9

Klei Y-Đaniel Wah Lač kơ Phung Ƀuôn Sang Ñu

1Thŭn tal sa Y-Đarius anak êkei Y-Asuêrus găp djuê phung Mêdơ, pô arăng mjing mtao ƀuôn ala mtao phung Kaldê, 2 thŭn tal sa ñu kiă kriê anăn, kâo gơ̆ Y-Đaniel thâo săng tui si hdruôm hră klei Yêhôwa blŭ leh kơ khua pô hưn êlâo Y-Yêrêmi, srăng mâo kjuh pluh thŭn tơl bi jih leh klei ƀuôn Yêrusalem dôk ênguôl. 3Snăn kâo wir ƀô̆ phă Khua Yang Aê Diê čiăng duah ñu hŏng klei wah lač leh anăn klei kwưh hŏng klei kăm ƀơ̆ng huă leh anăn hơô klŭng ƀui hbâo. 4Kâo wah lač kơ Yêhôwa Aê Diê kâo leh anăn hưn klei soh kâo kơ ñu, lač, “Ơ Yêhôwa, Aê Diê prŏng leh anăn năng kơ arăng huĭ, pô djă pioh klei bi mguôp leh anăn klei jăk kơ phung khăp kơ ñu leh anăn gưt klei ñu mtă. 5Hmei ngă soh leh, hmei ngă klei wê, hmei ngă ƀai leh anăn bi kdơ̆ng, hmei lui leh klei ih čih leh anăn klei ih mtă. 6Hmei amâo dôk hmư̆ ôh kơ phung dĭng buăl ih phung khua pô hưn êlâo, phung blŭ leh hlăm anăn ih kơ mtao hmei, kơ phung khua hmei, kơ phung aê hmei, leh anăn kơ jih jang phung ƀuôn sang hlăm čar.
7Ơ Yêhôwa, ih yơh jing kpă ênô, ƀiădah hmei mâo klei hêñ, msĕ si mâo leh hruê anei, phung êkei Yuđa, phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem, leh anăn jih jang phung Israel dôk giăm leh anăn dôk kbưi, hlăm jih jang čar ih suôt hmei leh, kyua hmei amâo dôk sĭt suôr hŏng ih ôh. 8Ơ Yêhôwa, hmei yơh mâo klei hêñ, phung mtao hmei, phung khua hmei, leh anăn phung aê hmei, kyuadah hmei ngă soh leh hŏng ih. 9Yêhôwa Aê Diê hmei thâo pap leh anăn pap brei, wăt tơdah hmei ngă klei bi kdơ̆ng hŏng ñu leh. 10Leh anăn hmei amâo gưt asăp ôh kơ Yêhôwa Aê Diê hmei čiăng tui hlue klei bhiăn ñu brei phung dĭng buăl ñu, phung khua pô hưn êlâo bi êdah leh kơ hmei. 11Jih jang phung Israel gao leh klei bhiăn ih leh anăn lui wir, hngah amâo čiăng gưt asăp ih ôh.
Snăn arăng tuh leh ti dlông hmei klei tăm pah leh anăn klei kat asei čih leh hlăm klei bhiăn Y-Môis dĭng buăl Aê Diê, kyuadah hmei ngă soh leh hŏng ih.
12Ñu bi sĭt leh klei ñu blŭ bi kdơ̆ng hŏng hmei leh anăn hŏng phung khua hmei, hŏng klei ñu bi truh kơ hmei klei knap mñai prŏng; kyuadah amâo tuôm mâo ôh ti gŭ adiê msĕ si klei truh leh kơ ƀuôn Yêrusalem. 13Tui si čih leh hlăm klei bhiăn Y-Môis, jih klei jhat anei truh leh kơ hmei, ƀiădah ăt hmei amâo kwưh ôh klei pap mơ̆ng Yêhôwa Aê Diê hmei, kăn hmei lui klei wê leh anăn gưt klei sĭt nik ih rei. 14Kyuanăn Yêhôwa mkra leh klei jhat anei leh anăn bi truh klei anăn kơ hmei leh; kyuadah Yêhôwa Aê Diê hmei jing kpă ênô hlăm jih jang bruă ñu ngă, ƀiădah hmei amâo tuôm gưt asăp ñu ôh.
15Ară anei, Ơ Yêhôwa Aê Diê hmei, pô atăt ba leh phung ƀuôn sang ih kbiă mơ̆ng čar Êjip hŏng kngan myang, leh anăn mâo anăn hing ang msĕ si mâo leh truh ti hruê anei, hmei ngă leh klei soh leh anăn klei ƀai. 16Ơ Yêhôwa, tui si jih bruă kpă ênô ih, kâo kwưh kơ ih, brei ih ñăk hĕ klei ih ăl leh anăn klei ih ngêñ mơ̆ng ƀuôn ih, ƀuôn Yêrusalem, čư̆ doh jăk ih; kyuadah klei soh hmei leh anăn klei wê phung aê hmei, jih jang phung dôk jŭm dar hmei djă djik djak kơ ƀuôn Yêrusalem leh anăn phung ƀuôn sang ih.
17Snăn ară anei, Ơ Aê Diê hmei, dôk hmư̆ bĕ klei dĭng buăl ih wah lač leh anăn kwưh, leh anăn kyua anăn ih pô, Ơ Yêhôwa, mtrang bĕ ƀô̆ mta ih ti adŭ doh jăk ih, anôk rai leh. 18Ơ Aê Diê kâo, mđing knga ih leh anăn dôk hmư̆ bĕ; mblang ală ih leh anăn dlăng kơ klei hmei leh anăn ƀuôn arăng iêu hŏng anăn ih rai leh; kyuadah hmei kwưh kơ ih amâo djŏ ôh kyua klei kpă ênô hmei pô, ƀiădah kyua klei pap prŏng ih. 19Ơ Yêhôwa, hmư̆ bĕ; Ơ Yêhôwa pap brei bĕ; Ơ Yêhôwa, hmư̆ leh anăn ngă bĕ; đăm lŏ krư̆i ôh kyua anăn ih pô, Ơ Aê Diê kâo, kyua ƀuôn ih leh anăn phung ƀuôn sang ih arăng pia hŏng anăn ih.”

Klei Hưn Êlâo kơ Kjuh Pluh Hruê Kăm

20Êjai kâo blŭ, wah lač, leh anăn hưn klei soh kâo leh anăn klei soh phung ƀuôn sang kâo phung Israel, leh anăn bi êdah klei kâo kwưh kơ Yêhôwa Aê Diê kâo kyua čư̆ doh jăk Aê Diê kâo; 21 êjai kâo ăt dôk blŭ hlăm klei wah lač, sa čô mnuih Y-Gabriel, pô kâo ƀuh hlăm klei bi ƀuh tal êlâo hĭn, phiơr pral hriê kơ kâo ti mmông arăng myơr mnơ̆ng myơr čuh ti tlam. 22Ñu hriê lač kơ kâo, “Ơ Y-Đaniel, kâo hriê ară anei čiăng brei klei thâo mĭn leh anăn klei thâo săng kơ ih. 23Tơdah ih dơ̆ng wah lač, arăng mtă, leh anăn kâo hriê hưn klei anăn kơ ih, kyuadah ih jing pô arăng khăp snăk. Snăn ksiêm bi nik klei blŭ leh anăn brei ih thâo săng klei bi ƀuh.
24Kjuh pluh hruê kăm bi kčah leh kơ phung ƀuôn sang ih leh anăn kơ ƀuôn doh jăk ih, čiăng bi ruê̆ hĕ klei gao klei bhiăn, bi ruê̆ klei soh, čiăng bi doh klei wê, bi truh klei kpă ênô hlŏng lar, čiăng bi sĭt klei bi ƀuh leh anăn klei hưn êlâo, leh anăn trôč êa ƀâo mngưi kơ pô doh jăk hĭn. 25Brei ih ksiêm leh anăn thâo săng, dơ̆ng mơ̆ng mâo klei mtă lŏ mkra leh anăn mdơ̆ng ƀuôn Yêrusalem tơl pô arăng trôč êa ƀâo mngưi truh, pô jing khua, srăng mâo kjuh hruê kăm, leh anăn năm pluh dua hruê kăm. Arăng srăng lŏ mdơ̆ng ƀuôn Yêrusalem mâo êlan leh anăn kđông kjăp êjai ênuk rŭng răng. 26Leh tloh năm pluh dua hruê kăm anăn, arăng srăng bi mdjiê hĕ pô arăng trôč êa ƀâo mngưi, leh anăn gơ̆ amâo srăng mâo mnơ̆ng ôh. Leh anăn phung ƀuôn sang khua srăng truh êdei srăng bi rai hĕ ƀuôn leh anăn adŭ doh jăk. Ti knhal tuč êa lip srăng bi rai ñu, leh anăn srăng mâo klei bi blah tơl knhal tuč; Aê Diê čuăn leh klei ênguôl srăng truh. 27 Khua srăng truh êdei anăn srăng ngă klei bi mguôp kjăp hŏng lu mnuih êjai sa hruê kăm, ƀiădah ti krah sa hruê kăm anăn ñu srăng brei arăng lui hĕ klei ngă yang leh anăn klei myơr mnơ̆ng myơr čuh. Pô bi truh klei ênguôl srăng mdơ̆ng mnơ̆ng arăng bi êmut kheh ti anôk Aê Diê tuh ti dlông pô bi truh klei ênguôl anăn klei knhal tuč ñu čuăn leh.”