28

Mnơ̆ng Myơr Grăp Hruê

(KKbiă 29:38-46)

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Mtă bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel leh anăn lač kơ diñu, ‘Brei diih răng myơr kơ kâo ti djŏ yan mnơ̆ng myơr kơ kâo, mnơ̆ng ƀơ̆ng huă kơ kâo jing mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, mnâo ƀâo mngưi kơ kâo.’ 3Brei ih lač kơ diñu, Anei mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng diih srăng myơr kơ Yêhôwa: grăp hruê dua drei êđai biăp knô mâo sa thŭn, amâo mâo anôk jhat ôh, jing mnơ̆ng myơr ngă nanao. 4Êjai aguah brei ih myơr sa drei êđai biăp, leh anăn ti wai băk brei ih myơr êđai biăp mkăn. 5Msĕ mơh brei ih myơr sa kdrêč hlăm pluh êphah kpŭng ƀhĭ jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, bi lŭk hŏng sa kdrêč hlăm pă hin êa boh ôliwơ djiêt. 6Anăn jing mnơ̆ng myơr čuh ngă nanao, arăng mtă leh ti čư̆ Sinai jing mnâo ƀâo mngưi, mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa. 7Mnơ̆ng myơr mnăm mbĭt srăng jing sa kdrêč hlăm pă hin kơ grăp êđai biăp; hlăm anôk doh jăk brei ih tuh mnơ̆ng myơr mnăm êa kpiê kơ Yêhôwa. 8Sa drei êđai biăp mkăn brei ih myơr ti wai băk; msĕ si mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ ti aguah, leh anăn msĕ si mnơ̆ng myơr mnăm mbĭt, brei ih myơr gơ̆ jing mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa.”

Mnơ̆ng Myơr Hruê Sabat leh anăn Mnơ̆ng Myơr Grăp Mlan

9“Hlăm hruê sabat brei ih myơr dua drei êđai biăp knô mâo sa thŭn amâo mâo anôk jhat ôh, leh anăn dua kdrêč hlăm pluh êphah kpŭng ƀhĭ bi lŭk hŏng êa boh ôliwơ jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ, mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr mnăm. 10Anăn jing mnơ̆ng myơr čuh grăp hruê sabat, êngao kơ mnơ̆ng myơr čuh ngă nanao leh anăn mnơ̆ng myơr mnăm mbĭt.
11Ti grăp akŏ mlan brei ih myơr sa mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa: dua drei êmô knô dam, sa drei biăp knô, leh anăn kjuh drei êđai biăp knô mâo sa thŭn amâo mâo anôk jhat ôh; 12msĕ mơh tlâo kdrêč hlăm pluh kpŭng ƀhĭ bi lŭk hŏng êa boh ôliwơ jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ kơ grăp drei êmô knô, leh anăn dua kdrêč hlăm pluh êphah kpŭng ƀhĭ bi lŭk hŏng êa boh ôliwơ jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ kơ sa drei biăp knô; 13leh anăn sa kdrêč hlăm pluh kpŭng ƀhĭ bi lŭk hŏng êa boh ôliwơ jing mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ kơ grăp drei êđai biăp, pioh kơ mnơ̆ng myơr čuh, mnâo ƀâo mngưi, mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng kơ Yêhôwa. 14Mnơ̆ng myơr mnăm mbĭt srăng jing sa mkrah hin kpiê kơ sa drei êmô knô, sa kdrêč hlăm tlâo hin kơ sa drei biăp knô, leh anăn sa kdrêč hlăm pă hin kơ sa drei êđai biăp; anăn jing mnơ̆ng myơr čuh grăp akŏ mlan hlăm sa thŭn. 15Brei ih myơr msĕ mơh kơ Yêhôwa sa drei bê knô jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh, êngao kơ mnơ̆ng myơr čuh ngă nanao mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr mnăm.”

Mnơ̆ng Myơr Ti Knăm Klei Găn

(Lêwi 23:1-44)

16 “Ti hruê tal pluh pă mlan tal sa jing hruê Klei Yêhôwa Găn. 17 Ti hruê tal pluh êma hlăm mlan anăn jing sa hruê huă mnăm; êjai kjuh hruê diih srăng ƀơ̆ng kpŭng amâo mâo kpei. 18Ti hruê tal sa srăng mâo klei bi kƀĭn doh jăk: diih amâo dưi ngă sa mta bruă kơ diih pô ôh, 19ƀiădah srăng myơr sa mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, sa mnơ̆ng myơr čuh kơ Yêhôwa: dua drei êmô knô dam, sa drei biăp knô, leh anăn kjuh drei êđai biăp knô mâo sa thŭn, amâo mâo anôk jhat ôh, 20mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ bi lŭk hŏng êa boh ôliwơ. Diih srăng myơr tlâo kdrêč hlăm pluh êphah kơ sa drei êmô knô, dua kdrêč hlăm pluh êphah kơ sa drei biăp knô, 21leh anăn sa kdrêč hlăm pluh êphah kơ grăp drei hlăm kjuh drei êđai biăp. 22Brei ih myơr sa drei bê knô jing mnơ̆ng myơr kyua klei soh, čiăng ngă klei bi doh klei soh diih. 23Diih srăng myơr mnơ̆ng anei êngao kơ mnơ̆ng myơr čuh aguah, jing mnơ̆ng myơr čuh ngă nanao. 24Msĕ snăn mơh brei ih myơr grăp hruê êjai kjuh hruê mnơ̆ng ƀơ̆ng huă jing mnơ̆ng myơr brei pui ƀơ̆ng, mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa. Brei diih myơr mnơ̆ng anăn êngao kơ mnơ̆ng myơr čuh ngă nanao leh anăn mnơ̆ng myơr mnăm mbĭt. 25Hruê tal kjuh brei diih mâo klei bi kƀĭn doh jăk; đăm brei diih mă sa mta bruă kơ diih pô ôh.
26 Ti hruê mâo boh hlâo hlang, tơdah diih myơr mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ mdiê mrâo kơ Yêhôwa ti hruê knăm hruê kăm diih, brei diih mâo klei bi kƀĭn doh jăk; diih amâo dưi mă sa mta bruă kơ diih pô ôh. 27Diih srăng myơr mnơ̆ng myơr čuh, mnâo ƀâo mngưi kơ Yêhôwa: dua drei êmô knô dam, sa drei biăp knô, kjuh drei êđai biăp knô mâo sa thŭn; 28leh anăn mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ bi lŭk hŏng êa boh ôliwơ, tlâo kdrêč hlăm pluh êphah kơ grăp drei êmô knô, dua kdrêč hlăm pluh êphah kơ sa drei biăp knô, 29sa kdrêč hlăm pluh êphah kơ grăp drei hlăm kjuh drei êđai biăp; 30leh anăn sa drei bê knô čiăng ngă klei bi doh klei soh diih. 31Brei diih myơr mnơ̆ng anăn êngao kơ mnơ̆ng myơr čuh ngă nanao mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr kpŭng ƀhĭ. Diih srăng myơr dŏ anăn mbĭt hŏng mnơ̆ng myơr mnăm. Hlô mnơ̆ng diih myơr amâo mâo anôk jhat ôh.”