1

1Kâo, Paul, jing ding kơna pơjao, ƀu djơ̆ mơnuih mơnam pơjao kơ kâo hăng pơkiaŏ nao kâo ôh, samơ̆ Yang Yêsu Krist laih anŭn Ơi Adai Ama ta yơh, jing Pô hơmâo pơhơdip glaĭ laih tơdơi kơ Ñu djai hĭ laih, pơjao kơ kâo hăng pơkiaŏ nao kâo. 2Kâo wơ̆t hăng abih bang ƀing ayŏng adơi hrŏm hăng kâo, čih mơit hiăp pơtă anai kơ ƀing Sang Ơi Adai pơ kwar čar Galatia tui anai:
3Kâo iâu laĭ kơ tơlơi Ơi Adai Ama ta hăng Khua Yang Yêsu Krist či mơak hăng ƀing gih hăng ngă brơi kơ pran jua gih rơnŭk rơno̱m. 4Yang Yêsu Krist jing Pô hơmâo pơsăn hĭ laih drơi jan Ñu pô yuakơ khul tơlơi soh ta. Ñu ngă laih tơlơi anŭn kiăng kơ djru kơ ƀing ta anăm ngă tơlơi soh sat dơ̆ng tah jing tơlơi ƀing arăng ngă, laih anŭn Ñu ngă tơlơi anŭn yuakơ Ơi Adai Ama ta kiăng yơh. 5Brơi kơ abih bang ƀing ta bơni hơơč bĕ kơ Ơi Adai nanao hlŏng lar, Amen!

Ƀu Hơmâo Tơlơi Pơthâo Hiam Pơkŏn Ôh

6Kâo dŏ kơtuă biă mă kơ tơlơi ƀing gih tañ đuaĭ lui hĭ Ơi Adai jing Pô hơmâo ruah mă laih ƀing gih mơ̆ng Krist khăp pap laih kơ ƀing gih, kiăng kơ đaŏ kơnang kơ tơlơi hiăp pơtă phara jing tơlơi ƀing arăng yap jing tơlơi pơthâo hiam. 7Anŭn jing ƀu djơ̆ tơlơi pơthâo hiam hơget ôh. Sĭt yơh hơmâo đơđa mơnuih hlak pơrŭng hĭ ƀing gih laih anŭn ƀing gơñu gir kiăng kơ pơplih hĭ tơlơi pơthâo hiam Krist. 8Samơ̆ wơ̆t tơdah ƀing gơmơi ƀôdah sa čô ling jang hiam rai mơ̆ng adai adih khŏm pơtô pơblang brơi kơ ƀing gih sa tơlơi hiăp pơtă pơkŏn jing phara hăng tơlơi pơthâo hiam ƀing gơmơi hơmâo pơtô pơblang laih kơ ƀing gih, kâo iâu laĭ kơ tơlơi Ơi Adai či pơkơhma̱l hĭ pô anŭn hlŏng lar yơh! 9Tui hăng tơlơi kâo hơmâo pơhiăp laih, ră anai kâo ăt pơhiăp glaĭ dơ̆ng tui anai: Hlơi pô pơtô pơblang kơ ƀing gih tơlơi hiăp pơtă pơkŏn jing phara hăng tơlơi pơthâo hiam ƀing gih hơmâo đaŏ kơnang laih, kâo iâu laĭ kơ tơlơi Ơi Adai či klă̱ kơđi kơ pô anŭn hlŏng lar!
10Kâo ƀu djơ̆ gir kiăng kơ pơmơak kơ mơnuih mơnam ôh, samơ̆ kâo kiăng pơmơak kơ Ơi Adai. Sĭt yơh kâo ƀu kiăng gir pơmơak kơ mơnuih mơnam ôh! Tơdah kâo gir kiăng kơ pơmơak kơ mơnuih mơnam, sĭt kâo ƀu či mă bruă kơ Krist ôh.

Ơi Adai Pơjao Kơ Paul Kiăng Kơ Jing Ding Kơna Pơjao

11Ơ ƀing ayŏng amai adơi hơi, kâo kiăng kơ ƀing gih thâo krăn kơ tơlơi pơthâo hiam kâo pơtô pơblang laih kơ ƀing gih ƀu djơ̆ tơlơi hiăp pơtă mơnuih mơnam pơphŭn mă ôh. 12Ƀu hơmâo hlơi pô ôh pơtă kơ kâo hiăp pơtă anŭn, laih anŭn kŏn hơmâo mơnuih mơnam lơi pơtô tơlơi anŭn kơ kâo. Samơ̆ Khua Yang Yêsu Krist yơh pơrơđah tơlơi anŭn kơ kâo.
13Ƀing arăng hơmâo ruai laih hăng ƀing gih hiư̆m kâo ngă laih hlâo adih, anŭn jing tơdang kâo ngă laih tui hăng tơlơi đaŏ ƀing Yehudah, laih anŭn hiư̆m kâo kơpĭ kơpe̱t laih ƀing đaŏ kơ Ơi Adai laih anŭn gir kiăng kơ pơrai hĭ ƀing gơñu. 14Hlâo adih, kâo hơmâo ngă laih tui hăng tơlơi đaŏ ƀing Yehudah hur har hloh kơ lu ƀing Yehudah pơkŏn jing ƀing amăng rơnŭk thŭn hrŏm hăng kâo laih anŭn gir hur har laih kiăng kơ pơtrŭt ƀing arăng tui gưt kơ hơdôm tơlơi pơđar ƀing ơi adon kâo tui gưt laih. 15Samơ̆ Ơi Adai ruah mă laih kâo tơdang kâo ăt dŏ amăng kian amĭ kâo laih anŭn khăp pap pơjao brơi laih kơ kâo. Ñu khưp ngă laih 16kiăng kơ pơrơđah Ană Ñu pô kơ kâo, kiăng kơ kâo dưi pơtô pơblang kơ tơlơi Ñu amăng ƀing mơnuih Tuai. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh djru pơmĭn kơ kâo tơlơi hiăp pơtă anŭn. 17Kâo kŏn nao lơi pơ plei prŏng Yerusalaim kiăng kơ bưp hăng ƀing jing ding kơna pơjao hlâo kơ kâo, samơ̆ kâo nao pơ tring Arabia mơtam, giŏng anŭn kâo glaĭ pơ plei prŏng Damaskus.
18Klâo thŭn tơdơi kơ tơlơi Ơi Adai hơmâo pơrơđah laih kơ kâo Ană Ñu anŭn, kâo nao pơ plei Yerusalaim kiăng kơ pơjuăt hăng Pêtrôs laih anŭn dŏ hăng ñu pơ anŭn amăng pluh-rơma hrơi. 19Kâo ƀu bưp ƀing ding kơna pơjao pơkŏn ôh. Kâo kơnơ̆ng bưp hơjăn Yakơ, jing adơi Khua Yang đôč. 20Kâo pơsĭt kơ ƀing gih kơ tơlơi Ơi Adai thâo yơh kơ tơlơi kâo hlak čih kơ ƀing gih anai jing djơ̆ sĭt nik. 21Tơdơi kơ anŭn, kâo nao pơ čar Siria laih anŭn pơ čar Kilikia. 22Hlak anŭn, ƀing đaŏ kơ Krist pơ khul Sang Ơi Adai amăng kwar Yudea aka ƀu bưp djơ̆ ôh kâo pô. 23Ƀing gơñu kơnơ̆ng hơmư̆ mơ̆ng tơlơi arăng pơruai hăng ƀing pơkŏn đôč tui anai, “Pô ngă sat kơ ƀing ta hlâo adih, ră anai ñu hlak pơtô pơblang kơ tơlơi hiăp pơtă jing tơlơi hlâo adih ñu pô gir laih kiăng kơ pơgăn hĭ ƀing arăng đaŏ kơnang.” 24Tui anŭn, ƀing gơñu bơni hơơč kơ Ơi Adai yơh yuakơ hơdôm mơta tơlơi hơmâo truh laih kơ kâo.