13

Jê̆t Ma Bar Bunuyh Hăn N'hut Bri Kanaan

1Yêhôva lah ma Y-Môis, 2"Prơh bunuyh hăn uănh n'hut bri Kanaan, bri gâp mra ăn ma phung ƀon lan Israel. Ăn may prơh hăn du huê bunuyh bơh ăp mpôl khân păng, ăp nơm jêng kôranh tâm mpôl khân păng." 3Pôri Y-Môis prơh khân păng hăn tă bơh bri rdah Paran, tĭng nâm Yêhôva ntĭnh; lĕ rngôch khân păng jêng kôranh ma phung ƀon lan Israel. 4Aơ amoh khân păng: Y-Samua kon bu klâu Y-Sakur bơh mpôl Ruben; 5Y-Saphat kon bu klâu Y-Hôri bơh mpôl Simêôn; 6Y-Kalep kon bu klâu Y-Jêphunê bơh mpôl Yuda; 7Y-Igai kon bu klâu Y-Yôsep bơh mpôl Isakar; 8Y-Hôsê kon bu klâu Y-Nun bơh mpôl Êphraim; 9Y-Palti kon buklâu Y-Raphu bơh mpôl Benjamin;
10Y-Gadiel kon bu klâu Y-Sôdi bơh mpôl Sabulôn; 11Y-Gadi kon bu klâu Y-Susi bơh mpôl Yôsep (nâm bu ntĭt mpôl Manasê); 12Y-Amiel kon bu klâu Y-Gêmali bơh mpôl Dan; 13Y-Sêthur kon bu klâu Y-Miket bơh mpôl Aser; 14Y-Nahbi kon bu klâu Y-Wôsi bơh mpôl Naptali; 15Y-Gêuel kon buklâu Y-Maki bơh mpôl Gat. 16Aơ amoh phung bunuyh Y-Môis prơh hăn uănh n'hut bri. Y-Môis ntơ amoh ma Y-Hôsê, kon bu klâu Y-Nun jêng Y-Yôsuê. 17Pônây, Y-Môis prơh hăn uănh n'hut-n'gor bri Kanaan, jêh ri ntĭnh ntăn: "Ntơm bơh aơ hăn hom rlet bri Rđŭng ri, jêh ri hao leo kalơ dor,
18jêh nây n'gơr uănh mâm n'gor bri jêng, jêh ri sek uănh gĭt lah bunuyh ƀon lan gŭ ta nây jêng katang mâu lah huơi, gĭt lah khân păng jêng ƀhôi mâu lah âk. 19Gĭt lah bri khân păng gŭ nây jêng ueh mâu lah mhĭk, gĭt lah ƀon toyh khân păng gŭ jêng ntŭk njơh mâu lah pôih nâp, 20gĭt lah neh jêng ndô ndơ mâu lah mâu jêng ndơ ôh, gĭt lah geh tơm si ta nây mâu lah mâu. Ăn khân may geh nau janh nănh, jêh ri djôt leo ƀaƀă play bơh bri Kanaan." Nôk nây jêng yan play kriăk ƀâu ntơm dŭm.
21Pônây khân păng hăn hao jêh ri uănh n'hut bri ntơm bơh bri rdah Sin tât ta ƀon Rêhôp, dăch mpông pêr ƀon Hamat. 22Khân păng hăn hao bơh bri Rđŭng jêh ri tât ta ƀon Hêbron; jêng ntŭk geh Y-Ahiam, Y-Sêsai jêh ri Y-Talmai, kon sau Y-Anak, gŭ ta nây. (Bu ndâk ƀon Hêbron lor pơh năm ma ƀon Sôan tâm bri Êjipt ) 23Khân păng tât ta rlŭng Êskôl, ta nây khân păng te du n'gĭng tơm play kriăk ƀâu geh du rkŭm play kriăk ƀâu; jêh ri bar hê tâm tung ma mâng n'ger, khân păng djôt leo đŏng play pôm granat jêh ri play rvi. 24Bu ntơ ntŭk nây rlŭng Êskôl, yor rkŭm play kriăk ƀâu phung Israel te sŏk jêh tă bơh ntŭk nây. 25Lôch puăn jê̆t nar khân păng plơ̆ sĭt tă bơh nau hăn uănh n'hut bri nây. 26Khân păng tât ma Y-Môis, Y-Arôn jêh ri ma lĕ rngôch phung ƀon lan Israel tâm rgum ta Kadês tâm bri rdah Paran. Khân păng sĭt nkoch bri ma khân păng jêh ri ma lĕ rngôch phung gŭ rgum iăt, khân păng mpơl ăn uănh play tă bơh n'gor nây. 27Pôri, khân păng nkoch ăn ma Y-Môis pô aơ: "Hên tât jêh ma n'gor bri may prơh hên hăn; n'gor nây geh ndơ sông sa nhêt rmeh rmai jêh ri aơ play tă bơh n'gor nây. 28Ƀiălah bunuyh ƀon lan gŭ tâm n'gor nây jêng katang, jêh ri ƀon jêng toyh ngăn geh mpêr nâp; rmeh ma nây hên saơ ta nây phung kon sau Y-Anak. 29Phung Amalek gŭ tâm bri Rđŭng; phung Hitit, phung Jêbusit, jêh ri phung Amôrit gŭ tâm bri kalơ dor; jêh ri phung Kanaan gŭ dăch dak mƀŭt jêh ri n'gŏ kơh dak krong Yurdan." 30Ƀiălah Y-Kalep ăn phung ƀon lan gŭ rklăk ta năp Y-Môis jêh ri lah, "Ăn he hăn hao ro jêh ri gŭ tâm n'gor bri nây, yorlah he dơi ngăn sŏk n'gor bri nây."
31Nôk nây phung buklâu hăn ndrel ma păng lah, "He mâu dơi hao lơh ôh ma phung ƀon lan nây; yorlah khân păng jêng katang lơn ma he." 32Pôri khân păng nkoch bri ta năp phung ƀon lan Israel nau mhĭk ma n'gor bri khân păng hăn uănh n'hut jêh, lah: "N'gor bri hên nsong jêh hăn uănh n'hut jêng du n'gor bri sa phung ƀon lan păng nơm; jêh ri lĕ rngôch phung bunuyh hên saơ tâm n'gor bri nây jêng phung toyh juat. 33Jêh ri tâm n'gor bri nây hên saơ phung Nêphilim (phung kon sau Y-Anak, phung luh du tă bơh Nêphilim); hên uănh ma hên nơm nâm bu krah, jêh ri khân păng uănh ma hên tâm ban pô nây đŏng."