20

Yesu Nangh Daaih Aqv

(Beiv mangc Matv^taai 28:1-8; Maako 16:1-8; Lugaa 24:1-12)

1Wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi nziouv nyei, lungh zungv maiv gaengh njang, Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa mingh wuov zouv, buatc mbaeqc zouv-gaengh wuov kuaaiv la'bieiv tui nqoi mi'aqv. 2Maa^li^yaa ziouc tiux mingh mbuox Simon Bide caux Yesu hnamv wuov dauh sai-gorx, “Ninh mbuo zorqv Ziouv cuotv zouv mi'aqv. Yie mbuo yaac maiv hiuv duqv ninh mbuo dorh mingh an haaix.”
3Bide caux wuov dauh sai-gorx ziouc mingh mangc. 4Ninh mbuo i dauh tiux mingh mv baac wuov dauh sai-gorx tiux gauh siepv, taux zouv ndaangc. 5Ninh ndoqv njiec ciepv mangc gu'nyuoz, buatc la'maah ndie yiem wuov mv baac ninh maiv bieqc. 6Simon Bide nqa'haav taux, baeng zaqc nyei bieqc zouv gu'nyuoz. Ninh buatc la'maah ndie an jienv wuov, 7yaac buatc beu m'nqorngv wuov kuaaiv ndie njunc jienv ganh an norm dorngx, maiv caux la'maah ndie an. 8Taux ndaangc wuov dauh sai-gorx yaac gan jienv bieqc. Ninh buatc liuz yaac sienx. 9(Ninh mbuo corc maiv mengh baeqc Ging-Sou fiev jienv Yesu oix zuqc daic mingh aengx nangh daaih wuov deix waac.) 10Ninh mbuo i dauh sai-gorx ziouc nzuonx ninh mbuo nyei biauv mi'aqv.

Yesu Hinc Bun Makv^ndaa^laa Mungv Nyei Maa^li^yaa Buatc

(Beiv mangc Matv^taai 28:9-10; Maako 16:9-11)

11Mv baac Maa^li^yaa souv jienv wuov zouv ga'hlen nyiemv. Nyiemv jienv aengx ndoqv njiec mangc zouv gu'nyuoz, 12buatc i dauh fin-mienh zuqv jienv lui-baeqc zueiz jienv zinh ndaangc Yesu nyei sei yiem wuov norm dorngx. Maaih dauh zueiz m'nqorngv wuov bung, maaih dauh zueiz zaux wuov bung. 13Fin-mienh naaic, “Dorc aac, meih zoux haaix nyungc nyiemv?”
 Ninh dau, “Ninh mbuo zorqv yie nyei Ziouv mingh mi'aqv. Dorh mingh an haaix yie yaac maiv hiuv.”
14Maa^li^yaa gorngv liuz naaiv deix waac ninh huin nzuonx buatc Yesu souv jienv wuov ndau, mv baac liemh maiv hiuv duqv se Yesu.
15Yesu naaic, “Dorc aah! Meih zoux haaix nyungc nyiemv? Meih lorz haaix dauh?”
 Maa^li^yaa laaic Yesu zoux goux huingx nyei mienh ziouc gorngv, “Gorx aah! Se gorngv meih dorh ninh mingh an haaix, tov mbuox yie hiuv oc. Yie ziouc mingh zorqv ninh daaih.”
16Yesu gorngv, “Maa^li^yaa aac.”
 Maa^li^yaa ziouc huin mingh longc Hipv^lu waac gorngv, “Lapv^mbo^ni aah!” (eix leiz se “Sai-Diex aah.”)
17Yesu gorngv mbuox ninh, “Maiv dungx nanv yie, weic zuqc yie maiv gaengh faaux Zaangc Diex wuov. Meih nzuonx mingh mbuox yie nyei gorx-youz yie oix faaux yie nyei Die wuov. Yie nyei Die yaac zoux meih mbuo nyei Die, ninh yaac zoux yie nyei Tin-Hungh yaac zoux meih mbuo nyei Tin-Hungh.”
18Makv^ndaa^laa Mungv nyei Maa^li^yaa ziouc mingh mbuox sai-gorx mbuo, “Yie duqv buatc liuz Ziouv aqv.” Ninh aengx gorngv dongh Yesu mbuox ninh gorngv wuov deix waac bun sai-gorx mbuo muangx.

Yesu Hinc Cuotv Daaih Bun Sai-Gorx Mbuo Buatc

(Beiv mangc Matv^taai 28:16-20; Maako 16:14-18; Lugaa 24:36-49)

19Wuov hnoi, se wuov norm leiz-baaix nyei da'yietv hnoi, nziemx-yaangh nyei ziangh hoc, sai-gorx mbuo gapv zunv wuov qongx biauv forv jienv gaengh, weic zuqc ninh mbuo gamh nziex zoux hlo wuov deix Yiutai Mienh. Yesu daaih souv jienv ninh mbuo nyei mbu'ndongx mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo baengh orn aqv oc.” 20Yesu hnangv naaiv nor gorngv liuz, ninh bun ninh nyei buoz caux ninh nyei la'nyaapv ninh mbuo mangc. Sai-gorx mbuo buatc liuz Ziouv, ninh mbuo ziouc za'gengh orn-lorqc haic aqv.
21Yesu aengx gorngv mbuox ninh mbuo, “Meih mbuo baengh orn aqv oc. Yie nyei Die hnangv haaix nor paaiv yie mingh, yie yaac hnangv wuov nor paaiv meih mbuo mingh.” 22Gorngv liuz, Yesu hungx jienv ninh mbuo biomv qiex yaac gorngv, “Meih mbuo zipv jienv Singx Lingh maah! 23Se gorngv meih mbuo guangc haaix dauh nyei zuiz, wuov dauh nyei zuiz ziouc duqv guangc liuz aqv. Se gorngv meih mbuo maiv guangc haaix dauh nyei zuiz, wuov dauh nyei zuiz ziouc maiv duqv guangc.”

Yesu Hinc Bun Tomatv Buatc

24Ziepc nyeic dauh sai-gorx maaih dauh heuc Tomatv, dongh mienh heuc Sung-Gu'nguaaz wuov dauh. Yesu daaih wuov zanc, Tomatv maiv caux ninh mbuo yiem. 25Wuov deix sai-gorx ziouc mbuox ninh, “Yie mbuo duqv buatc liuz Ziouv aqv.”
 Tomatv dau ninh mbuo, “Se gorngv yie maiv duqv buatc ninh nyei buoz nyei ding-hanh, yie nyei buoz-ndoqv maiv duqv coqv ninh nyei ding-kuotv, yie nyei buoz yaac maiv duqv nzuiz la'nyaapv nyei cang-kuotv, yie zungv maiv sienx.”
26Nqa'haav yietc norm leiz-baaix, sai-gorx mbuo aengx gapv zunv yiem wuov norm biauv. Tomatv yaac caux ninh mbuo yiem. Gaengh yaac forv jienv nyei. Yesu aengx daaih souv jienv ninh mbuo mbu'ndongx yaac gorngv, “Meih mbuo baengh orn aqv oc.”
27Yesu ziouc mbuox Tomatv, “Longc meih nyei buoz-ndoqv hluo yie nyei buoz mangc gaax! Aengx sung meih nyei buoz nzuiz yie nyei la'nyaapv nyei cang-kuotv maah! Maiv dungx hlungh hluotv. Gunv sienx aqv.”
28Tomatv gorngv, “Yie nyei Ziouv, yie nyei Tin-Hungh aah!”
29Yesu gorngv mbuox ninh, “Weic zuqc meih duqv buatc liuz yie meih cingx daaih sienx? Maiv buatc jiex yie mv baac sienx yie wuov deix gengh orn-lorqc haic.”

Singx Lingh Weic Haaix Diuc Bun Yo^han Fiev Naaiv Buonv Sou

30Yesu dorng jienv sai-gorx mbuo aengx zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc camv nyei, mv baac maiv duqv fiev njiec naaiv buonv sou. 31Fiev jienv naaiv deix se weic bun meih mbuo sienx Yesu zoux Giduc yaac zoux Tin-Hungh nyei Dorn. Weic zuqc meih mbuo sienx ninh, meih mbuo ziouc duqv yietc liuz nyei maengc.