28

Hơdôm Gơnam Pơyơr Rĭm Hrơi

(Tơbiă 29:38-46)

1Yahweh pơhiăp hăng Môseh, 2“Brơi bĕ tơlơi pơđar anai kơ ƀing Israel laih anŭn laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, ‘Ƀing gih khŏm pơyơr gơnam ƀơ̆ng kơ Kâo ƀơi hrơi mông hơmâo pơkơčah laih hơdôm gơnam pơyơr kơ Kâo hăng apui, jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Kâo.’

Hơdôm Gơnam Pơyơr Rĭm Hrơi

3“Pơhiăp bĕ hăng ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing gơnam pơyơr čuh ƀing gih či pơyơr đĭ kơ Yahweh juăt hơmâo rĭm hrơi: Dua drơi ană triu hơmâo sa thŭn hăng ƀu hơmâo rơnam rơka ôh. 4Prap pre bĕ sa drơi ană triu amăng mơguah laih anŭn sa drơi kơ hơhuñ klăm, 5hrŏm hăng sa gơnam pơyơr pơdai jing sa črăn amăng pluh ephah tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng sa črăn amăng pă̱ hin ia rơmuă djet mơ̆ng boh ôliwơ. 6Anai jing gơnam pơyơr čuh juăt hơmâo, pơjing laih ƀơi čư̆ Sinai jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak, pơkra hăng apui kơ Yahweh. 7Hrŏm hăng rĭm ană triu anŭn, prap pre bĕ gơnam pơyơr mơñum jing sa črăn amăng pă̱ hin gơnam mơñum ia tơpai boh kơƀâo. Tuh tơbiă bĕ gơnam pơyơr mơñum kơ Yahweh ƀơi anih rơgoh hiam. 8Prap pre bĕ ană triu tal dua ƀơi sêng klăm hrŏm hăng gơnam pơyơr pơdai laih anŭn gơnam pơyơr mơñum hrup hăng gơnam pơyơr ih prap pre laih kơ mơguah. Anai ăt jing sa gơnam pơyơr čuh mơ̆n, jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh yơh.

Hơdôm Gơnam Pơyơr Rĭm Hrơi Saƀat

9“ ‘Ƀơi hrơi Saƀat, pơkra bĕ sa gơnam pơyơr hăng dua drơi ană triu hơmâo sa thŭn ƀu hơmâo rơnam rơka ôh, hrŏm hăng gơnam pơyơr mơñum laih anŭn gơnam pơyơr pơdai jing dua črăn amăng pluh ephah tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă ôliwơ. 10Anai jing gơnam pơyơr čuh kơ rĭm hrơi Saƀat, wơ̆t hăng gơnam pơyơr čuh juăt hơmâo rĭm hrơi hrŏm hăng gơnam pơyơr mơñum mơ̆n.

Hơdôm Gơnam Pơyơr Rĭm Blan

11“ ‘Ƀơi hrơi tal sa amăng rĭm blan, pơyơr thim bĕ kơ Yahweh sa gơnam pơyơr čuh jing dua drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno laih anŭn tơjuh drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, abih bang gơnam anai khŏm ƀu hơmâo rơnam rơka ôh. 12Pơyơr bĕ hrŏm hăng rĭm rơmô anŭn sa gơnam pơyơr pơdai jing klâo črăn amăng pluh ephah tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă; pơyơr bĕ hrŏm hăng triu tơno anŭn sa gơnam pơyơr pơdai dua črăn amăng pluh ephah tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă; 13laih anŭn pơyơr bĕ hrŏm hăng rĭm ană triu anŭn sa gơnam pơyơr pơdai jing sa črăn amăng pluh ephah tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă. Anai yơh jing sa gơnam pơyơr čuh, jing sa mơnâo ƀâo mơngưi čuh pơmơak kơ Yahweh. 14Hrŏm hăng rĭm rơmô tơno anŭn, ăt khŏm hơmâo mơ̆n sa gơnam pơyơr mơñum jing sămkrah hin ia boh kơƀâo; hrŏm hăng triu tơno anŭn brơi hơmâo sa črăn amăng klâo hin; laih anŭn hrŏm hăng rĭm ană triu anŭn brơi hơmâo sa črăn amăng pă̱ hin. Anai yơh jing gơnam pơyơr čuh rĭm blan pơkra ƀơi rĭm akŏ blan amăng sa thŭn. 15Rơngiao kơ gơnam pơyơr čuh juăt hơmâo rĭm hrơi hrŏm hăng gơnam pơyơr mơñum, ăt khŏm pơyơr bĕ sa drơi bơbe tơno kơ Yahweh jing sa gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆.

Tơlơi Găn

(Lêwi 23:5-14)

16“ ‘Ƀơi hrơi tal pluh-pă̱ blan tal sa yơh, djă̱ hơdơr bĕ hrơi Tơlơi Găn kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Yahweh. 17Ƀơi hrơi tal pluh-rơma blan anai čơdơ̆ng pơkra bĕ tơlơi phet; ƀơ̆ng bĕ ƀañ tơpŭng ƀu hơmâo tơpơi amăng tơjuh hrơi. 18Ƀơi hrơi tal sa amăng tơjuh hrơi phet, djă̱ pioh bĕ sa tơlơi pơjơnum rơgoh hiam laih anŭn anăm mă bruă juăt mă rĭm hrơi ôh. 19Ƀơi hrơi anŭn, pơyơr bĕ kơ Yahweh sa gơnam pơyơr čuh, jing dua drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno laih anŭn tơjuh drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn, abih bang hlô anai ƀu hơmâo rơnam rơka ôh. 20Hrŏm hăng rĭm rơmô anŭn mơ̆n, prap pre bĕ sa gơnam pơyơr pơdai hăng klâo črăn amăng pluh ephah tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă; hrŏm hăng triu tơno anŭn, jing dua črăn amăng pluh; 21laih anŭn hrŏm hăng rĭm ană triu anŭn jing sa črăn amăng pluh. 22Wơ̆t hăng gơnam pơyơr anŭn, prap pre bĕ sa drơi bơbe tơno kơ gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆ kiăng pơkra tơlơi pap brơi kơ ƀing gih. 23Prap pre bĕ gơnam pơyơr thim mŭt anai kơ gơnam pơyơr čuh juăt hơmâo amăng mơguah. 24Amăng hơdră anai yơh prap pre bĕ gơnam ƀơ̆ng kơ gơnam pơyơr pơkra hăng apui rĭm hrơi amăng abih tơjuh hrơi phet anŭn jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh; ăt khŏm prap pre thim mŭt kơ gơnam pơyơr čuh hăng gơnam pơyơr mơñum juăt hơmâo mơ̆n. 25Ƀơi hrơi tal tơjuh djă̱ pioh bĕ sa tơlơi pơjơnum rơgoh hiam laih anŭn anăm mă bruă juăt mă ôh.

Tơlơi Phet Khul Hrơi Kŏm

(Lêwi 23:15-22)

26“ ‘Ƀơi hrơi khul boh čroh tal blung hlâo, tơdang ƀing gih pơyơr kơ Yahweh sa gơnam pơyơr pơdai hlâo hla̱ng phrâo tơdang amăng tơlơi Phet Khul Hrơi Kŏm, djă̱ pioh bĕ sa tơlơi pơjơnum rơgoh hiam laih anŭn anăm mă bruă juăt mă ôh. 27Pơyơr đĭ bĕ sa gơnam pơyơr čuh jing sa mơnâo ƀâo mơngưi pơmơak kơ Yahweh. Gơnam pơyơr anai jing dua drơi rơmô tơno hadơi, sa drơi triu tơno laih anŭn tơjuh drơi ană triu tơno hơmâo sa thŭn. 28Hrŏm hăng rĭm rơmô anŭn, pơyơr bĕ sa gơnam pơyơr pơdai jing klâo črăn amăng pluh ephah tơpŭng ƀlĭ lŭk hăng ia rơmuă ôliwơ; hrŏm hăng rĭm triu tơno anŭn, jing dua črăn amăng pluh; 29laih anŭn hrŏm hăng rĭm tơjuh drơi ană triu anŭn jing sa črăn amăng pluh yơh. 30Ăt pơyơr bĕ sa drơi bơbe tơno kiăng pơkra tơlơi pap brơi kơ ƀing gih. 31Prap pre bĕ hơdôm gơnam pơyơr anai hrŏm hăng hơdôm gơnam pơyơr mơñum mơ̆n, jing gơnam thim mŭt kơ gơnam pơyơr čuh hăng gơnam pơyơr pơdai juăt hơmâo anŭn. Khŏm thâo bĕ, hơdôm hlô mơnơ̆ng anŭn anăm hơmâo rơnam rơka ôh.