20

Yexu caj sawv rov lug

(Mth. 28:1-8; Mk. 16:1-8; Lk. 24:1-12)

1Nub ib thaus sawv ntxuv tsw tau pum kev Maivlag Mantala tuaj txug ntawm lub qhov ntxaa mas pum tas daim laag zeb kws kaw rooj ntxaa raug muab nqaa rua ib caag lawm. 2Nwg txhad dha moog cuag Ximoo Petu hab cuag dua ib tug thwjtim kws Yexu hlub hab has rua ob tug tas, “Luas tub coj tug Tswv lub cev tawm huv qhov ntxaa lawm, hab peb tsw paub tas luas muab nwg coj moog tso rua hovtwg.” 3Petu hab tug thwjtim ntawd txawm tawm moog tom lub qhov ntxaa. 4Ob tug dha moog tassws tug thwjtim hov dha sai dua Petu txhad xub moog txug lub qhov ntxaa ua ntej. 5Nwg nyo xauj mas pum tej ntaub maag nyob huv tassws nwg tsw nkaag moog rua huv. 6Ximoo Petu txawm lawv qaab tuaj txug hab nwg nkaag plawg moog rua huv lub qhov ntxaa mas pum tej ntaub maag nyob huv xwb, 7hab pum hauv phuam kws Yexu ntoo nyob tsw nrug tej ntaub maag ua ke, tassws muab tais ca rua ib caag. 8Tes tug thwjtim kws xub tuaj txug kuj nkaag moog rua huv hab. Nwg pum hab ntseeg. 9Thaus ntawd ob tug tseed tsw tau nkaag sab Vaajtswv nqai lug kws has tas nwg yuav caj sawv huv qhov tuag rov lug. 10Tes ob tug thwjtim txawm rov qaab moog tsev.

Yexu tshwm rua Maivlag Mantala pum

(Mth. 28:9-10; Mk. 16:9-11)

11Tassws Maivlag tseed sawv nrau lub qhov ntxaa quaj. Thaus nwg saamswm quaj, nwg nyo xauj rua huv lub qhov ntxaa, 12mas pum ob tug tubkhai ntuj naav tsoog dawb paug nyob tsawg ntawm lub chaw kws tso Yexu lub cev tuag, ib tug nyob lub chaw ntawm Yexu taubhau, ib tug nyob lub chaw ntawm Yexu kwtaw. 13Ob tug tubkhai has rua Maivlag tas, “Puj 'e, koj quaj ua daabtsw?” Nwg teb ob tug tas, “Vem luas coj kuv tug Tswv moog lawm, kuv tsw paub tas coj moog tso rua hovtwg.” 14Thaus nwg has le hov taag nwg tig hlo lug pum Yexu sawv ntawd, tassws tsw paub tas yog Yexu. 15Yexu has rua nwg tas, “Puj 'e, koj quaj ua daabtsw? Koj nrhav leejtwg?” Maivlag xaav tas ntshai yog tug kws tu lub vaaj hov txhad has rua nwg tas, “Yawm hlub, yog koj coj nwg lub cev moog lawm, thov qha kuv paub tas koj muab nwg tso rua hovtwg, kuv txhad tau coj nwg moog.” 16Yexu has rua nwg tas, “Maivlag 'e.” Maivlag txhad tig hlo lug has rua nwg ua lug Henplais tas, “Lanpauni” kws txhais has tas xwbfwb. 17Yexu has rua nwg tas, “Tsw xob tuav kuv vem kuv tsw tau nce moog cuag kuv leej Txwv. Koj ca le moog cuag kuv cov kwvtij hab has rua puab tas, ‘Kuv saamswm yuav nce moog cuag kuv leej Txwv hab mej leej Txwv, moog cuag kuv tug Vaajtswv hab mej tug Vaajtswv.’ ” 18Maivlag Mantala txawm moog has rua cov thwjtim tas, “Kuv tub pum tug Tswv lawm,” hab has tas tug Tswv has tej lug hov rua nwg.

Yexu tshwm rua cov thwjtim pum

(Mth. 28:16-20; Mk. 16:14-18; Lk. 24:36-49)

19Nub ib ntawd thaus tsaus ntuj cov thwjtim nyob ua ke hab kaw qhov rooj ca lawm vem puab ntshai cov Yutai. Yexu txawm lug sawv ntsug tshwm rua huv plawv puab hab has tas, “Mej ca le nyob kaaj sab quas lug.” 20Thaus nwg has le ntawd taag nwg txawm muab nwg txhais teg hab nwg saab taav rua puab saib. Thaus cov thwjtim pum tug Tswv lawm puab zoo sab xyiv faab. 21Yexu rov has rua puab tas, “Ca le nyob kaaj sab lug. Leej Txwv khaiv kuv lug le caag, kuv khaiv mej moog ib yaam le ntawd.” 22Thaus nwg has le hov taag, nwg txawm tshuab paa rua sau puab hab has rua puab tas, “Ca le txais Vaaj Ntsuj Plig kws dawb huv nawj. 23Yog mej zaam leejtwg lub txem, tug hov lub txem yuav raug muab daws. Yog mej tsw zaam leejtwg lub txem tug hov lub txem yuav tsw raug muab daws.”

Yexu hab Thauma

24Thauma kws hu ua Ntintuma hab yog ib tug huv kaum ob tug thwjtim hov tsw nrug puab nyob rua thaus Yexu tshwm lug. 25Lwm tug thwjtim txhad has rua nwg tas, “Peb tub pum tug Tswv lawm.” Tassws Thauma has rua puab tas, “Yog kuv tsw pum tej qhov ntsa hlau ntawm nwg txhais teg hab tsw tau muab ntiv teg ntxwg rua huv tej qhov ntsa hlau hov hab tsw tau muab teg ntxwg rua huv tej qhov muv ntawm nwg saab taav, mas kuv yuav tsw ntseeg le.”
26Thaus dhau yim nub lawd cov thwjtim nyob ua ke huv lub tsev hov dua hab Thauma nrug puab nyob hab. Qhov rooj kuj kaw taag lawm tassws Yexu lug sawv huv plawv puab hab has tas, “Mej ca le nyob kaaj sab quas lug.” 27Nwg has rua Thauma tas, “Muab koj tug ntiv teg ntxwg ntawm nuav hab saib kuv txhais teg. Cev koj txhais teg ntxwg rua huv kuv saab taav. Tsw xob ua xyem xyaav, ca le ntseeg.” 28Thauma teb nwg tas, “Au kuv tug Tswv hab kuv tug Vaajtswv.” 29Yexu has rua nwg tas, “Vem koj pum kuv koj txhad le ntseeg lov? Cov kws tsw pum kuv tassws ntseeg, tau nyob kaaj sab lug.”

Phoo ntawv nuav lub ntsab

30Yexu tau ua dua ntau yaam txujci tseem ceeb taab meeg nwg cov thwjtim kws tsw tau muab sau ca rua huv phoo ntawv nuav. 31Tej kws muab sau ca nuav kuj yog sau kuas mej tau ntseeg tas Yexu yog tug Kheto, yog Vaajtswv leej Tub. Yog mej ntseeg mej yuav tau txujsa huv nwg lub npe.