13

Xaa kaum ob leeg moog tshuaj Khana‑aa tebchaws

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le xaa tuabneeg moog tshuaj saib Khana‑aa tebchaws kws kuv pub rua cov Yixayee. Ca le xaa txhua xeem ib xeem ib leeg, txhua tug yog ua thawj huv nwg xeem.” 3Mauxe txhad khaiv puab tawm huv tebchaws moj saab qhua Palaa moog lawv le Yawmsaub has, txhua tug yog ua thawj huv cov Yixayee. 4Ntawm nuav moog yog puab cov ntawd le npe. Xeem Lunpee yog Samu‑a kws yog Xakaw tug tub, 5xeem Xime‑oo yog Hauli tug tub Safa, 6xeem Yuta yog Yefune tug tub Khalej, 7xeem Ixakha yog Ikaa kws yog Yauxej tug tub, 8xeem Efa‑i yog Noo tug tub Hause‑a, 9xeem Npeeyamee yog Lafu tug tub Pati, 10xeem Xenpuloo yog Xaunti tug tub Kanti‑ee, 11xeem Yauxej kws yog xeem Manaxe yog Xuxi tug tub Kanti, 12xeem Ntaaj yog Kemali tug tub Ami‑ee, 13xeem Asaw yog Mikha‑ee tug tub Xethu, 14xeem Nathali yog Vauxi tug tub Nanpi, 15xeem Kas yog Makhis tug tub Ke‑u‑ee. 16Cov npe nuav yog cov tuabneeg kws Mauxe khaiv moog tshuaj tebchaws. Mauxe tis npe rua Hause‑a kws yog Noo tug tub hu ua Yausua.
17Mauxe khaiv puab moog tshuaj Khana‑aa tebchaws hab has rua puab tas, “Ca le moog peg Neke hab nce moog rua peg toj sab, 18moog tshuaj saib lub tebchaws hov zoo le caag hab saib cov tuabneeg huv lub tebchaws hov muaj zug los tsw muaj, muaj tuabneeg coob los tsawg, 19hab saib lub tebchaws kws puab nyob hov zoo los phem, hab saib puab tej chaw nyob yog ua zej zog los yog ua moos muaj ntsaa loog ruaj khov, 20hab saib lub tebchaws zoo qoob loos los tsw zoo hab muaj xyoob ntoo los tsw muaj. Mej ca le ua sab tuab hab coj tej txwv ntoo huv lub tebchaws hov ib txha lug.” Lub swjhawm hov yog lub caij kws thawj phaum txwv maab sav.
21Puab txhad nce moog tshuaj tebchaws txwj ndua ntawm tebchaws moj saab qhua Xee moog txug lub moos Lehau kws nyob ze txujkev kws moog rua lub moos Hama. 22Puab nce moog txug Neke hab moog txug lub moos Heploo. Ahimaa hab Sesai hab Thaamai kws yog Anaj cov caaj ceg nyob hov ntawd. Lub moos Heploo nuav luas rhawv ua ntej lub moos Xau‑aa huv Iyi tebchaws xyaa xyoo. 23Puab txawm moog txug lub haav Ekhau mas puab txav ib ceg txwv maab kws muaj ib tauv txwv hov ntawd, muab laag ntxwg rua ob leeg kwv lug. Puab coj txwv ntsab pobkws hab txwv cua ib txha lug. 24Lub chaw hov raug muab hu ua lub haav Ekhau vem cov Yixayee txav tauv txwv maab hov ntawd lug.
25Puab moog tshuaj lub tebchaws tau plaub caug nub le rov qaab lug. 26Puab lug txug ntawm Mauxe hab Aloo hab ib tsoom Yixayee suavdawg huv tebchaws moj saab qhua Palaa ntawm lub moos Khante. Puab pav rua ob tug hab cov pejxeem suavdawg noog hab muab tej txwv ntoo huv lub tebchaws hov rua puab saib.
27Puab has rua Mauxe tas, “Peb moog txug lub tebchaws kws koj khaiv peb moog, muaj kua mig hab zwb ntaab ndwg ndo hab nuav yog tej txwv ntoo huv lub tebchaws hov. 28Tassws cov tuabneeg huv lub tebchaws hov muaj zug heev hab puab tej moos kuj luj hab muaj ntsaa loog ruaj khov. Dua le ntawd peb kuj pum Anaj tej caaj ceg nyob hov ntawd. 29Cov Amalej nyob rua huv Neke tebchaws, cov Hithai, cov Yenpu hab cov Amaulai nyob peg toj sab. Cov Khana‑aa nyob npuas ntug havtxwv hab lawv ntug dej Yalatee.”
30Tassws Khalej kuas cov pejxeem nyob tuabywv rua ntawm Mauxe xubndag hab has tas, “Peb ca le nce moog txeeb tebchaws taamswm nuav, tsua qhov peb yeej muaj peevxwm kov yeej tau.” 31Tassws cov txwvneej kws nrug Khalej moog hov has tas, “Peb tsw muaj peevxwm ntaus yeej cov tuabneeg hov tsua qhov puab muaj zug heev dua peb.” 32Tes puab txawm has tsw zoo txug lub tebchaws kws puab moog tshuaj hov rua cov Yixayee noog has tas, “Lub tebchaws kws peb moog tshuaj thoob plawg hov yog nam tebchaws noj cov tuabneeg kws nyob huv. Cov tuabneeg kws peb pum hov suavdawg puavleej sab heev. 33Peb pum cov Nefili kuj nyob hov ntawd, cov tuabneeg Anaj yog tshwm ntawm cov Nefili lug. Peb saib mas peb zoo yaam nkaus le tej nyuas kooj xwb, puab kuj pum peb zoo le ntawd hab.”