28

Tej kws naj nub xyeem

1Yawmsaub has rua Mauxe tas, 2“Ca le has rua cov Yixayee tas, ‘Tej kws muab xyeem rua kuv, yog tej zaub mov kws yog muab hlawv kub nyab xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum kuv lub sab, mas mej yuav tsum mob sab xyeem rua kuv lawv le tej swjhawm kws teem ca.’ 3Koj has rua puab tas, ‘Tej nuav yog tej kws yuav muab hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub, yog ob tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le kws yuav tsum naj nub xyeem moog le. 4Thaus taagkig mej yuav xyeem ib tug mivnyuas yaaj, thaus yuav tsaus ntuj mej yuav xyeem dua ib tug. 5Hab muab ib feem kaum huv ib efa moov mog zoo zoo ntse ib feem plaub huv ib hee roj kws tsuam tau zoo zoo xyeem ua kevcai xyeem qoob loos. 6Nuav yog tej kws naj nub yuav ua kevcai hlawv huvsw xyeem moog le kws tub muab cob rua mej ntawm roob Xinai, kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab, ua yaam kws hlawv kub nyab xyeem rua Yawmsaub. 7Tej kws yuav laub xyeem mas muab ib feem plaub huv ib heek cawv txwv maab nrug ib tug mivnyuas yaaj ua ke, muab cawv ntxws laub xyeem rua Yawmsaub rua huv lub chaw kws dawb huv. 8Muab ib tug mivnyuas yaaj xyeem rua thaus yuav tsaus ntuj, ib yaam nkaus le kws muab xyeem thaus taagkig ua kevcai xyeem qoob loos hab ua kevcai laub cawv txwv maab xyeem, yuav muab hlawv kub nyab xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab.’ ”

Tej kws xyeem rua nub Xanpatau hab xyeem txhua lub hli

9“ ‘Nub Xanpatau muab ob tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le hab ob feem kaum huv ib efa moov mog zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loos nrug tej cawv txwv maab kws laub xyeem ua ke. 10Nuav yog tej kws ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua txhua nub Xanpatau, yog ua lug tsaav rua tej kws naj nub muab ua kevcai hlawv xyeem hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le.
11“ ‘Txhua lub hli nub xab ib muab tej nuav ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua Yawmsaub, yog ob tug thaav txwv nyuj, ib tug txwv yaaj, xyaa tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos tsw muaj chaw thuaj le 12hab muab peb feem kaum huv ib efa moov mog zoo zoo ntse roj xyeem nrug ib tug txwv nyuj ua kevcai xyeem qoob loos, hab ob feem kaum huv ib efal moov mog zoo zoo ntse roj xyeem nrug ib tug txwv yaaj, 13hab ib feem kaum huv ib efaj moov mog zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loos xyeem nrug ib tug mivnyuas yaaj ua ke, ua kevcai hlawv huvsw xyeem yog yaam kws hlawv kub nyab xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab. 14Tej kws yuav muab laub xyeem mas ib tug txwv nyuj muab ib nraab hee cawv txwv maab, ib tug txwv yaaj mas muab ib feem peb huv ib hee, ib tug mivnyuas yaaj mas muab ib feem plaub huv ib hee.k Nuav yog tej kws muab ua kevcai hlawv huvsw xyeem txhua lub hli huv ib xyoos. 15Hab yuav muab ib tug txwv tshws xyeem rua Yawmsaub ua kevcai xyeem daws txem, yuav muab xyeem tsaav rua tej kws naj nub muab ua kevcai hlawv xyeem hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le.’ ”

Ua kevcai noj ncuav tsw xyaw keeb

(L.Kc. 23:4-8)

16“ ‘Lub ib hlis nub xab kaum plaub yog Yawmsaub kevcai Hlaa Dhau. 17Nub xab kaum tswb lub hli nuav yog ua kevcai paam noj haus, mas yuav noj ncuav tsw xyaw keeb xyaa nub. 18Thawj nub mej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, mej tsw xob ua ib yaam num nyaav hlo le. 19Mej muab tej nuav hlawv kub nyab xyeem ua kevcai hlawv huvsw xyeem rua Yawmsaub, yog ob tug thaav txwv nyuj, ib tug txwv yaaj hab xyaa tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos, yuav saib tuab zoo tsw tseev muaj chaw thuaj, 20hab muab cov moov mog zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loos xyeem nrug cov tsaj nuav, ib tug txwv nyuj mas muab peb feem kaum huv ib efa, m ib tug txwv yaaj mas muab ob feem kaum huv ib efa,l 21hab txhua tug mivnyuas yaaj mas muab ib feem kaum huv ib efa.j 22Hab yuav muab ib tug txwv tshws lug ua kevcai xyeem daws txem, yog ntxuav mej kev txhum. 23Mej yuav muab tej nuav xyeem tsaav rua tej kws thaus taagkig mej muab ua kevcai hlawv xyeem, yog tej kws naj nub ua kevcai hlawv huvsw xyeem moog le. 24Mej yuav naj nub muab xyeem kuas puv xyaa nub, yog tej zaub mov kws hlawv kub nyab xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab. Yuav muab tej nuav xyeem tsaav rua tej kws naj nub muab ua kevcai hlawv xyeem hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem moog le. 25Nub kws xyaa mej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, mej tsw xob ua ib yaam num nyaav hlo le.’ ”

Tej kws xyeem thaus hlais mog taag

(L.Kc. 23:15-22)

26“ ‘Nub kws mej xyeem thawj phaum qoob loos, thaus mej muab qoob tshab xyeem rua Yawmsaub ua kevcai xyeem qoob loos, yog nub kws mej ua kevcai xyaa lub chib su, mas mej yuav tuaj txoos ua ke ua kevcai dawb huv, mej tsw xob ua ib yaam num nyaav hlo le. 27Mej yuav muab tej nuav ua kevcai hlawv huvsw xyeem kuas muaj paa tsw qaab hum Yawmsaub lub sab, yog ob tug thaav txwv nyuj, ib tug txwv yaaj, xyaa tug mivnyuas txwv yaaj kws muaj ib xyoos, 28hab muab cov moov mog zoo zoo ntse roj ua kevcai xyeem qoob loos xyeem nrug cov tsaj nuav, ib tug txwv nyuj mas muab peb feem kaum huv ib efa,m ib tug txwv yaaj mas muab ob feem kaum huv ib efa,l 29hab xyaa tug mivnyuas yaaj mas ib tug muab ib feem kaum huv ib efa,j 30hab ib tug txwv tshws ua kevcai ntxuav kev txhum. 31Mej yuav muab tej nuav xyeem hab tej cawv txwv maab kws laub xyeem tsaav rua tej kws naj nub muab xyeem ua kevcai hlawv xyeem hab ua kevcai xyeem qoob loos moog le. Yuav saib tuab zoo tsw tseev muaj chaw thuaj le.’ ”