13

12 người trinh sát

1Chúa Hằng Hữu bảo Mai-sen: " 2Con chọn trong số các nhà lãnh đạo, mỗi đại tộc một người, sai họ đi do thám Ca-na-an đất Ta cho Y-sơ-ra-ên.
3,4Mai-sen vâng lời, sai mười hai người ra đi từ sa mạc Pha-ran, tất cả đều thuộc cấp lãnh đạo Y-sơ-ra-ên.
5Sam-mua con Xác-cư, thuộc đại tộc Ru-bên,
6Khanh-lý con Giê-phu-nê, thuộc đại tộc Giu-đa,
7Di-ganh con Giô-sép, thuộc đại tộc Y-sa-ca,
8Hô-sê con Nun, thuộc đại tộc Ép-ra-im,
9Phan-thi con Ra-phu, thuộc đại tộc Bên-gia-min,
10Gát-đinh con Sô-đi, thuộc đại tộc Sa-bu-lôn,
11Ga-đi con Su-si, thuộc đại tộc Giô-sép tức là Ma-na-se,
12A-mi-ên con Ghê-ma-li, thuộc đại tộc Đan,
13Sê-thu con Mi-ca-ên, thuộc đại tộc A-se,
14Na-bi con Vấp-si, thuộc đại tộc Nép-ta-li,
15Gu-ên con Ma-ki, thuộc đại tộc Gát.
16,17Đó là danh sách các thám tử Mai-sen sai đi trinh sát xứ Ca-na-an. Ông đổi tên Hô-sê con của Nun ra Giô-suê. Mai-sen dặn họ: "Các anh đi vào Nam bộ, lên miền cao nguyên; 18xem thử địa thế ra sao, dân tình thế nào, đông hay thưa, mạnh hay yếu, 19đất tốt hay xấu, thành thị có hào lũy kiên cố hay chỉ là lều trại đơn sơ, 20đất đai màu mỡ hay nghèo nàn, có nhiều cây cối hay tiêu điều. Ngoài ra, hãy cố gắng đem về một ít hoa quả, đừng ngại ngùng." Lúc ấy đúng vào mùa hái nho đầu tiên trong năm.
21Vậy, họ ra đi trinh sát đất này, từ sa mạc Sin tới Rê-hốp, gần Ha-mát. 22Họ đi lên xuyên qua Nam bộ, tới Hếp-rôn, là quê của A-hi-man, Sê-sai và Thanh-mai, con cháu A-nác. (Thành Hếp-rôn được xây trước Xô-an ở Ai-cập bảy năm). 23Họ đến thung lũng Ếch-côn, cắt một chùm nho, hai người phải dùng đòn mới khiêng nổi. Họ cũng hái mấy trái thạch lựu và trái vả đem về. 24Thung lũng ấy được gọi là Ếch-côn vì các thám tử Y-sơ-ra-ên đã hái nho ở đó.
25Sau bốn mươi ngày do thám, họ trở về 26,27gặp Mai-sen, A-rôn và toàn thể nhân dân Y-sơ-ra-ên tại Ca-đe, trong sa mạc Pila¬ran. Họ cho mọi người xem các trái cây hái được, và báo cáo: "Chúng tôi đã vào xứ ấy theo đúng chỉ thị, đó là một vùng đất rất phì nhiêu, và đây là hoa quả của đất ấy. 28Tuy nhiên, thổ dân rất cường tráng, thành thị rộng lớn và hào lũy kiên cố. Ngoài ra, chúng tôi có thấy bọn khổng lồ (dòng dõi A-nác) ở đó nữa.
29Người A-ma-léc ở tại miền Nam bộ, người Hê-tít, người Giê-bu và người Am-môn ở vùng cao nguyên, còn người Ca-na-an ở miền biển và dọc theo sông Giô-đan."
30Khanh-lý lên tiếng để trấn an nhân dân đang xào xạc trước mặt Mai-sen: "Chúng ta phải đi ngay vào chiếm lấy đất ấy, chúng ta thừa sức chinh phục xứ này." 31Nhưng các thám tử khác nói: "Chúng ta không đủ sức đâu, vì họ mạnh hơn ta." 32Những người này thổi phồng những điểm bất lợi: "Đất này sẽ nuốt chửng dân ta, vì dân cư chúng nó là giống khổng lồ. 33Chúng tôi đã thấy các con cháu A-nác, bọn người khổng lồ họ to lớn đến độ chúng tôi cảm thấy mình bé nhỏ như những con cào cào khi đứng trước mặt họ."