1

1Povlauj, kws yog tug tubkhai kws tsw yog tuabneeg tsaa lossws tuabneeg khaiv, tassws Yexu Kheto hab leej Txwv Vaajtswv kws tsaa Yexu caj sawv huv qhov tuag rov lug ua tug tsaa, 2hab cov kwvtij suavdawg kws nrug kuv nyob, has moog rua cov pawg ntseeg huv lub xeev Kalatia. 3Thov txujkev hlub hab txujkev sab tug ntawm Vaajtswv kws yog peb leej Txwv hab ntawm tug Tswv Yexu Kheto nrug nraim mej nyob. 4Yexu muab nwg tug kheej xyeem thij peb lub txem sub txhad cawm peb dim tam tuabneeg phem nuav lawv le Vaajtswv kws yog peb leej Txwv lub sab nyam. 5Thov kuas Vaajtswv muaj koob meej ci ntsaa ab moog ib txhws tsw kawg. Amee.

Tsw muaj dua lwm txuj xuv zoo

6Kuv xaav tsw thoob tsua qhov kws mej muab tug kws hu mej lug huv Kheto txujkev hlub tso tseg sai kawg le hab tig moog lawv lwm txuj xuv zoo, 7tassws yeej tsw muaj dua lwm txuj xuv zoo. Tassws muaj qee leej ua rua mej ntxhuv sab hab xaav hloov Kheto txuj xuv zoo. 8Yog tas peb lossws ib tug tubkhai ntuj pav lwm txuj xuv zoo rua mej kws tsw thooj le txuj xuv zoo kws peb tub pav rua mej taag lawm, kuj ca tug hov raug foom tsw zoo. 9Nwgnuav kuv rov has dua lawv le kws peb tub has ua ntej lawd has tas, yog leejtwg pav lwm txuj xuv zoo rua mej kws tsw thooj le txuj kws mej tub tau txais lawd, kuj ca tug hov raug foom tsw zoo.
10Nwgnuav kuv saamswm xaav kuas tuabneeg leeg yuav kuv los xaav kuas Vaajtswv leeg yuav kuv? Kuv ua kuas hum tuabneeg lub sab lov? Yog kuv ua kuas hum tuabneeg lub sab kuv yeej tsw yog Kheto le tub qhe.

Qhov kws Povlauj ua tubkhai

11Cov kwvtij, kuv xaav kuas mej paub tas txuj xuv zoo kws kuv pav tsw yog tuabneeg le, 12vem tsw yog kuv tau txuj xuv zoo hov ntawm tuabneeg lug. Tsw muaj leejtwg qha kuv, tassws yog Yexu Kheto qha tshwm rua kuv.
13Mej kuj tau nov txug kuv lub neej yaav thau u kws kuv tseed coj lawv le cov Yutai txuj kevcai has tas kuv tau tswm txom Vaajtswv cov pawg ntseeg heev kawg nkaus hab yooj xeeb ua kuas puam tsuaj. 14Kuv coj Yutai txuj kevcai zoo dua lwm tug kws nrug kuv ib phaum huv kuv haiv tuabneeg hab kuv kub sab quas lug heev kawg rua kuv tej laug tej kaab ke. 15Tassws Vaajtswv muab kuv cais txwj thaus nruab thab lug hab hu kuv ntawm nwg txujkev hlub. Thaus nwg pum zoo 16qha nwg tug Tub tshwm rua kuv pum sub kuv txhad pav tug Tub hov rua lwm haiv tuabneeg, kuv tsw tau sablaaj rua ib tug tuabneeg twg hlo le. 17Hab kuv tsw tau moog rua huv lub nroog Yeluxalee moog saib cov kws ua tubkhai ua kuv ntej, tassws kuv moog rua lub tebchaws Alanpia le rov moog rua lub nroog Ntamaxaka.
18Dhau peb xyoo kuv le moog tshaam Khefa huv lub nroog Yeluxalee hab nrug nwg nyob tau kaum tswb nub. 19Tassws kuv tsw ntswb lwm tug tubkhai le tsuas yog ntswb Yakaunpau kws yog tug Tswv le kwv. 20Tej kws kuv sau tuaj rua mej nuav, muaj Vaajtswv pum, kuv tsw daag le. 21Dhau ntawd kuv le moog rua huv lub xeev Xilia hab lub xeev Khilikia. 22Kheto cov pawg ntseeg huv lub xeev Yutia tsw tau pum dua kuv tim ntsej tim muag, 23puab tsuas yog tau nov tas, “Tug kws txeev tswm txom peb nwgnuav pav txujkev ntseeg kws nwg txeev muab rhuav kuas puam tsuaj.” 24Mas puab txhad qhuas Vaajtswv vem yog kuv.