9

Lời cầu thay cho dân tộc

1,2Năm thứ nhất triều Đa-ri-út, vua nước Ba-by-luân (vua này là con trai A-suê-ru, người Mã-đại), tôi đọc sách đặc biệt là tiên tri Giê-rê-mi, thấy lời Chúa báo trước: thủ đô Giê-ru-sa-lem phải bị điêu tàn trong 70 năm. 3Tôi liền hướng lòng về Chúa là Chân Thần, tìm kiếm Chúa bằng cách hết lòng cầu xin, khẩn nguyện, đồng thời cũng nhịn ăn, mặc áo tang và ngồi trong tro bụi. 4Tôi cầu nguyện với Chúa Hằng Hữu và xưng tội với Ngài: "Lạy Chúa, Ngài là Chân Thần vĩ đại và đáng kính sợ, Ngài giữ đúng giao ước và tỏ lòng thương xót những người yêu mến Ngài và giữ các điều răn Ngài. 5Nhưng chúng con đã phạm tội, làm điều gian ác, xử sự cách hung dữ, phản loạn với Ngài, bỏ các điều răn và luật lệ Ngài. 6Chúng con không chịu vâng lời các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri đã nhân danh Chúa kêu gọi các vua chúa, các nhà lãnh đạo và các tổ phụ chúng con cũng như toàn thể nhân dân trong nước.
7“Lạy Chúa, Ngài là Đấng tuyệt đối công bằng, còn chúng con đáng bị phỉ nhổ vào mặt (đúng như cảnh sỉ nhục ngày nay); chúng con là nhân dân Giu-đa và Y-sơ-ra-ên, là dân cư Giê-ru-sa-lem, là tất cả nhân dân gần xa, kể cả những người bị tản lạc khắp các nước vì Chúa hình phạt tội lỗi họ đã phạm nghịch với Ngài.
8“Lạy Chúa, chúng con cũng như các vua chúa, các nhà lãnh đạo, các tổ phụ chúng con đáng bị sỉ nhục vì chúng con đã phạm tội nghịch với Ngài. 9Nhưng Chúa mãi mãi là Chân Thần đầy lòng thương xót, khoan dung vô hạn dù chúng con đã phản loạn với Ngài. 10Chúng con chẳng vâng lời Chúa Hằng Hữu, chẳng sống theo luật pháp mà Ngài đã dùng các đầy tớ Ngài là các nhà tiên tri dạy cho chúng con. 11Thật, cả Y-sơ-ra-ên đã phạm luật Ngài, đã xây lưng không chịu vâng lời Ngài. Vì thế cuộc đoán phạt đã đổ xuống trên đầu chúng con đúng như lời nguyền rủa ghi trong kinh luật Mai-sen, đầy tớ Ngài, vì chúng con đã phạm tội nghịch với Ngài. 12Chúa đã xác nhận lời Ngài cảnh cáo chúng con và các thẩm phán của chúng con bằng cách đổ đại họa xuống. Vì khắp thế giới, không có thành phố nào bị đại họa như Giê-ru-sa-lem cả. 13Tất cả các lời nguyền rủa ghi trong kinh luật Mai-sen đều đã thực hiện đúng từng chi tiết. Dù, thế, chúng con vẫn không chịu cầu xin ơn của Chúa Hằng Hữu là Chân Thần, từ bỏ điều gian ác và hết lòng tìm hiểu chân lý Ngài.
14Vì thế, Chúa đã lưu ý đổ đại họa xuống trên chúng con đúng theo đức công chính của Ngài: không một kẻ nào bất tuân lời Chúa mà thoát khỏi hình phạt. 15Thưa Chúa, là Chân Thần của chúng con, Chúa đã lưu danh thiên cổ vì Ngài đem dân Ngài ra khỏi Ai-cập với quyên năng vĩ đại; nhưng chúng con đã phạm tội, sống cách độc ác. 16Tuy nhiên, thưa Chúa, con nài xin Ngài, xin Chúa cho cơn phẫn nộ của Chúa xoay khỏi thành phố Giê-ru-sa-lem, núi thánh của Ngài, đúng theo nguyên tắc công chính của Ngài. Vì tội lỗi chúng con và gian ác của tổ phụ, nhân dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem đã bị hình phạt đúng mức rồi bị các dân tộc lân bang sỉ nhục, chúng con không cất đầu lên nổi.
17Lạy Đấng Chân Thần của chúng con, xin nghe lời cầu nguyện của đầy tớ Ngài! Xin lưu ý đến nguyện vọng con! Vì cớ Chúa, xin cho mặt Ngài chiếu sáng trên Nơi thánh Ngài, sau những ngày tăm tối điêu linh! 18Lạy Chân Thần của con! Xin hạ cố lắng tai nghe! Xin nhìn xem cảnh điêu tàn của thành phố mang tên Ngài! Chúng con không dám cậy công đức riêng mà cầu nguyện, nhưng chỉ trông cậy nơi lòng thương xót bao la của Chúa. 19Lạy Chúa, xin lắng nghe! Lạy Chúa, xin tha thứ! Lạy Chúa, xin ưu ý hành động, đừng trì hoãn, vì cớ chính mình Ngài, vì cớ nhân dân Ngài và vì thành phố mang tên Ngài!

Ý nghĩa của 70 tuần lễ

20Tôi đang trình bày, khẩn nguyện, xưng tội lỗi tôi và tội lỗi nhân dân cùng thiết tha nài nỉ với Chúa là Chân Thần tôi vì Giê-ru-sa-lem, núi thánh của Ngài, 21thình lình, Gáp-ri-ên, người tôi đã thấy trong khải tượng đầu tiên, được Chúa sai bay đến, chạm vào người tôi vào giờ dâng lễ chay buổi chiều tối. 22Gáp-ri-ên bảo: Này, Đa-ni-ên, tôi đến đây để giúp anh hiểu chương trình của Chúa. 23Ngay lúc anh mới bắt đầu cầu nguyện, Chúa liền sai tôi đi giải thích khải tượng cho anh, vì Chúa yêu quý anh lắm! vậy, xin anh lưu ý để hiểu rõ ý nghĩa khải tượng: 24Chúa đã ấn định một thời gian 490 năm để hoàn tất sự đoán phạt tội lỗi của dân Giu-đa và Giê-ru-sa-lem. Lúc ấy, họ mới biết ăn năn tội lỗi, và được tha thứ. Lúc ấy, Chúa sẽ thiết lập Nước công chính đời đời, và Đền thờ của Đấng Chí Thánh mới được khánh thành, đúng như các nhà tiên tri đã loan báo. 25Ông nên lưu ý, từ khi lệnh tái thiết Giê-ru-sa-lem được ban hành cho đến khi Chúa Cứu Thế đăng quang phải mất 49 năm cộng với 434 năm. Các đường phố sẽ được đắp lại, các tường thành sẽ được xây lại, ngay giữa thời kỳ hoạn nạn. 26Sau 434 năm đó, Chúa Cứu Thế sẽ bị sát hại, sẽ không còn gì cả...Một vua sẽ đem quân đánh phá Giê-ru-sa-lem và Đền thánh, tràn ngập khắp nơi như nước lụt và chiến tranh, tàn phá sẽ tiếp diễn cho đến cuối cùng. 27Vua này sẽ ký hiệp ước có hiệu lực 7 năm với dân Giu-đa, nhưng mới được nửa chừng, vua sẽ trở mặt bội ước, nghiêm cấm dân Giu-đa dâng tế lễ trong Đền thờ. Thậm chí kẻ thù ấy cưỡi trên cánh chim đến làm ô uế và tàn phá nơi thánh của Chúa Nhưng cuối cùng, đến thời kỳ Chúa đã ấn định, Ngài sẽ đoán phạt kẻ thù độc ác như mưa bão đổ xuống trên đầu nó.