13

Baulo Aengx Kuinx Ko^lin^to Mienh Guangc Zuiz

1Naaiv se yie oix mingh meih mbuo naaic da'faam nzunc. Ging-Sou gorngv, “Gox mienh nyei sic oix zuqc maaih i buo laanh zorng-zengx mienh dongh joux waac gorngv cingx funx zien.” 2Yie donv jiex zinh ndaangc baamz zuiz wuov deix caux zuangx mienh. Ih zanc yie maiv caux meih mbuo yiem naaic, yie aengx donv nzunc, hnangv yie mingh da'nyeic nzunc donv jiex wuov nor. Se yie aengx mingh nzunc meih mbuo naaic, yie zungv maiv nyaangc ninh mbuo haaix dauh baamz zuiz nyei mienh aqv. 3Hnangv naaic, meih mbuo haih samx duqv cuotv Giduc longc yie gorngv ninh nyei waac. Giduc mbenc meih mbuo nyei sic ninh yaac maiv mau. Daaux nzuonx ninh oix yiem meih mbuo mbu'ndongx cuotv ninh nyei domh qaqv. 4Maiv gunv Giduc weic mau zuqc ding ziepc nzaangc jaax, Tin-Hungh nyei domh qaqv bun ninh ziangh jienv. Yie mbuo yaac hnangv ninh nor mau. Mv baac yie mbuo weic Tin-Hungh nyei qaqv duqv caux Giduc ziangh jienv ziouc kaux ninh mbenc meih mbuo nyei sic. 5Meih mbuo oix zuqc zaah ganh mangc gaax, meih mbuo za'gengh sienx Yesu Giduc fai maiv sienx. Oix zuqc kauv meih mbuo ganh. Meih mbuo maiv hiuv duqv Giduc Yesu yiem meih mbuo gu'nyuoz fai? Cuotv liuz meih mbuo kauv maiv duqv nor, meih mbuo hiuv nyei. 6Yie sienx meih mbuo hiuv duqv yie mbuo yaac kauv duqv nyei. 7Yie mbuo daux gaux tengx meih mbuo tov Tin-Hungh, maiv oix meih mbuo zoux haaix nyungc waaic sic. Naaiv maiv zeiz weic bun cing yie mbuo kauv duqv longx, se weic bun meih mbuo zoux duqv horpc, maiv gunv buatc hnangv yie mbuo kauv maiv duqv. 8Yie mbuo maiv haih zoux haaix nyungc zaeqv zien leiz, kungx weic zien leiz zoux hnangv. 9Yie mbuo haaix zanc mau, meih mbuo henv, yie mbuo a'hneiv nyei, ziouc daux gaux tov Tin-Hungh bun meih mbuo benx dunh yunh nyei mienh. 10Weic naaiv yie maiv caux meih mbuo yiem nyei ziangh hoc yie cingx fiev naaiv zeiv fienx. Zuov yie taux meih mbuo naaic yie ziouc maiv zuqc longc Ziouv bun yie nyei hatc maaz hniev-hniev nyei mbenc meih mbuo nyei sic. Ziouv bun yie nyei hatc maaz se weic ceix meih mbuo, maiv zeiz weic caeqv meih mbuo.

Setv Mueiz Waac

11Setv mueiz yie aengx maaih deix waac. Zuangx gorx-youz aac, baengh orn nyei yiem oc. Oix zuqc zoux taux benx dunh yunh nyei mienh. Oix zuqc ei jienv yie kuinx nyei waac zoux. Oix zuqc horpc fim dongh eix, baengh orn nyei yiem. Hnamv mbuo yaac ceix baengh orn bun mbuo nyei Tin-Hungh ziouc caux meih mbuo yiem. 12Meih mbuo oix zuqc zoux hnyouv cing-nzengc, longc zom hmien naaic baengh orn.
13Sienx Tin-Hungh nyei zuangx mienh jangx taux meih mbuo.
14Tov Ziouv Yesu Giduc ceix en bun meih mbuo zuangx mienh. Tov bun meih mbuo hiuv duqv Tin-Hungh hnamv meih mbuo, yaac tov Singx Lingh bun meih mbuo laanh caux laanh jiu tong.