20

Anih Pơsat Hŏng

(Mathiơ 28:1-8; Markôs 16:1-8; Luk 24:1-12)

1Ƀơi mơguah ưm amăng hrơi tal sa amăng hrơi kŏm, tơdang ăt dŏ sêng brêng mơmŏt, HʼMari Magdalênê nao pơ anih pơsat laih anŭn ƀuh boh pơtâo kơđŏl pơsat arăng tơglŭng đuaĭ hĭ laih mơ̆ng bah amăng pơsat. 2Tui anŭn, ñu đuaĭ glaĭ pơ Simôn Pêtrôs hăng sa čô ding kơna pơkŏn, jing pô Yêsu khăp biă mă, laih anŭn laĭ tui anai, “Ƀing arăng hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih atâo Khua Yang mơ̆ng anih pơsat anŭn laih anŭn ƀing ta ƀu thâo ôh pơ anih pă ƀing gơñu hơmâo pioh hĭ laih Ñu!”
3Giŏng anŭn, Pêtrôs hăng pô ding kơna pơkŏn anŭn đuaĭ nao pơ anih pơsat mơtam yơh. 4Abih dua gơñu đuaĭ nao hrŏm, samơ̆ pô ding kơna pơkŏn anŭn đuaĭ kơtang hloh kơ Pêtrôs laih anŭn ñu truh hlâo pơ anih pơsat. 5Ñu tơkui lăng amăng pơsat laih anŭn ñu ƀuh bơnăl pŏn amăng pơsat samơ̆ ñu ƀu mŭt amăng pơsat ôh. 6Giŏng anŭn, Simôn Pêtrôs, jing pô rai gah rŏng ñu, truh laih anŭn mŭt pơ anih pơsat. Ñu ƀuh bơnăl pŏn ƀơi anih anŭn, 7wơ̆t hăng khăn pŏn akŏ Yêsu ăt pơ anŭn mơ̆n. Arăng lŏp khăn pŏn anŭn pioh hơjăn, jing phara mơ̆ng bơnăl pŏn anŭn. 8Hơnăl tuč, pô ding kơna pơkŏn anŭn, jing pô truh hlâo pơ anih pơsat, ăt mŭt pơ gah lăm anih pơsat anŭn mơ̆n. Ñu ƀuh hăng đaŏ kơnang yơh kơ tơlơi Yêsu hơmâo jing hĭ hơdip dơ̆ng laih yơh. 9Hlak anŭn, ƀing gơñu ăt aka ƀu thâo hluh ôh mơ̆ng Hră Ơi Adai kơ tơlơi Yêsu khŏm hơdip glaĭ tơdơi kơ Ñu djai laih. 10Giŏng anŭn, ƀing ding kơna anŭn glaĭ pơ sang gơñu pô yơh.

Yêsu Pơƀuh Rai Kơ HʼMari Magdalênê

(Mathiơ 28:9, 10; Markôs 16:9-11)

11Tơdang anŭn, HʼMari dŏ dơ̆ng gah rơngiao kơ anih pơsat hăng hlak dŏ hia. Tơdang ñu dŏ hia, ñu tơkui lăng mŭt pơ anih pơsat 12laih anŭn ƀuh dua čô ling jang hiam Ơi Adai buh ao kô̱̆, dŏ be̱r ƀơi anih arăng pioh atâo Yêsu, sa čô dŏ be̱r gah akŏ sa čô dŏ be̱r gah tơkai.
13Ƀing gơñu tơña kơ HʼMari tui anai, “Ơ đah kơmơi hơi, yua hơget ih hia lĕ?”
 HʼMari laĭ glaĭ tui anai, “Ƀing arăng hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih Khua kâo laih anŭn kâo ƀu thâo ôh pơpă ƀing arăng hơmâo pioh laih Ñu.”
14Ƀơi mông anŭn, HʼMari wir glaĭ hăng ƀuh Yêsu hlak dŏ dơ̆ng pơ anŭn, samơ̆ ñu ƀu thâo kơnăl ôh anŭn jing Yêsu.
15Yêsu pơhiăp hăng ñu tui anai, “Ơ đah kơmơi ăh, yua hơget ih dŏ čŏk hia lĕ? Ih hlak hơduah sem hlơi lĕ?”
 HʼMari pơmĭn pô pơhiăp hăng ñu anŭn jing pô wai lăng đang kơyâo anŭn, tui anŭn ñu laĭ tui anai, “Ơ khua ăh, tơdah ih hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih atâo Khua kâo, rơkâo kơ ih laĭ brơi kơ kâo thâo bĕ pơpă ih hơmâo pioh hĭ laih atâo Ñu laih anŭn kâo či nao mă tŭ atâo anŭn hăng dơ̱r glaĭ djơ̆ hơnơ̆ng yơh.”
16Yêsu iâu ñu tui anai, “Ơ HʼMari.”
 HʼMari wir glaĭ lăng pơ Ñu laih anŭn pơhiăp kraih hăng tơlơi Aramit tui anai, “Rabboni!” Kiăng laĭ Ơ Nai Pơtô ăh.
17Yêsu laĭ kơ ñu tui anai, “Ih khŏm anăm djă̱ pơkơ̆ng hĭ Kâo ôh yuakơ Kâo aka wơ̆t glaĭ pơ Ama Kâo ôh. Kơđai glaĭ, brơi kơ ih nao bĕ pơ ƀing ding kơna Kâo hăng ră ruai kơ ƀing gơñu tơlơi anai, ‘Kâo či tañ wơ̆t glaĭ pơ Ama Kâo laih anŭn pơ Ama gih, jing pơ Ơi Adai Kâo laih anŭn pơ Ơi Adai gih yơh.’ ”
18HʼMari Magdalênê đuaĭ nao pơ ƀing ding kơna Yêsu hăng tơlơi pơthâo anai, “Kâo hơmâo ƀuh laih Khua Yang!” Laih anŭn ñu ră ruai kơ ƀing gơñu kơ tơlơi Yêsu hơmâo pơhiăp laih hơdôm tơlơi anŭn hăng ñu.

Yêsu Pơƀuh Rai Kơ Ƀing Ding Kơna Ñu

(Mathiơ 28:16-20; Markôs 16:14-18; Luk 24:36-49)

19Ƀơi klăm hrơi blung hlâo amăng hrơi kŏm anŭn, tơdang ƀing ding kơna dŏ hrŏm hơbĭt amăng sa boh anih laih anŭn bah amăng krư̆ kăl hĭ yuakơ ƀing gơñu huĭ kơ ƀing khua djă̱ akŏ tơlơi đaŏ ƀing Yehudah, Yêsu plŭt rai dŏ dơ̆ng amăng ƀing gơñu laih anŭn laĭ tui anai, “Rơkâo kơ Ơi Adai ngă brơi kơ pran jua gih jing rơnŭk rơnua yơh!” 20Tơdơi kơ Yêsu pơhiăp laih tơlơi anŭn, Ñu pơrơđah brơi kơ ƀing gơñu tơngan hăng djeo Ñu. Ƀing ding kơna Ñu mơak mơai biă mă tơdang ƀing gơñu ƀuh Khua Yang.
21Laih anŭn Yêsu laĭ dơ̆ng tui anai, “Rơkâo kơ Ơi Adai ngă brơi kơ pran jua gih jing rơnŭk rơnua yơh! Tui hăng Yang Ama hơmâo pơkiaŏ rai laih Kâo, Kâo ăt či pơkiaŏ nao ƀing gih mơ̆n.” 22Tơdơi kơ Ñu pơhiăp giŏng laih tơlơi anŭn, Ñu bluh ayŭh ƀơi ƀing gơñu hăng laĭ tui anai, “Tŭ mă bĕ Yang Bơngăt Hiam. 23Tơdah ƀing gih pap brơi kơ ƀing arăng kơ tơlơi ngă soh, Ơi Adai ăt či pap brơi kơ ƀing gơñu mơ̆n, samơ̆ tơdah ƀing gih ƀu pap brơi ôh ƀing arăng kơ tơlơi ngă soh, sĭt Ơi Adai ƀu či pap brơi kơ ƀing gơñu ôh.”

Yêsu Pơƀuh Rai Kơ Thômas

24Hlak anŭn, Thômas, ăt jing Didumos mơ̆n, jing sa čô amăng Pluh-Dua čô ƀing ding kơna, ƀu dŏ hrŏm hơbĭt hăng ƀing ding kơna ôh tơdang Yêsu pơƀuh rai. 25Giŏng anŭn, ƀing ding kơna anŭn ră ruai hăng Thômas tui anai, “Ƀing gơmơi hơmâo ƀuh laih Khua Yang!”
 Samơ̆ Thômas laĭ kơ ƀing gơñu tui anai, “Tơdang kâo ƀuh hơdôm nam rơka kơđĭn ƀơi dua gah tơngan Ñu laih anŭn čut čơđe̱ng tơngan kâo ƀơi hơdôm nam rơka kơđĭn anŭn, laih anŭn tĕk tơngan kâo ƀơi djeo Ñu, anŭn kăh kâo či đaŏ kơnang kơ tơlơi anŭn.”
26Sa hrơi kŏm tơdơi, ƀing ding kơna Yêsu dŏ amăng sa boh sang dơ̆ng laih anŭn Thômas dŏ hăng ƀing gơñu mơ̆n. Wơ̆t tơdah khul bah amăng arăng krư̆ kăl hĭ, plŭt mơtam Yêsu pơƀuh rai dŏ dơ̆ng ƀơi tŏng krah ƀing gơñu laih anŭn laĭ tui anai, “Tơlơi rơnŭk rơnua dŏ hăng ƀing gih!” 27Giŏng anŭn, Yêsu laĭ kơ Thômas tui anai, “Čut nao bĕ čơđe̱ng tơngan ih pơ anai laih anŭn lăng bĕ dua gah tơngan Kâo. Tĕk bĕ tơngan ih ƀơi nam rơka ƀơi djeo Kâo. Anăm đing đaŏ dơ̆ng tah, samơ̆ đaŏ kơnang bĕ kơ tơlơi Kâo jing hơdip dơ̆ng yơh.”
28Thômas laĭ hăng Yêsu tui anai, “Ơ Khua kâo, Ơi Adai kâo!”
29Giŏng anŭn, Yêsu laĭ kơ ñu tui anai, “Yuakơ ih hơmâo ƀuh laih Kâo, tui anŭn ih đaŏ kơnang kơ Kâo. Ơi Adai bơni hiam kơ ƀing hlơi pô aka ƀu ƀuh Kâo ôh samơ̆ đaŏ kơnang kơ Kâo.”
30Yêsu ngă laih lu gru tơlơi mơsêh mơyang pơkŏn dơ̆ng ƀơi anăp ƀing ding kơna Ñu, jing hơdôm tơlơi arăng ƀu čih pioh ôh amăng sŏp hră anai. 31Samơ̆ hơdôm tơlơi anŭn arăng hơmâo čih laih kiăng kơ ƀing gih dưi đaŏ kơnang kơ tơlơi Yêsu jing Pô Krist, Ană Ơi Adai, laih anŭn hăng tơlơi ƀing gih đaŏ kơnang yơh ƀing gih dưi hơdip hlŏng lar hăng tơlơi đaŏ kơnang kơ Ñu.