix baamz zuiz dorngc meih ziouc zuqc baaic hmien. 9Maiv gunv yie mbuo ngaengc Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, meih korv-lienh aengx guangc yie mbuo nyei zuiz. 10Yie mbuo maiv muangx Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei waac, dongh meih longc meih nyei bou, zuangx douc waac mienh, jiu bun yie mbuo nyei leiz-latc. 11I^saa^laa^en nyei zuangx mienh baamz meih nyei leiz-latc, maiv kangv muangx meih nyei waac.
“Laaix yie mbuo baamz zuiz dorngc meih, yie mbuo ziouc zuqc dongh meih nyei bou, Mose, fiev jienv Leiz-Latc Sou wuov deix zioux nyei caux houv nyei waac.
12Meih ei jienv meih gorngv nyei waac zoux, ziouc bun yie mbuo caux gunv yie mbuo wuov deix zuqc domh zeqc naanc. Yiem lungh ndiev maiv maaih haaix norm dorngx zuqc jiex hnangv Ye^lu^saa^lem. 13Hnangv fiev jienv ⟨Mose nyei Leiz-Latc⟩ nor, yie mbuo zuqc naaiv deix yietc zungv zeqc naanc. Mv baac yie mbuo corc maiv lorz Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, nyei en, huin nzuonx daaih leih nqoi yie mbuo nyei zuiz, ei jienv meih nyei zien leiz zoux. 14Ziouv liuc leiz ziangx yaac bun yie mbuo zuqc naaiv deix zeqc naanc, weic zuqc Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh, zoux haaix nyungc, ninh zoux duqv horpc. Mv baac yie mbuo corc maiv muangx meih nyei waac.
15“O Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh aac, meih longc meih henv haic nyei buoz dorh meih nyei baeqc fingx cuotv I^yipv Deic-Bung, meih ganh yaac duqv mengh dauh taux ih jaax hnoi. Yie mbuo baamz zuiz, yie mbuo zoux orqv sic. 16O Ziouv aac, ziux meih zoux horpc nyei yietc zungv sic, tov guangc nqoi maiv dungx qiex jiez, maiv dungx nouz meih nyei zingh, meih nyei cing-nzengc mbong, Ye^lu^saa^lem. Yie mbuo nyei zuiz caux yie mbuo nyei ong-taaix nyei zuiz bun Ye^lu^saa^lem caux meih nyei baeqc fingx zuqc weih gormx nyei zuangx mienh huotv.
17“O yie nyei Tin-Hungh aac, ih zanc tov muangx meih nyei bou daux gaux jouh nyei waac. O Ziouv aac, tov weic meih ganh bun meih nyei hmien aengv cuotv njang ziux meih nyei singx dinc, se zuqc baaic waaic nyei singx dinc. 18O yie nyei Tin-Hungh aac, tov baeng m'normh muangx. Tov nungx nqoi meih nyei m'zing mangc yie mbuo zuqc nyei kouv naanc caux gan meih nyei Mbuox heuc wuov norm zuqc baaic waaic nyei zingh. Yie mbuo daux gaux jouh meih se maiv zeiz weic yie mbuo ganh zoux duqv horpc, se weic meih maaih hnyouv korv-lienh. 19O Ziouv aac, tov muangx. O Ziouv aac, tov guangc nqoi. Tov Ziouv muangx haiz yaac zoux aqv. Yie nyei Tin-Hungh aac, weih meih ganh maiv dungx ngaih, weic zuqc meih nyei zingh caux meih nyei baeqc fingx gan meih nyei Mbuox heuc.”

Gaa^mbe^lien Porv Mengh Zinh Hoz Waac

20Yie daux gaux jienv mingh, nyiemc yie ganh nyei zuiz caux yie juangc I^saa^laa^en Fingx nyei mienh nyei zuiz, yaac weic yie nyei Tin-Hungh nyei cing-nzengc mbong yiem Ziouv, yie nyei Tin-Hungh, nyei nza'hmien. 21Corc daux gaux jienv wuov zanc, yie buatc dongh zinh ndaangc yiem wuov nzunc laauc yaangh nyei sic wuov dauh mienh, ⟨Gaa^mbe^lien,⟩ siepv-siepv nyei ndaix daaih lorz yie. Wuov zanc se lungh maanz-hmuangx, fongc horc ziec nyei ziangh hoc. 22Gaa^mbe^lien gorngv mengh mbuox yie, “O Ndaa^ni^en aac, yie ih zanc daaih bun meih maaih cong-mengh yaac haih bieqc hnyouv. 23Meih jiez gorn daux gaux jouh wuov zanc Tin-Hungh ziouc dau meih. Yie daaih mbuox meih weic zuqc ninh hnamv meih camv nyei. Weic naaiv meih oix zuqc longx-longx nyei hnamv aengx bieqc hnyouv naaiv deix hinc yaangh nyei sic.
24“Tin-Hungh dingc weic meih nyei baeqc fingx caux meih nyei cing-nzengc zingh maaih cietv ziepc norm leiz-baaix oix zoux bun baamz zuiz nyei jauv dangx nzengc, nzaaux nzengc, fiqv nzengc zuiz, dorh yietc liuz baengh fim nyei jauv bieqc daaih, bun hinc yaangh nyei sic caux zinh hoz nyei waac caux longc youh orn Gauh Cing-Nzengc Jiex Wuov Qongx nyei jauv-louc cuotv daaih zien.
25“Weic naaiv oix zuqc hiuv duqv, oix zuqc bieqc hnyouv yiem paaiv siang-ceix jiez Ye^lu^saa^lem wuov deix waac taux orn daaih wuov dauh bieiv zeiv cuotv daaih nyei ziangh hoc mbu'ndongx, maaih siec norm leiz-baaix caux luoqc ziepc nyeic norm leiz-baaix. Naaiv norm zingh ziouc liepc jiez, maaih hei-horngc, maaih zuonx, mv baac doix zuqc naanc zingh nyei ziangh hoc. 26Jiex liuz luoqc ziepc nyeic norm leiz-baaix, Orn Daaih Wuov Dauh ziouc zuqc pai guangc. Ninh maiv maaih haaix nyungc aqv. Oix daaih wuov dauh bieiv zeiv nyei baeqc fingx ziouc mietc wuov norm zingh caux singx dinc. Setv mueiz nyei hnoi ziouc daaih taux hnangv wuom yiemx, yaac maaih mborqv jaax nyei sic taux setv mueiz, yaac maaih zeqc naanc nyei sic ziux dingc ziangx. 27Ninh caux mienh camv liepc jiez yietc norm leiz-baaix nyei ngaengc waac. Mv baac jiex liuz ndaamv-norm leiz-baaix ninh oix bun fongc horc caux buov ziec nyei jauv-louc dingh. ⟨zoux bun nyungc-nyungc waaic wuov dauh domh hieh youx⟩ ziouc taux aqv. Taux dingc daaih nyei setv mueiz dox cuotv bun ninh.”