13

Tỗp Cũai Tutuaiq

1Yiang Sursĩ atỡng Môi-se neq: 2“Cóq mới rưoh manoaq cũai ayông tễ dũ tỗp I-sarel; chơ ớn alới pỡq tutuaiq cruang cutễq Cana-an, la ntốq cứq ễ chiau yỗn máh cũai I-sarel.”
3Môi-se trĩh cớp táq puai máh santoiq ki. Toâq loŏh tễ ntốq aiq Paran, án ớn máh cũai ayông pỡq tutuaiq, la neq:
  4Tễ tỗp Ruben la Samua con samiang Sacur.
  5Tễ tỗp Si-mê-ôn la Saphat con samiang Hô-ri.
  6Tễ tỗp Yuda la Calep con samiang Yê-phunê.
  7Tễ tỗp I-sacar la I-cal con samiang Yô-sep.
  8Tễ tỗp Ep-ra-im la Hô-sê con samiang Nun.
  9Tễ tỗp Ben-yamin la Pal-ti con samiang Raphu.
  10Tễ tỗp Sa-bulôn la Cadiel con samiang Sô-di.
  11Tễ tỗp Ma-nasê la Cadĩ con samiang Susi.
  12Tễ tỗp Dan la Amiel con samiang Kê-mali.
  13Tễ tỗp Asêr la Sê-thur con samiang Mi-kêl.
  14Tễ tỗp Nep-tali la Nabi con samiang Vôp-si.
  15Tễ tỗp Cát la Cual con samiang Maki.
16Nheq tữh cũai nâi, Môi-se ớn alới pỡq tutuaiq cutễq ki. Án amứh Hô-sê con samiang Nun ramứh tamái la Yô-sũa.
17Toâq Môi-se ớn alới pỡq tutuaiq cutễq cruang Cana-an, án atỡng alới neq: “Cóq anhia chỗn chu coah angia pỡng tễ ntốq nâi, mut chu coah angia pưn cruang Cana-an, chơ pỡq chu máh dũal cớp cóh. 18Cóq anhia tutuaiq nhêng yỗn samoât cutễq ki cỡt nŏ́q, bữn cũai proai sa‑ữi máh léq, cớp alới rêng ma ieuq. 19Cớp tutuaiq cruang cutễq nâi phốn phuor o ma tỡ bữn, cớp tâng ntốq nâi bữn viang khâm lavíng vil ma tỡ bữn, tỡ la páh-taláh sâng? 20Cóq anhia tutuaiq nhêng cutễq ki phốn phuor o, tỡ la bữn aluang aloai ma tỡ bữn? Cóq anhia dững achu palâi tễ aluang tâng cutễq ki.” (Catữ ki, la catữ palâi nho mbỡiq chĩn.)
21Yuaq ngkíq, tỗp cũai tutuaiq ki pỡq chu angia pỡng, cớp tutuaiq yỗn dáng samoât máh cruang cutễq pỡ ntốq aiq Sin, tễ coah angia pưn toau toâq rana pỡq chu vil Rê-hop cheq cớp raláp Hamat ỡt coah angia pỡng. 22Tỗp alới pỡq chu angia pưn cruang cutễq ki nhũang. Moâm ki alới toâq pỡ vil Hep-rôn, la ntốq máh tŏ́ng toiq Ahi-man, Sê-sai, cớp Tal-mai ỡt. Máh cũai nâi la tŏ́ng toiq Anac, la cũai tỗ chác toâr ca ỡt tâng ntốq ki. (Vil Hep-rôn nâi noau ayứng tapul cumo nhũang noau ayứng vil Sô-an tâng cruang Ê-yip-tô.) 23Tỗp alới toâq pỡ avúng Et-côn. Tâng ntốq ki alới catráiq muoi abễng tễ voar nho palâi bong lứq. Alới ĩt aluang taróc, chơ bar náq crang. Alới ĩt dếh palâi ỗiq-tâi cớp palâi tarúng hỡ. 24(Ntốq ki noau amứh ‘avúng Et-côn’, cỗ nhơ tỗp I-sarel catráiq ĩt tangcóq palâi nho tâng ntốq ki.)
25Moâm alới tutuaiq nheq cruang cutễq ki dũn pỗn chít tangái, 26alới píh chu loah pỡ Môi-se, Arôn, cớp máh cũai I-sarel pỡ vil Cadet tâng ntốq aiq Paran. Tỗp alới atỡng nheq tễ máh ramứh alới khoiq hữm, cớp apáh palâi alới dững achu hỡ. 27Alới atỡng Môi-se neq: “Tỗp hếq tutuaiq cruang cutễq ki cớp hữm cruang ki bữn cutễq phốn phuor cớp bữn palâi dũ ramứh. Nâi la palâi aluang tễ ntốq ki. 28Ma máh cũai proai ỡt tâng ntốq ki, alới bán rêng cớp bữn vil toâr, bữn dếh viang khâm lavíng nheq vil ki hỡ. Ma hỡn tễ ki ễn, hếq khoiq hữm tŏ́ng toiq Anac, la cũai tỗ chác toâr ỡt tâng ntốq ki tê. 29Tỗp A-maléc ỡt coah angia pưn cruang hếq tutuaiq; tỗp Hêt, tỗp Yê-but, cớp tỗp Amô-rit ỡt tâng máh dũal cớp cóh. Ma tỗp Cana-an ỡt mpễr tor dỡq mưt Mê-di-tarian cớp crỗng Yôr-dan.”
30Chơ Calep sưoq máh cũai proai ca bubéq-bubưp nhôp Môi-se yỗn alới tangứt; án pai neq: “Sanua cóq hái mut chíl toâp, cớp cheng ĩt máh cutễq alới; tỗp hái bữn bán rêng têq chíl riap tỗp alới.”
31Ma tỗp pỡq nứng Calep ta‑ỡi neq: “Tỡ cỡn ngkíq! Tỗp hái tỡ rơi chíl tỗp alới mŏ. Cũai tâng ntốq ki bữn poâl sa‑ữi hỡn tễ tỗp hái.”
32Yuaq ngkíq, alới atỡng ŏ́c tỡ bữn lứq chũop nheq tâng máh cũai I-sarel tễ cutễq alới pỡq tutuaiq ki, pai neq: “Cutễq ki tỡ bữn bữn crơng sana dũ yỗn máh cũai proai nâi cha. Tỗp hếq hữm moang cũai tỗ chác toâr put lứq, 33cớp cũai tỗ chác toâr sarỡih tễ tŏ́ng toiq Anac la ỡt tâng ntốq ki tê. Lứq alới nhêng chu tỗp hái cacớt ariang lam sâng.”