4

Jing Sa Hlăm Asei Mlei Krist

1Snăn kâo gơ̆, sa čô jing mnă kyua Khua Yang, kwưh kơ diih dôk dơ̆ng ƀơ̆ng huă năng hŏng klei Aê Diê iêu diih leh, 2 hŏng jih klei luă gŭ, êdu êun, leh anăn klei gĭr, brei diih bi đru hdơ̆ng diih hŏng klei khăp, 3hŏng klei kă êđăp ênang brei diih gĭr djă pioh klei Yang Mngăt Jăk bi mguôp jing sa. 4Mâo sa asei mlei leh anăn sa Yang Mngăt Jăk, msĕ si Aê Diê iêu diih leh kơ sa klei čang hmăng. 5Mâo sa Khua Yang, sa klei đăo, sa klei ƀaptem, 6sa Aê Diê leh anăn Ama kơ jih jang, Pô dôk ti dlông hĭn kơ jih jang, dôk mbĭt hŏng jih jang, leh anăn dôk hlăm jih jang. 7Ƀiădah grăp čô drei mă tŭ leh klei pap tui si hnơ̆ng Krist brei. 8 Kyuanăn Klei Aê Diê Blŭ lač leh,
  “Êjai Ñu đĭ ti dlông Ñu atăt ba lu mnă,
   leh anăn Ñu bi mbha klei brei kơ phung mnuih.”
9(Êjai Klei Aê Diê Blŭ lač, “Ñu đĭ ti dlông,” ya klei anăn čiăng pia? Jing klei Ñu trŭn leh mơh hlăm lăn ti gŭ. 10Pô trŭn leh jing Pô đĭ leh msĕ mơh ti dlông hĭn kơ jih jang adiê, čiăng kơ Ñu dưi bi bŏ jih jang mnơ̆ng.) 11Leh anăn klei Ñu brei jing snei: đa đa jing phung khua ƀĭng kna, đa đa jing phung khua pô hưn êlâo, đa đa jing phung hiu mtô klei mrâo mrang jăk, đa đa jing phung khua pô mtô leh anăn phung bi hriăm, 12čiăng mprăp phung doh jăk mâo klei dưi mă bruă kơ Aê Diê, čiăng đru asei mlei Krist hriê kơ prŏng, 13tơl jih jang drei truh kơ sa klei đăo msĕ, leh anăn kơ klei thâo kral Anak Aê Diê, kơ klei jing khue prŏng, truh kơ hnơ̆ng klei bŏ ênŭm Krist. 14Klei anăn čiăng kơ drei amâo lŏ jing ôh phung hđeh mâo angĭn kpuh mđung wĭt nao hŏng klei mtô mdê mdê mơ̆ng phung mnuih mnêč leh anăn phung knhăk mplư. 15Ƀiădah êjai hưn klei sĭt nik hŏng klei khăp, brei drei hriê kơ prŏng hlăm djăp mta klei hlăm Krist, Pô jing boh kŏ. 16 Mơ̆ng Krist jih asei mlei bi mguôp đuôm mbĭt hŏng jih jang anôk bi kkuh Ñu mjing leh, êjai jih kdrêč bi leh bruă gơ̆, brei asei mlei hriê kơ prŏng tui si klei ktang grăp mta, leh anăn mđĭ gơ̆ pô hlăm klei khăp.

Klei Hdĭp Mrâo Hlăm Krist

17Snei klei kâo hưn bi sĭt hlăm anăn Khua Yang, đăm brei diih lŏ dôk hdĭp msĕ si phung tue ôh, phung tui hlue klei mĭn hơăi mang diñu pô. 18Klei thâo săng diñu jing hĕ mmăt leh, bi ktlah leh mơ̆ng klei hdĭp Aê Diê kyua klei diñu mluk kbiă hriê mơ̆ng ai tiê khăng diñu. 19Diñu amâo lŏ thâo hêñ ôh, leh anăn jao diñu pô kơ klei tluh, khăp ngă nanao djăp mta klei čhŏ mrŏ. 20Ƀiădah amâo djŏ snăn ôh diih hriăm djŏ kơ Krist! 21Kâo mĭn diih hmư̆ leh klei Ñu leh anăn hriăm leh hlăm Ñu, tui si klei sĭt nik dôk hlăm Yêsu. 22 Brei diih lui hĕ knuih hđăp diih tui si klei bhiăn diih dôk hdĭp mphŭn dô, jing soh jhat leh kyua klei tluh mplư. 23Brei ai tiê leh anăn klei mĭn diih jing mrâo, 24 leh anăn brei diih hơô knuih mrâo, hrih leh msĕ si Aê Diê hlăm klei kpă ênô leh anăn klei doh jăk sĭt nik.
25 Kyuanăn brei grăp čô diih lui klei luar, blŭ klei sĭt hŏng phung riêng gah ñu, kyuadah drei jing jơ̆ng kngan hdơ̆ng drei. 26 Tơdah diih ăl, đăm ngă soh ôh. Đăm đuôm ai ăl tơl yang hruê lĕ ôh. 27Đăm brei klei myun kơ yang jhat ôh. 28Phung khăng tlĕ, đăm lŏ tlĕ ôh; ƀiădah brei ñu mă bruă kpă ênô hŏng kngan ñu pô, čiăng kơ ñu dưi brei mnơ̆ng kơ pô kƀah. 29Đăm brei klei blŭ jhat kbiă mơ̆ng ƀăng êgei diih ôh, ƀiădah knŏng blŭ klei jăk dưi đru brei arăng hriê kơ prŏng, tui si mông găl, čiăng dưi bi mbha klei pap kơ phung dôk hmư̆. 30Đăm bi ênguôt Yang Mngăt Jăk Aê Diê ôh, Ñu yơh kđăm leh diih pioh kơ hruê bi tui. 31Bi luč hĕ mơ̆ng diih jih klei phĭ, klei ăl, klei ngêñ, klei ngă rŭng răng, klei mčeh luar, mbĭt hŏng jih klei ƀai. 32 Brei diih ngă jăk hdơ̆ng diih pô, bŏ hŏng klei thâo pap, bi pap brei hdơ̆ng diih, msĕ si Aê Diê pap brei leh kơ diih hlăm Krist.